Nytt

Human Rights Service har fått SSB til å se nærmere på sysselsetting for nordmenn, vestlige innvandrere og ikke-vestlige. Spriket i sysselsetting er enda større enn de 16,5 prosentpoeng SSB opererer med for aldersgruppene fra 15-74 år. Den er hele 27 prosentpoeng om man sneverer inn aldersgruppene til 25-61 år.

En slik innsnevring gir et mer realistisk bilde, siden det finnes få pensjonister blant innvandrere og et stort antall norske pensjonister trekker ned sysselsettingsgraden for norske.

Men ser man på Oslo blir trendene tydeligere, og de er enda verre enn det landsgjennomsnittet indikerer. Dette må alarmere politikere og byråkrater på kammerset.

Oslo er innvandrerbyen i særklasse, og om ikke mange år vil over halvparten av innbyggerne være innvandrere. Når vi da får vite at sysselsettingsgraden blant innvandrere i Oslo er så lav at for den samlede aldersgruppen 40-54 år er sysselsettingsgraden i hovedstaden den laveste i hele landet. Det sier noe om Oslos fremtid.

HRS:

 

Oslo

Siden Oslo er den byen i Norge med den klart største og mest etablerte innvandrerbefolkningen, er det av stor interesse å se nærmere på sysselsettingsnivået i hovedstaden. Ikke minst handler det om at Oslo har den største ikke-vestlige innvandrerbefolkningen, og at denne samtidig har lengre botid enn den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen ellers i landet. SSB anser botid som en sentral forklaringsvariabel på integrering: dess lenge botid, dess bedre integrering. På bakgrunn av dette kunne vi kanskje forvente en høyere sysselsetting i Oslo enn landsgjennomsnittet.

 

Men i Oslo er forskjellene enda høyere enn på landsbasis:

 

I Oslo er gjennomsnittlig 55 prosent av ikke-vestlige innvandrere i aldersgruppen 25-61 år sysselsatte, mens tilsvarende tall for landet er 57 prosent. Blant øvrig befolkning er i gjennomsnitt 84 prosent sysselsatte i Oslo, som er det samme som for landet.

 

Forskjellene i sysselsettingsnivået mellom ikke-vestlige innvandrere i Oslo og øvrig befolkning i den mest aktive yrkesperioden (25-61 år) er dermed på nesten 29 prosentpoeng, mens forskjellene for landet er på 27 prosentpoeng.

 

I tillegg faller sysselsettingen for de med ikke-vestlig bakgrunn sterkere i ung alder i Oslo enn for landet som helhet.

 

Ikke-vestlige kvinner lavere sysselsetting i Oslo enn i resten av landet. I den mest yrkesaktive perioden (25-61 år) var forskjellen i sysselsettingen mellom øvrige kvinner og ikke-vestlige innvandrerkvinner i Oslo på hele 34 prosentpoeng, mot 29 prosentpoeng for landet.

 

http://www.rights.no/wp-content/uploads/2012/11/Sysselsetting250912.pdf