Nytt

Milan Chovanec. Foto: David Sedlecký, Wikimedia Commons.

 

Tsjekkia bør heller betale en million­bot til EU enn å ta imot sin til­målte kvote på 1600 asyl­søkere fra unionens omfor­delings­program, sier landets innen­riks­minister Milan Chovanec i et intervju offent­lig­gjort av nett­maga­sinet Novinky, som tilhører Tsjekkias tredje største avis Právo.

Chovanec sier at hensynet til landets sikker­het for ham veier tyngst, og frem­hever i den for­bin­delse at det ofte ikke er mulig å ta rede på bak­grunnen til migrant­ene omfattet av prog­rammet, som Tsjekkia hittil bare har tatt imot 12 av. Det er også begrenset hva en sikker­hets­sjekk kan fange opp, bemerker innen­riks­ministeren. For hvordan opp­dager man egent­lig at folk som sitter på inter­nett hjemme hos seg, er i ferd med å bli en sikker­hets­risiko?

Etter september risikerer Tsjekkia at EU setter i gang en prose­dyre mot landet som kan ende med økonomiske sank­sjoner på flere millioner euro, sier Chovanec. Da vil det i så fall bli opp til regjer­ingen å vurdere om det er best å betale. For meg er det best, sier han.

Den tsjekkiske staten bruker flere uker, av og til måneder på sikker­hets­sjekkene. Om de 12 som er kommet, sier innen­riks­ministeren at det dreier seg om to-tre familier, og at flere av deres medlemmer allerede har funnet jobb.

Chovanec bemerker forøvrig at landets demo­graf­iske problemer heller bør løses med at folk får flere barn. De må ikke nøye seg med ett, sier han, men helst få to eller tre.

Om den tsjekkiske regjeringen opptrer i tråd med innen­riks­ministerens anbe­falinger, vil det befeste de øst­europe­iske landenes oppo­sisjon mot diktatene fra Brussel – som Norge ikke engang debatterer.

Med tanke på at også Østerrike har begynt å stille seg avvisende til sin påtvungne migrant­kvote, ligger det an til en alvorlig konfron­tasjon internt i EU etter­hvert som invasjonen øker.

 

Novinky – TASS – Breitbart