I sitt svar til Stortinget forsvarer finansminister Siv Jensen (FrP) håndteringen av SSB-konflikten. Omorganiseringen er grundig fulgt opp, mener hun.

Punkt for punkt gir finansministeren sin versjon av konflikten med Christine Meyer. Det er lite selvkritikk å spore i svarbrevet som hun tirsdag sendte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Jeg redegjør for de mange advarslene Meyer fikk mot å gjøre endringer som foregriper statistikklovutvalget eller svekker byråets evne til å levere på samfunnsoppdraget, sier hun.

– Dette viser hvorfor det ble nødvendig å gripe inn for å gjenopprette tilliten til SSB, poengterer finansministeren.

Seks spørsmål

Kontrollkomiteen ba Jensen svare på seks spørsmål om saken i forrige uke. Sentralt står hvilken kontakt det har vært mellom departementet og SSB-direktøren, og om Jensen har forsøkt å påvirke prosessen i SSB politisk.

Komiteen skal møtes klokken 14 tirsdag, men det er ikke sikkert at svarene fra Jensen blir ferdigbehandlet under dette møtet. At finansministeren vil bli møtt med flere utdypende spørsmål fra Stortinget, er høyst sannsynlig.

Advarte

I det ni sider lange brevet, 59 inkludert vedlegg, bruker Jensen mye plass på å dokumentere at departementet gjentatte ganger uttrykte sterk bekymring for omorganiseringen i SSB.

Overfor VG slo flere av medlemmene i statistikklovutvalget fast at det ikke lå i det opprinnelige mandatet å vurdere forskningsavdelingen. Men ifølge Jensen er det gjentatte ganger det siste året blitt understreket at også forskningsavdelingen skal vurderes av utvalget.

Hun skriver at utvalget allerede i fjor høst fikk i oppgave å se på forskningsvirksomheten, et nøkkelpunkt i konflikten. I SSB-omorganiseringen skulle 25 forskere flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

Utvalget, som vurderer statistikkloven og SSBs virksomhet, skulle etter planen avgi rapport innen 15. desember, men fristen ble utsatt til mars neste år.

Bekymringen steg

Også på møter i vår og i høst skal Jensen ha uttrykt uro, noe også flere andre departementer gjorde.

– Min forståelse var at tilliten til SSB som leverandør av analyser og modeller til forvaltningen og til allmennheten syntes alvorlig svekket, heter det.

– I oktober tok Meyer de planlagte endringene over i en implementeringsfase. Da steg bekymringen. Det var reell grunn til å betvile om SSB kunne levere analyser og modellberegninger til brukerne.

På spørsmål fra komiteen om Meyer fikk munnkurv underveis, svarer Jensen at det var enighet om å ikke diskutere saken offentlig mens prosessen pågikk.

Tre grep

Jensen slår fast at hun nå har tatt tre grep for å bidra til å skape ro rundt SSB. Hun har:

* Anmodet SSB om å sette omorganiseringen av forskningsavdelingen på hold inntil statistikklovutvalget har lagt fram sin innstilling.

* Bedt styret i SSB om å gå gjennom og vurdere virksomhetsprinsippene og kriteriene for innplassering i forskningsavdelingen.

* Gitt et tilleggsoppdrag til statistikklovutvalget. Dersom utvalget kommer til at SSB fortsatt skal ha en betydelig analyse- og forskningsvirksomhet, ber hun utvalget om å drøfte hvordan denne kan innrettes for å støtte opp om statistikkproduksjon og leveranser av modeller, konjunkturanalyser og fremskrivninger av utredninger av høy kvalitet.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.