Kort

Det er nødvendig å opprett­holde norsk som under­visnings­språk ved norske universiteter. Øyvind Østerud og Helge Hveem i Dagbladet