Riksrevisor Per Kristian Foss.

Riksrevisjonen slakter Norges satsing på å bevare regnskog – mener myndighetene ikke har kontroll.

Riksrevisjonen har undersøkt Norges internasjonale klima- og skogsatsing, der totalt 23,5 milliarder kroner er brukt for å bremse hogst av regnskog siden 2008.

– Riksrevisjonens undersøkelse viser at framdrift og resultater er forsinket, at aktuelle tiltak har usikker gjennomførbarhet og effekt, og at risikoen for misligheter ikke er godt nok håndtert, skriver Riksrevisjonen i sin rapport: Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing.

Man påpeker kryssende konflikter:

– Riksrevisjonen konstaterer at interessekonflikt mellom sektorer, manglende kapasitet og vekslende politiske prioriteringer i samarbeidslandene hindrer og forsinker tiltak. Det er fortsatt risiko for at stans av hogst ett sted blir avløst av ny eller økt hogst et annet sted, heter det i rapporten.

Det siste omtales som «karbonlekkasjer», der problemet i stor grad flyttes fra ett sted til et annet. Dette skjer fordi avtalene Norge har inngått i liten grad gjelder all skog i et land, skriver Nettavisen.

Norske myndigheter ikke har kontroll på pengebruken:

– Norske myndigheter har ikke god nok kontroll med gjennomføring og resultater, og følger heller ikke godt nok opp risikoen for misligheter, påpeker riksrevisjonen.

Riksrevisjonen viser til tilfeller der Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet ikke har forebygget og fulgt opp risikoen for økonomiske misligheter godt nok.

– Dette inkluderer mangelfulle partnervurderinger før inngåelse av avtale og manglende reaksjon når det er igangsatt etterforskning av samarbeidspartnere for mulige økonomiske misligheter. Forvaltningen har ikke etterlevd egne retningslinjer og har med dette tatt unødig risiko for tap og misbruk av norske midler, skriver Riksrevisjonen.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.