Tavle

Det kommer stadig opp i kommentarer påstander om at diverse problemer skyldes overbefolkning. Men hvilke land er overbefolket?

Befolkningstetthet pr. kvadratkilometer er et ganske nytteløst mål, siden Sahara da teller likt med kornåkre og olivenlunder. Et bedre mål må være folketall i forhold til det dyrkbare arealet.

Denne Wikipedia-artikkelen gir en slik liste, befolkningstetthet målt som folketall pr. kvadratkilometer dyrkbart areal. Dette målet er klart heller ikke perfekt, siden det ikke tar høyde for at jord i Finnmark er mindre produktiv enn jord i Frankrike. Den tar nok heller ikke høyde for de «skyggekvadratkilometerne» som Norge henter fra fiskeressursene.

SannBefolkningsTetthet

Allikevel blir disse tallene et godt utgangspunkt! Fra kartet kan vi se at store deler av Afrika har en ganske lav reell befolkningstetthet, selv om det er unntak, som Egypt.

Overraskende nok har Storbritania høyere reell folketetthet enn Saudi-Arabia, og Norge (553) ligger høyere enn gjennomsnittet for hele verden, som er 325.