Die Welt fortel om ein oppsiktsvekkjande dom i den høgste EU-domstolen – fatta tysdag. Domarane i Luxemburg har no lovfesta at flyktningar – uansett kor grov kriminalitet dei har begått – ikkje kan deporterast om dei risikerer tortur og/eller dødsstraff i heimlanda sine.

Bakgrunnen for domen, er klager frå tre asylsøkjarar som vart nekta opphald i Belgia og Tsjekkia etter at dei vart dømde for særs grov kriminalitet.

EU-domstolen skulle såleis avklare korvidt oppheving av flyktningstatusen er foreinleg med Geneve-konvensjonen og med dei grunnleggjande menneskerettane forankra i EU-reglementet.

Domarane peika for det første på at asylsøkjarar som har ein velgrunna angst for tortur/dødsstraff i sine respektive heimland, er å rekne som flyktning i samsvar med Geneve-konvensjonen. Dette gjeld uansett om dei formelt har blitt godkjende som asylsøkjarar eller ikkje.

Vidare heiter det, at ifølgje EU sitt charter om grunnleggjande menneskerettar, bør ikkje folk verte deporterte til land der tortur og/eller umenneskjelege eller nedverdigande straffer kan påreknast. Kva den enkelte asylsøkjar har gjort, spelar såleis inga rolle. Her veg EU-reglementet tyngre enn flyktningkonvensjonen.

I Belgia vart ein mann frå Elfenbenskysten dømt til 4 års fengsel for valdtekt av ein mindreårig, medan ein kongolesar vart dømt til 25 års fengsel for drap i samband med eit innbrot. I Tsjekkia vart ein tsjetsjenar dømt til 9 års fengsel for gjentekne ran og utpressingar. Flyktningstatus vart – for alle tre – som følgje av gjerningane deira nekta, eller trukke tilbake.

Alle tre anka vedtaka, ved å syne til at dei i heimlanda sine risikerte svært strenge straffer, endog dødsstraff for den eine.

Domarane i Luxemburg tok dette til etterretning, og gav dei tre medhald i ankene. Dette kan lesast i sakene C-391/16 og C-77/17 C-78/17. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180089de.pdf

Den tyske regjeringa ser posisjonen sin stadfesta av domen tysdag. «EU-domstolen uttrykte ikkje berre at det er forbode å utvise nokon i dei tilfella der tortur og/eller dødsstraff truar i dei respektive heimlanda, men også at grovt kriminelle asylsøkjarar som ikkje har ein slik trussel hengande over seg i heimlandet, kan deporterast,» uttalte statssekretær Stephan Mayer (CSU). Han understreka også at den føderale regjeringa ynskjer å innføre «hastebehandling» i slike saker.

Salvini ser eit Europa som må endrast
Italia sin innanriksminister, Matteo Salvini, kritiserer domen: «Dette syner kor viktig det er å endre «dette Europa». Eg endrar verken tankane mine eller lovverket: Asylantar som begår grov kriminalitet, skal straks sendast tilbake til heimlanda sine.»

 

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂