Illustrasjonsfoto

Ungdsomsvalden i Berlin og Tyskland for øvrig, hardnar stadig til. Og dei impliserte har heller ingen respekt for politi, ordensmakt og lovverk. No står sju (i hovudsak) muslimske ungdomar tiltala for ei rekkje svært grove ran.

Rundt Teufelsberg i Grunewald – eit populært friluftsområde – har sju unge forbrytarar markert revir. Her har dei med omhu sett seg ut enkle offer; omringa desse og trua dei med køller, knivar og tåregass. Ambisjonane har vore å angripe og rane så mange som mogleg – så raskt som mogleg.

Ekstrem brutalitet
«Prosjektet» har lukkast overmåte godt; til glede for gjerningsmennene – og til skrekk og forferdelse for ofra. Om ikkje pengar, verdisaker og mobiltelefonar momentant vart utleverte, vart dei mishandla på verste måte til dei fann å måtte lystre. Etter ein valdsorgie som pågjekk i nær på åtte månadar (sic!), vart dei endeleg pågripne den 10. juni, og rettssaka starta i Landgericht tysdag i denne veka. Påtalemakta karakteriserer gjengen sine framgangsmåtar som ekstremt brutale; noko som føyer seg inn i den «eksplosjonen av vald» tyskarane har blitt utsatt for siste åra.

Åtak i full offentlegheit
På varme sommardager er Teufelsberg ein populær møtestad, særleg for unge mennesker, også seint på dagen og om kvelden. Dette har gjerningsmennene vore merksame på. Åtaka har stort sett vore utførte på kveldstid, men etter kvart vart banden modigare og meir uvørne. Dei siste rana vart såleis utførte ved middagstid; gjerne med fleire vitner til stades – noko som ikkje affiserte sjuarbanden det minste. Freista imidlertid nokon av vitna å gripe inn i, vart desse trua med knivar, tåregass og slagkøller. Heller ikkje politiet sin ankomst gjorde inntrykk på dei unge forbrytarane. Tvert imot vart politiet også angripne; dette i eit (forgjeves) forsøk på å flykte.

Ungdomar med langt rulleblad
Det er ikkje berre brutaliteten som sjokkerer, delinkventane sin unge alder gjer også djupt inntrykk. Dei to eldste, Görkem K. og Eric N. er begge 19 år, medan deira fem medskuldige er 16 og 17. På trass av dette, er dei fleste av medlemene gamle kjenningar av politiet.

Lang anklageliste
På lista over forbrytelsar dei er anklaga for, står m.a. grovt ran, grov utpressing, farleg overfall, truslar, tvang, vald mot politiet og fysisk motstand mot arrestasjon. Anklagene mot Görkem K. og Eric N. inneheld eit tilleggsspunkt. Etter eit ran dei utførte hausten 2016 har dei trakassert og pressa ein person til å la vitnemålet falle.

Høgt oppe – langt nede
I motsetnad til rana, som vart utførte med skrik og skrål, var dei sju tyste  som i grava då rettssaka starta tysdag den 8. januar. Om dei vil gi lyd frå seg i det heile i løpet av dei fem forhandlingsdagane som er satt av til prosessen, er uklart. Dei to yngste har gjennom sine forsvararar nekta all kjennskap til saka.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.