Tros – og livssynsutvalget legger frem sin innstilling idag kl. 10.30. Forslagene er kontroversielle. De bryter ned kirken og kristendommens plassering i det norske samfunn, under begrunnelsen likestilling og nøytralitet.

Alle skal ha samme mulighet til å gjøre seg gjeldende og delta. Eller som utvalgsleder Sturla Stålsett skriver i Vårt Land:

Tros og livssyn bør ikke fryktes og gjennems bort, men tvert imot få utfolde seg synlig og naturlig, meninger, holdninger og handlinger. Samtidig peker utvalget på at tro og livssyn i sin mangfoldighet må gis rom på en likeverdig og ikke-diskriminerende måte.

Denne likestilling og likebehandling betyr konkret:

. Skolene kan tillate skolegudstjenester, men da må også andre livssyn kunne arrangere sine seremonier, feks. fredagsbønn.
. Kristendommen skal ut av det norske forsvaret. Forsvaret blir trosnøytralt.
. Ved nasjonale høytider skal ikke lenger ett trossamfunn, les: kirken, være samlingspunkt. Markeringer skal foregå på nøytral grunn. Domkirken ville ikke vært naturlig samlingspunkt ved en katastrofe som 22/7 f.eks.
. Gravferdsordningen skal tas fra kirken og gjøres til et kommunalt anliggende.
. Kirken skal ikke lenger ha vigselsrett. Alle som vies må gjøre dette på rådhus eller hos sorenskriver. Par som ønsker det kan deretter motta kirkens velsignelse.
. Det skal bli tillatt med religiøse symboler, feks. hijab i offentlig embetsutøvelse, feks. i politi og rettsvesen.
. Finansieringen av tros og livssynssamfunn skal gjøre enda «flatere»: også pensjonsordninger som i dag den norske kirke nyter godt av, skal innen dette systemet tilkomme også andre tros og livssynssamfunn.
. Prester skal ikke ha fortrinn ved sjelesorg på sykehus og i fengsler. Andre trossamfunn skal også få faste betalte sjelesørgere, betalt av staten.

Det legges inn visse kriterier fra menneskerettigheten for tildeling av støtte, som går på oppfordring eller sanksjonering av vold, kvinner må være inkludert i ledelsen.

Utvalget ble opprettet for 2,5 år siden og består av:

Utvalgets medlemmer:

Leder: Sturla Stålsett, Oslo, Generalsekretær Kirkens Bymisjon.

Nestleder: Bente Sandvig, Bærum, Fagsjef i Human-Etisk Forbund og leder av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Jan F. Bernt, Bergen, Professor, Det juridiske fakultet, UiB.
Ingunn Folkestad Breistein, Kristiansand, Førsteamanuensis Ansgar teologiske Høyskole i Kristiansand.
Valgerd Svarstad Haugland, Asker, Kirkeverge i Oslo.
Andreas Hompland, Selvstendig næringsdrivende.
Lavleen Kaur, Oslo, Stipendiat, Inst. for kriminologi og rettssosiologi, UiO.
Oddbjørn Leirvik, Oslo, Professor i interreligiøse studier, Det teologiske fakultet UiO.
Guri Melby, Trondheim, Lektor ved Høyskolen i Sør- Trøndelag.
Rolf Reikvam, Sørum, Selvstendig næringsdrivende.
Hege Fjellheim Sarre, Karasjok, Underdirektør i Sametinget.
Rune Skjælaaen, Bergen, Sykehusprest Haraldsplass diakonale sykehus.
Tove Strand, Oslo, Direktør Ullevål universitetssykehus.
Shoaib Sultan, Oslo, Generalsekretær Islamsk Råd Norge.
Margareta Tumidajewicz, Oslo, Rådgiver Oslo katolske bispedømme.

Følg overrrekkelsen og offentliggjøring av rapporten her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.