Nytt

Den omtridte organisasjonen Ny-Dansk Ungdomsråd nedlegger seg selv som følge av bortfallet av en million kroner i statlig støtte. Støtten ble vedtatt fjernet etter at organisasjonen invi­terte den pakis­tanske sharia-forkjemperen Muham­med Tahir-ul-Qadri som taler på en kon­fe­ranse mot ekstremisme.

Torsdag aften besluttede et flertal i rådet at nedlægge sig selv, efter rådet mistede bevillingen til sit arbejde tidligere på måneden. Det oplyser Ny-Dansk Ungdomsråd i en pressemeddelelse.

– Vi har selvfølgelig set frem til fortsat at arbejde for at engagere unge i det danske samfund og demokrati, og vi ærgrer os over at indstille indsatsen, skriver rådets afgående formandskab, Seyma Altay, Barkad Mohamoud og Zelle Sheikh.

– Uden langsigtede midler vil indsatsen være perspektivløs. Derfor må vi desværre tage konsekvensen og indstille til at nedlægge os selv, tilføjer de.

Det vakte nasjonal oppsikt da Ungdomsrådet inviterte Ul-Qadri, som leder den isla­mis­tiske orga­ni­sa­sjo­nen Min­haj ul-Quran, for angi­ve­lig å tale mot reli­giøs og poli­tisk radi­ka­lisme blant såkalte nydans­ker. Under besø­ket i Dan­mark tok han bl.a. avstand fra Pakis­tans beryk­tede blas­fe­mi­lov – som han for øvrig hev­det at bare gjel­der for mus­li­mer og ikke lan­dets reli­giøse mino­ri­te­ter – og opp­lyste at han arbei­der for like­stil­ling og religionsfrihet.

I et film­klipp på YouT­ube fra 2010 skry­ter han imid­ler­tid av hvor mye han per­son­lig har kjem­pet for nett­opp Pakis­tans alt annet enn anti­ra­di­kale blas­fe­mi­lov, og leg­ger hjerte­godt til at enhver – så vel mus­lim som kris­ten, jøde eller ikke-troende – som ikke viser respekt for islams pro­fet Muham­med, bør få «døds­straff nøy­ak­tig som en hund».

Det er endt med at blive en dyr for­nøjelse for Ny-Dansk Ung­doms­råd, at det sidste år invite­rede sharia-professor fra Pakis­tan til at tale på en kon­fe­rence den 11. sep­tem­ber. For nu har rådet mis­tet hele sin bevil­ling på 1 mio. kr. fra den såkaldte satspulje.

Kon­fe­ren­cen på årsda­gen for terror-angrebet på USA hand­lede om eks­tre­misme, og ul-Qadri var invi­te­ret på grund af sin såkaldte »fatwa mod terror«.

Men han er også stif­ter af den isla­miske orga­ni­sa­tion Minhaj-ul-Quran. Og derud­over spillede ul-Qadri en stor rolle i ind­fø­rel­sen af Pakis­tans blas­fe­milove, som kan give døds­straf til mod­stan­dere af islam. I en video­op­ta­gelse, som Jyllands-Posten fik over­sat i efter­året, har han sagt, at »det er mig, der har lavet loven« og »alle, uan­set reli­gion eller køn, der begår blas­femi, skal døm­mes til døden«.

Inte­gre­rings­mi­nis­ter i regje­rings­par­tiet Social­de­mo­kra­terne, Karen Hæk­ke­rup, skulle holde tale på det samme arran­ge­men­tet, men avslo da hun fikk kjenn­skap til ul-Qadris syns­punk­ter. Rasende over å bli kje­det sam­men med ul-Qadri, uttalte hun at det var en stor bom­mert av Ny-dansk Ung­doms­råd å invi­tere mannen.

At sje­fen for Poli­ti­ets Etter­ret­nings­tje­neste (PET), Jacob Scharf, også skulle delta på kon­fe­ran­sen, gjorde ingen for­skjell for integrasjonsministeren:

– Det gjør han med den over­be­vis­ning at den­ slags ikke skal stå uimot­sagt. Men nå er PET selv­føl­ge­lig også bedre til å snakke med ban­dit­ter enn jeg er, sa Hæk­ke­rup til Jyllands-Posten.

Ekstra Bladet: Ny-Dansk Ungdomsråd nedlægger sig selv