Sakset/Fra hofta

Den estiske astrologen Igor Mang. Foto: Maria Laanjärv / Wikimedia Commons.

Av alle dumme ting dine skattepenger går til, er det å spå i stjernene kanskje den dummeste. Det er penger fullstendig ut i det tomme rom, for astrologi mangler enhver form for vitenskapelig fundament. Det er ekte fake news. Men nå kan du i Norge anno 2019 bli astrolog på statens – altså din – regning.

De to eneste himmellegemene som har noen innflytelse på Jorden, er Solen og Månen. Lys, varme, tyngdekraft og menneskelig undring og velsignelse – that’s it. De øvrige planetenes påvirkning er ubetydelig, og stjernenes påvirkning er null. Astrologi mangler vitenskapelige bevis, og er en pseudovitenskap på linje med å spå i kaffegrut eller Tarot-kort. Kort sagt: bullshit.

Like fullt bevilger regjeringen Solberg v/Statens Lånekasse penger til astrologiskolen Herkules, som drives av astrolog Gisle Henden. I følge Morgenbladet har disse nå fått godkjent sin fagskoleutdannelse i astrologi etter mer enn en seks år lang søknadsprosess.

– Det oppfyller kravene til akkreditering slik de er utformet i lov og forskrift, sier seksjonssjef Helén Sophie Haugen i Lånekassen.

«Skolen» skriver på sine hjemmesider:

Vi anfører at NOKUT gjør seg skyldig i brudd på Grunnlovens paragraf 2 og 98 og en rekke av paragrafene i Forvaltningsloven. Klagen ligger her. Denne gang tok NOKUT overraskende nok klagen til følge. Vi fikk således igjen opphevet NOKUT sitt vedtak den 29. oktober 2018, etter utarbeidelse av nærmere 400 dokumenter i sakens anledning. Styret fattet nytt vedtak i saken 6. mars 2019 om akkreditering, etter mer enn seks års saksbehandling.

Grunnloven § 2 lyder slik: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.»

Og § 98 slik: «Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.»

Astrologiskolen Herkules fikk tydeligvis gjennomslag for at det er en menneskerettighet at alle får mulighet til å bli sertifisert som astrolog – og har etter seks år og nærmere 400 dokumenter åpenbart tatt NOKUT på kondisen.

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga – er forøvrig:

eit fagleg uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet med kompetanse innanfor norsk og utanlandsk høgare utdanning og fagskuleutdanning. NOKUTs formål er å sikre og fremje kvalitet i høgare utdanning og høgare yrkesfagleg utdanning ved å:

  • føre tilsyn med, informere om og medverke til å utvikle kvaliteten på norske utdanningar og institusjonar
  • godkjenne og informere om utanlandsk utdanning og informere om høva for godkjenning av utanlandsk kompetanse i Noreg

NOKUTs arbeid skal medverke til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høgare utdanning og høgare yrkesfagleg utdanning samt godkjent utanlandsk utdanning.

Det er nærliggende å anta at NOKUT primært opererer med en standard som ser på formkrav, og ikke seriøst innhold. Så lenge NOKUT har godkjent et utdannelsesstilbud, kvalifiserer «studiet» også til lån og stipend i Lånekassen.

«Fagskuleutdanning» er et viktig stikkord i denne sammenheng. Fagskolene er først og fremst innrettet mot å gi yrkesrettet kompetanse som f.eks. lokomotivfører, yrkesdykker, stuntfilmskuespiller eller miljøarbeider, og kan ha en varighet på mellom et halvt og to studieår. Astrologiskolen Herkules blir dermed ikke det eneste studiet med et pensum som ikke er vitenskapsbasert, men i søknadsprosessen har denne «skolens» utfordring vært å vise at studiet har yrkesrelevans.

Skolen oppga i sin søknad at det finnes snaut 300 «hel- eller deltidspraktiserende» astrologer i Norge, med henvisning til Norsk astrologisk forening. På foreningens hjemmeside ligger en astrologguide, der 42 astrologer tilbyr kurs, bedriftsastrologi, parterapi eller horoskoptolkning.

I den nyeste vurderingen fra NOKUT har de eksterne sakkyndige i stedet for størrelsen på yrkesfeltet vurdert om det «i prinsippet finnes et yrkesfelt i det hele tatt». Det gjør det, skriver de, innen feltene underholdning, terapeutisk rådgivning, religiøs forkynnelse og formidling av teknisk fagkunnskap. For mange er astrologi «en nokså uskyldig form for underholdning,» slår de sakkyndige fast.

Folk må gjerne dyrke sin overtro, men uten at fellesskapet skal plukke opp regningen. Hva blir det neste, en mastergrad i trolldeig? Statsstøtte til spåkoner?

 

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her!