Nytt

Ny-Dansk Ungdomsråd mister en million i offentlig støtte etter at organisasjonen inviterte den pakistanske sharia-forkjemperen Muhammed Tahir-ul-Qadri som taler på en konferanse mot ekstremisme.

Ul-Qadri, som leder den islamistiske organisasjonen Min­haj ul-Quran, skulle angivelig tale mot reli­giøs og poli­tisk radi­ka­lisme blant såkalte nydans­ker, og under besø­ket i Dan­mark tok han bl.a. avstand fra Pakis­tans beryk­tede blas­fe­mi­lov – som han for øvrig hev­det at bare gjel­der for mus­li­mer og ikke lan­dets reli­giøse mino­ri­te­ter – og opp­lyste om at han arbei­der for like­stil­ling og religionsfrihet.

I et film­klipp på YouT­ube fra 2010 skry­ter han imid­ler­tid av hvor mye han per­son­lig har kjem­pet for nett­opp Pakis­tans alt annet enn anti­ra­di­kale blas­fe­mi­lov, og leg­ger hjerte­godt til at enhver – så vel mus­lim som kris­ten, jøde eller ikke-troende – som ikke viser respekt for islams pro­fet Muham­med, bør få «dødsstraff nøy­ak­tig som en hund».

Det er endt med at blive en dyr fornøjelse for Ny-Dansk Ungdomsråd, at det sidste år inviterede sharia-professor fra Pakistan til at tale på en konference den 11. september. For nu har rådet mistet hele sin bevilling på 1 mio. kr. fra den såkaldte satspulje.

Konferencen på årsdagen for terror-angrebet på USA handlede om ekstremisme, og ul-Qadri var inviteret på grund af sin såkaldte »fatwa mod terror«.

Men han er også stifter af den islamiske organisation Minhaj-ul-Quran. Og derudover spillede ul-Qadri en stor rolle i indførelsen af Pakistans blasfemilove, som kan give dødsstraf til modstandere af islam. I en videooptagelse, som Jyllands-Posten fik oversat i efteråret, har han sagt, at »det er mig, der har lavet loven« og »alle, uanset religion eller køn, der begår blasfemi, skal dømmes til døden«.

Inte­gre­rings­mi­nis­ter i regje­rings­par­tiet Social­de­mo­kra­terne, Karen Hæk­ke­rup, skulle holde tale på det samme arran­ge­men­tet, men avslo da hun fikk kjenn­skap til ul-Qadris syns­punk­ter. Rasende over å bli kje­det sam­men med ul-Qadri, uttalte hun at det var en stor bom­mert av Ny-dansk Ung­doms­råd å invi­tere mannen.

At sje­fen for Poli­ti­ets Etter­ret­nings­tje­neste (PET), Jacob Scharf, også skulle delta på kon­fe­ran­sen, gjorde ingen for­skjell for integrasjonsministeren:

– Det gjør han med den over­be­vis­ning at den­ slags ikke skal stå uimot­sagt. Men nå er PET selv­føl­ge­lig også bedre til å snakke med ban­dit­ter enn jeg er, sa Hæk­ke­rup til Jyllands-Posten.

Som følge av Ny-Dansk Ungdomsråds invitasjon ble Dansk Folkepartis forslag om å fjerne organisasjonen fra de politiske partienes satspulje, hvorfra det årlig fordeles et millionbeløp, vedtatt.

»Rådet har en alternativ opfattelse af, hvad dets opgave er. Det værste eksempel er selvfølgelig den konference, hvor man inviterede en taler, som end ikke integrationsministeren ville mødes med,« siger integrationsordfører Martin Henriksen (DF), som også henviser til personsammenfald mellem Minhaj-ul-Quran og bestyrelsen i ungdomsrådet.

DF: Godt signal

»Konferencen var ikke en hovsa-fejl. Den var blevet planlagt gennem længere tid, og man var fuldt klar over, hvem man inviterede. Derfor er det rimeligt nok, at det har konsekvenser. Vi sender også det signal, at man fremover ikke skal engagere sig med folk, der har antidemokratiske synspunkter, hvis man skal have penge fra satspuljen,« siger Henriksen.

Ny-Dansk Ungdomsråd ønsker ikke å uttale seg om saken før de har mottatt den offisielle beskjeden om at de mister million-støtten.

Mel­lom­kir­ke­lig Råd, Den norske kir­kes «uten­riks­de­par­te­ment», støt­ter for øvrig ul Qadri – som skal ha blitt nomi­nert til årets Nobels freds­pris – til tross for det de kal­ler hans «kon­tro­ver­si­elle budskap»:

– For Mel­lom­kir­ke­lig råd for Den norske kirke er det vik­tig å støtte opp pro­ses­ser som frem­mer fred, tole­ranse og men­neske­verd. Selv om det kan være sider av Tahir ul-Qadris bud­skap som kan være kon­tro­ver­si­elt, er hans tyde­lige stemme mot eks­tre­misme, og hans kate­go­riske for­døm­melse av selv­mords­bom­bing, vik­tig å støtte også fra kir­ke­lige mil­jøer, sier Tjelle.

I en artik­kel på kir­kens nett­side heter det føl­ge­lig at ul-Qadris orga­ni­sa­sjon Min­haj ul Quran Inter­na­tio­nal er «kjent for å legge vekt på reli­giøs mode­ra­sjon, inter­re­li­giøs dia­log og en mode­rat tolk­ning av islam». Det rimer hel­ler dår­lig med både MiMs egen pro­gram­er­klæ­ring og ul-Qadris rolle i utfor­min­gen den pakis­tanske blas­fe­milo­ven samt hans per­son­lige støtte til dødsstraff for blasfemikere.

Jyllands-Posten: Ny-Dansk Ungdomsråd mister bevilling