For et par uker siden skrev jeg en tekst på Document. Den handlet om et lite utvalg av Jonas Gahr Støres tabber, og om hvordan få norske aviser bryr seg. For mannen har da vitterlig et uvanlig stort tabberegister? I kommentarfeltet ble jeg minnet om flere.

Teksten ble visstnok ganske populær på Facebook. Kanskje det er flere enn meg som deler oppgittheten?

«Malersaken» ble først omtalt i fagmagasinet «Maleren», som 6. april fokuserte på anbefalingen av en «mester» uten mesterbrev[i].

Deretter hoppet Nettavisen på saken. Den 8. april viste Støres kommunikasjonsrådgiver Støres bilag til to journalister fra Nettavisen[ii]. Det hele foregikk tilsynelatende i en ganske bisarr seremoni:

«Nettavisen fikk av prinsipp ikke lov til å ta bilde av Støres to private kvitteringer, men fikk skrive av innholdet i disse.»

Om hva det er betalt for, skriver Nettavisen:

«Støre betalte 63.000 kroner inkludert merverdiavgift for å vaske og male huset sitt. I tillegg betalte han totalt 9450 kroner for 27 timers arbeid. Timeprisen var 350 kroner inkludert merverdiavgift.»

Saken levde videre i Nettavisens spalter. Uten innsyn i bilagene og regnskapene til virksomheten, er det vanskelig å si sikkert hva som har skjedd. Det synes i alle fall underlig når virksomheten selv opplyser å ha drevet malerarbeid i Norge i 12 år,[iii] samtidig som NUF´et altså ble registrert i Brønnøysund i 2010, og slettet i 2013. Til tross for dette ligger nettsiden pr. 29. april 2015 ute med det slettede org.-nummeret[iv] på sin hjemmeside. Og Støres anbefaling, selvsagt.

Man kommer tilsynelatende ikke utenom spekulasjoner, all den tid Støre den 15. april gjorde det klart at han nektet å svare på flere spørsmål i saken.[v]

Støre er for høyere skatt

Støre har flere ganger tidligere, riktig nok på en litt uklar måte, hintet om høyere skatter. [vi][vii][viii]

Klarest var han kanskje i Dagsavisen 4. desember 2014, der han i «spleiselags-ånd» uttalte:

«Hvis vi skal bygge landet sammen må vi sørge for inntekter til fellesskapet. Velferdsstaten er et spleiselag der skatteinntektene utgjør den viktigste finansieringskilden.»

Støre viker ikke tilbake for å lansere forslag med uavklart kostnadsside. Forslaget om 10 000 ekstra syriske flyktninger er det siste eksempelet. Finansavisen har antydet en kostnad omtrent 7 ganger det Støre selv hevder[ix]. Opp i mot 70 milliarder[x].

Hvem skal betale skattene, Støre?

Spørsmålet er da hvem som skal betale de økte skattene.

Støre er leder i Arbeiderpartiet. Han hevder å forsvare norske arbeideres lønns- og arbeidsvilkår, og samtidig å være opptatt av en forsvarlig næringspolitikk.

La oss si at en norsk malermester organisert som AS, som fulgte lover og regler, ønsket å ansette norske arbeidere og samtidig konkurrere mot Støres polske favoritt-NUF.

Støres anbefaling forutsetter minstelønn for norske malere (om de er heldige)

I 2011 var det ikke allmengjort minstelønn for byggfaget. Den kom vel først i 2012. For 2014 er minstelønn for ufaglærte i byggfag kr 164, for fagarbeidere kr 182.

La oss si at den norske malermesteren gjennom AS i 2011 ansatte malere til kr 165 kroner timen.

På årsbasis basert på 8 timer, 7,5 betalt, 225 arbeidsdager, utgjør timelønn på kr 165 en samlet lønn på 1688 timer * 165 = 278 520 kroner. Med tillegg av feriepenger 12 %, blir det kr 311 942. Årslønn før skatt i 2011 kr 311 942.

Er det slike lønninger som skal danne Støres fremtidige skattegrunnlag?

Det blir lite igjen av Støres timepris

Arbeidsgiveren må også betale feriepengene av timeprisen, de er tillagt i lønnen på kr 311 942 ovenfor. Pr. time blir det:

kr 165*1,12 = 185.

Så kommer arbeidsgiveravgift:

184,80 * 1,141 = 211

I tillegg kommer lovpålagt tjenestepensjon. La oss si den norske arbeidsgiveren Støre ville vurdere, også betaler minimum pensjon.

I så fall blir det 2 % av kr 185, altså kr 3,70.

Dermed er vi oppe i rundt kr 215 i direkte lønnskostnader for arbeidsgiver.

Støre betalte i følge Nettavisen kr 350 inkl. mva. pr. time. Det blir 280 ekskl. mva.

Brutto margin for arbeidsgiver, etter ren lønnskostnad rundt den minstelønn og den minste pensjonsavsetning Støre unner arbeiderne i dette regnestykket, er da ca. kr 65 pr. time.

Her kan man innvende at eksempelet går noe langt i Støres «favør», fordi det forutsetter at bedriften klarer å fakturere ut alle arbeidstimer. Beregninger fra nelfo tilsier for eksempel rundt 1 500 timer i året[xi] pr ansatt.

Men la oss da si, at arbeidsgiver klarer å fakturere ut alle timer arbeiderene er på jobb.

Ikke glem skatt for AS´et også.

Da skal man kanalisere pengene gjennom AS´ets skatteforpliktelser. Vi tar et grovt regnestykke, med de rødgrønnes skattesatser fra 2011:

Kr 65 (Brutto overskudd pr. time, AS).

Skatt i virksomheten 28 %, det gir 65 * 0,72 = 46,80 (Netto overskudd pr. time, AS)

Etter at de rødgrønne i sin tid innførte skatt på utbytte (det var denne Støre unngikk ved å låne penger fra sitt AS[xii]), blir det en ny runde med skatt.

Kr 46,80 * 0,72 = kr 33,70, pr time, i utbytte eier.

Altså, eieren av et norsk AS, som klarte å ansette fagfolk rundt det som ble allmengjort minstelønn for 2012 i 2011, ville ha en teoretisk mulig margin etter ren beskatning på anslagsvis kr 33,70 pr time for jobben hos Støre.

Så lenge Støre ikke vil vise bilagene, kan man ikke vite hvordan malerjobben er spesifisert, og hvor mange timer som gikk til dette.

Men de 27 timene som er nevnt utenom malerjobben ville gi eier av AS´et en teoretisk margin etter skatt på omtrent kr 909. Til sammen, for nesten fire dagsverk.

Er det slike marginer som skal gi skattegrunnlaget for velferdsstaten fremover?

Hvem tar jobben?

Med en teoretisk mulig fortjenestemargin på kr 250 pr. dagsverk, kan det nok være tvilsomt om noen seriøs norsk malermester vil ta jobben. Det sier de for så vidt selv også[xiii].

Allerede fordi de fleste som bruker norsk arbeidskraft, nok ligger litt over lovpålagt minstelønn – enn så lenge.

Dessuten, er det i beregningen ikke tatt hensyn til lovpålagt dekning for yrkesskadeforsikring[xiv], arbeidsklær og verneutstyr[xv] til de ansatte. Slikt er som kjent ikke gratis, om man skal ha det.

I tillegg bygger regnestykket på at de ansatte møter på jobb hver dag, og aldri blir syke. Ikke en eneste dag. Arbeidsgiverperioden utgjør 16 dager, det vil si at arbeidsgiver plikter å betale opp til 16 dagers sykefravær før NAV overtar[xvi].

Om en eneste ansatt blir syk, vil derfor overskuddet på Støres vilkår, raskt bli til blodrødt underskudd. De direkte kostandene for en dags sykefravær ligger på rundt kr 1 500 pr dag i dette eksempelet. Så kan man jo regne selv, opp imot marginene pr. dagsverk.

Men Støres anbefaling kan vel teoretisk sett gå i balanse?

Nei, det er det den ikke kan.

For man står igjen med alt det andre en malermester trenger. Telefon. Bil. Lokaler. Reklame. Utstyr til jobben. Eventuelle andre ansatte, som ikke driver med maling. Kursing. Lærlinger. Regnskapsførsel. Offentlige gebyrer, godkjenninger og ettersyn. Revisjon. Fakturering. Datautstyr. Porto og kontormateriell. Bruk av overtid.

I tillegg kommer selvsagt utbedringer, reklamasjoner og garantikostnader på oppdraget.

Og en hel del mer.

Det kan derfor hevdes at Jonas Gahr Støre både bruker og anbefaler en timepris for maler- og håndverkertjenester, som ikke er forenelig med bruk av minstelønn og seriøs drift innenfor et norsk AS.

Det kan være fristende å slutte at Støre ikke forstår egen skatte- og avgiftspolitikk. Eller at han rett og slett bløffer, når han den 1. mai vil hevde å forsvare norske arbeideres lønnsvilkår og norske bedrifters skatteevne.

Til Nettavisen uttalte Støre den 13. april 2015, som en kommentar til «malersaken»:

«Jeg er for at både nordmenn og polakker kan bruke sine rettigheter etter EØS-avtalen til å arbeide i andre EØS-land. Norge har fremforhandlet skatteavtaler med mange land som blant annet skal hindre dobbeltbeskatning. Det tjener både norske og utenlandske bedrifter, det har bidratt til stor økonomisk aktivitet i Norge og det har sikret gode skatteinntekter for det norske fellesskapet, sier Gahr Støre.»[xvii]

Uttalelsen er i sammenhengen hårreisende.

For det første, er den ikke sann. Vi vet at skatteinntektene fra EØS-innvandrere fra Øst-Europa, i gjennomsnitt ligger rundt halvparten (!) av gjennomsnittet for nordmenn[xviii].

For det andre mener Støre tilsynelatende at skatteavtaler skal avhjelpe norske skattemyndigheters kontroll, når norske privatpersoner foretar direktebetalinger til polske bankkonti. Han lever i så fall i en fantasiverden.

For det tredje er privatmarkedet allerede tilnærmet forsvunnet, for norske seriøse malere.[xix] Dette har Støre ikke forstått, pr. 13. april 2015. Når går det opp for ham?

Med ønske om en gledelig og ikke minst – selvstendig tenkende – 1. mai.

[i] http://maleren.no/article/20150406/NYHETER/150409998/1001/rss&ExpNodes=1001

[ii] http://www.nettavisen.no/nyheter/stre-viste-nettavisen-sitt-maleregnskap/3422772870.html

[iii] http://www.polsk.malermester.pl/om-oss/om-oss/

[iv] http://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_nr.jsp?orgnr=995500558

[v] http://www.nettavisen.no/nyheter/nettavisen-ble-nektet-a-stille-sprsmal/3422775669.html

[vi] http://www.nationen.no/politikk/gah-store-holder-tett-om-aps-skattepolitikk/

[vii] http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ap-vil-oke-skatten-pa-formue-og-eiendom-7782634.html

[viii] http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2014/01/20/191562/ap-vil-ga-til-valg-pa-okt-skatteniva-i-2017

[ix] http://www.dagbladet.no/2015/04/16/nyheter/politikk/samfunn/arbeiderpartiet/innvandring/38727306/

[x] https://www.document.no/2015/04/store-bloffer-om-regningen-for-10-000-syrere/

[xi] http://nelfo.no/Bibliotek/Nyhetsarkiv/2014/November/2015–mulighetenes-ar/

[xii] http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skatt/beskyldes-for-skatteplanlegging/a/23331793/

[xiii] http://www.nettavisen.no/nyheter/–stre-malte-huset-til-halv-pris/3422773667.html

[xiv] http://www.if.no/web/no/bedrift/forsikringer/person/yrkesskade/pages/yrkesskadeforsikring.aspx

[xv] https://web.websys.no/oslo/mlf/maleren/websider/artikkelsoek/1173133065

[xvi] https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Drive/Arbeidsforhold/Sykdom-og-skader/Er-det-arbeidsgiveren-som-betaler-sykepenger/

[xvii] http://www.nettavisen.no/na24/———–alarmklokkene-burde-ringt-hos-stre/3422774737.html

[xviii] http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2015/01/05/215120/eu-innvandrere-fra-ost-europa-betaler-halvparten-i-skatt

[xix] http://maleren.no/article/20141202/NYHETER/141209997&ExpNodes=

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.