Striden mellom kraftselskapene og en del private strømkunder har reist spørsmålet om  politiet skal settes inn mot folk som ikke ønsker nye automatiske strømmålere i heimene sine. På Facebook-gruppen «Nei til smartmeter med mer» ble det for noen dager siden kjent at Vesterålskraft Nett AS ikke utelukker at politiet kan blitt bedt om å bistå for å få installert AMS-målere.

I en epost til en av deltakerne i Facebook-gruppen (som skal ha 9.000 deltakere) skriver Vesterålskraft at nettselskapene eier og bestemmer måleutstyret i vedkommendes hus, og at selskapet har derfor rett til å bytte ut strømmåleren.

«Vi bryter oss selvfølgelig ikke inn hos våre kunder, men avtaler et tidspunkt der de er hjemme og kan åpne døra for montøren. Vi har ingen kunder som har motsatt seg å få ny måler. Vi har et par tidligere anledninger fått assistanse fra politi for å få tilgang til måleren, men dette håper vi å unngå.»

I en epost til en annen kunde skriver selskapet: «Vesterålskraft Nett har ingen ønske om å benytte seg av assistanse fra politi i forbindelse av montasje av ny måler, men muligheten er der.»

Disse epostene kan ses på som en opptrapping av en ulmende konflikt mellom kraftselskapene og folk som mener de nye måleapparatene forårsaker helsefarlig stråling. At ”truslene” kommer i Vesterålen, er kanskje ikke så merkelig, siden motstanden mot de nye ”smarte” strømmålerne har vært særlig sterk og organisert nettopp i denne landsdelen. En aksjonsgruppe, Smartskandalen, ble i fjor startet på Melbu i Vesterålen.

På tampen av fjoråret ble det også gjennom lokalpressen kjent at flere strømkunder i Øst-Finnmark hadde sagt nei til å la kraftselskapet installere den nye typen smarte strømmålere. Varanger Kraft hadde blitt nektet adgang hos flere kunder, og svaret fra Varanger Kraft var at de ville kutte strømmen fordi myndighetene hadde signalisert at kraftselskapene har lov til å gjøre det som en siste utvei.

Frykter stråling

Det er først og fremst frykten for en helsefarlig stråling som ligger bak protestene mot de nye strømmålerne, men også følelsen av å ha blitt pålagt er tiltak som folk ikke har bedt om. Protestantene etterlyser også offentlige risikoutredning som er vanlig når store offentlige tiltak og utbygginger skal settes i verk.

Å bytte til de nye, automatiske strømmålerne er anslått å koste 10 milliarder kroner og skal være avsluttet i løpet av dette året. Om lag 2,9 millioner strømmålere skal skiftes ut til en kostnad av 3.500 kroner for hvert måleapparat. Det vil føre til at kundene får en ekstrautgift i nettleia på 300 kroner i året, går det fram av hjemmesiden til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Smartskandalens nettside kan man lese: ”Har befolkningen noen gang blitt spurt? Hørte vi noen politiske debatter om dette – før samfunnsingeniørene satte i gang utrullingen av billig, helseskadelig, trådløs teknologi for detaljovervåkning av nordmenns strømforbruk?

I en ny forskrift fra Olje- og energidepartementet (Forskift om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester) heter det at nettselskapene skal installere AMS på hvert målepunkt dvs. som erstatning for alle gamle målere. Men selskapene har ikke plikt til å installere nye målere dersom forbruket er lavt og forutsigbart, eller om installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker.

Forskriften er forankret i og framdrevet av et EU-direktiv, og er et ledd i at Norge skal tilpasse sin kraftproduksjon og kraftforsyning til EU-markedet. Målet er å utjevne kraftprisene i EU slik at strømmen i Norge blir på samme nivå som i EU. Det vil føre til økte kraftpriser for norske forbrukere og avskaffe den konkurransefordelen Norge har med sin miljøvennlige og, i utgangspunktet, billige vannkraft.

Folkemøte

Aksjonen Smartskandalen arrangerte i fjor sommer et folkemøte i Vesterålen mot de nye målerne og vedtok å sette i gang det de kaller en folkeopplysningskampanje og nasjonal folkebevegelse mot de helse- og miljøskadelige ”smarte” målerne.

Folkene bak aksjonen har liten tiltro til de etablerte mediene, som de mener fungerer som ukritiske mikrofonstativer for kraftselskapene. Fra de etablerte mediene får folk bare høre om fordelene og den store samfunnsmessige fordelen med den nye ordningen.

Aksjonen har engasjert personer for å finne fram til kritiske opplysninger om de nye målerne som en motvekt og en sannhetskorrigering til det som de oppfatter som propaganda fra NVE og Statens strålevern. Som så mange andre i samfunnet har aksjonistene søkt på nettet og blant annet funnet fram til en mikrobiolog og genetiker som mener å ha belegg for at elektromagnetisk stråling påvirker cellene i kroppen på molekylært nivå og som bringer levende organismer i sykdomsframkallende ubalanse.

Og med støtte fra forskningsfunn på nettet konkluderer aksjonistene med at disse “smartmålerne” vil bidra til oppbyggingen av en tikkende helsebombe, fordi skadelige effekter akkumuleres – skadene kan utløses øyeblikkelig, eller det kan ta 5 – 10 år eller mer med strålingseksponering før det trigger en livstruende sykdomstilstand.

Og enda verre hevdes det å bli når det nye 5G mobilnettet rulles ut. En gang i kanskje nær fremtid, vil det ikke bare være tusener av mennesker som vil lide under sykdom forårsaket av EMF/mikrobølget stråling, men det kan bli en global pandemilignende eksplosjon av sykdom, uførhet og død, er konklusjonene i Smartskandalen.

Ingen farlig stråling

Så langt Smartskandalen, men Statens strålevern sier at forskningen som aksjonistene viser til, ikke fyller vitenskapelig krav til god forskning. Stålingen fra de smarte strømmålerne er så svak at den ikke er helsefarlig, og den ligger klart under grenseverdiene for slik stråling. Maksimal sende-effekt for målerne er 0,5 watt, mens en mobiltelefon kan sende med opptil 2 watt.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeide med Statens strålevern foreta kontrollmålinger av strålingen fra målerne etter hvert som de installeres i norske hjem i perioden 2017-2019, heter det på Strålevernets hjemmeside.

Motstanderne hevder at noen av de nye AMS-målerne sender ut stråling hele tiden, blant annet fordi det nye nettet av målere og mottaksstasjoner er avhengig av at målerne sender ut kontinuerlig lokaliseringssignaler for å bekrefte senderens adresse og om målerne er operative, såkalt intern kommunikasjon.

De viser også til en undersøkelse av stråling som firmaet EMF Consult gjorde i februar og mars 2017 på Vest- og Østlandet.  Undersøkelsen  viste at disse målerne sendte ut korte radiosignaler 70-90 ganger i minuttet døgnet rundt. Dem undersøkte måleren var av merket Aidon og skal forøvrig være av den billigste av de tre typene som er aktuelle på det norske markedet.

Det er to andre leverandører av smarte strømmålere i det norske markedet, Kamstrup og Nuri, men EFM Consult har ikke hatt høve til å måle installasjonene fra disse leverandørene og vet derfor ikke hvordan de fungerer i praksis, opplyser firmaet.

Statens strålevern sier at alle de teknologiene som benyttes til signaloverføring, gir svak stråling. Noen målere sender signaler via strømnettet, mens andre sender via mobilnett eller radionettverk. Kraftselskapene bestemmer selv hvilke målere de vil bruke, går det fram av  Strålevernets hjemmeside.

Skal underlegges EU

Myndighetenes begrunnelse for å installere de automatiske strømmålere i de tusen hjem, er at de skal bidra til å redusere det samlede strømforbruket ved at kundene får en bedre oversikt over og styring av strømforbruket. Ved å gjøre strømmen dyrere på de tidspunktene der strømforbruket er høyest, om morgenen da folk står opp og steller i stand frokost og om ettermiddagen under middagslaging, vil de påvirke folk til legge andre strømbrukende gjøremål til andre tider av døgnet, som f. eks. å gjøre klesvask, oppvask og ladning av el-biler til natta.

Eller som muntre sjeler sier: legge frokosten til kvelden og middagen til natta. Slike løsninger er selvsagt uaktuelle for folk flest, og resultatet blir dyrere strøm.

Men det egentlige og dypere formålet med de nye automatiske strømmålerne er at Norge på kraftområdet skal gjøres til en integrert del av EU’s kraftmarked og underlegges EU’s energibyrå (ACER), en sak som skal opp i Stortinget senere i år og som trolig får en tverrpolitisk velsignelse av et stort sett samlet storting, medregnet de ”grønne” i Venstre og MDG.

Stortinget har allerede vedtatt at Norge skal bygge tre kraftkabler til EU med sikte på krafteksport og ledsagende profitt. Ifølge energi-ekspert Odd Handegård har alle partier inkludert SV og MDG – vedtatt at Norge skal eksportere minst halvparten av vår vannkraft til EU.

For å bøte på det kraftunderskuddet som da oppstår, skal Norge bygge 20 store vindkraftparker og i perioder innføre elektrisk kraft fra EU. Og på lengre sikt peker denne politikken i retning av Ernas, Sivs og Jonas sin hemmelige drøm om at Norge skal bli fullt EU-medlem.

På bakgrunn av sakens fakta kunne ”opprørerne” i Smartskandalen og i diverse facebook-grupper ha fortjent bred støtte i kampen mot enda en omvridning av den statlige reguleringsskruen som installeringen av de nye smartmålerne representerer. Men passivitet og tilbakeholdenhet preger aksjonen, noe som er et kjennetegn på alle som protesterer mot den politisk korrekte galskapen i tiden.

Aksjonistene kunne jo for eksempel ha gått til rettssak mot staten med utgangspunkt i Grunnlovens § 112. Den sier jo at alle har krav på et sunt miljø, og en rettssak ville i hvert fall ha skapt blest om saken.

Men jussen og politikken som arena i Norge er forbeholdt de politisk korrekte og deres organisasjoner, som for eksempel Natur og Ungdom og Greenpeace. De stevnet staten for retten i høst fordi de mener at Staten bryter med Grl. § 112 ved å tildele nye olje- og gasskonsesjoner i Barentshavet. Nå skal det også sies at saksøkerne tapte i Oslo tingrett.

Og en seier for saksøkerne ville ikke ha betydd noen hindring på Regjeringens vei for å skaffe Norge status som et energimessig lydrike under EU-kommisjonen i Bryssel. Og en status som lydrike er også i samsvar med interessene til politisk korrekte organisasjoner, som underminerer den nasjonale styringsretten og nasjonalstaten.