Tali­ban-milits har i mor­gen­ti­mene i dag gått til en rekke koor­di­nerte angrep i og uten­for Afgha­ni­stans hoved­stad Kabul. Blant målene var par­la­men­tet og andre offent­lige byg­nin­ger, NATO-hoved­kvar­te­ret og andre mili­tære mål samt uten­landske ambas­sa­der og Kabul Star Hotel. Minst 24 men­nesker er rap­por­tert drept i angre­pene, som har fun­net sted både med raket­ter og selv­mords­bom­bere.

Tali­ban har påtatt seg ansva­ret for det hele, og deres aksjon kom­mer etter at de i for­rige uke hadde varl­set en ny offen­siv i lan­det, hvor det ikke har fore­kom­met noe lig­nende på over et halvt år.

Aksjo­nen fin­ner sted på et sær­de­les uguns­tig tids­punkt for vest­mak­tene, som er i ferd med å trekke seg ut av lan­det mens ame­ri­ka­nerne i mel­lom­ti­den har for­hand­let med den isla­mis­tiske ter­ror­or­ga­ni­sa­sjo­nen. Ved å angripe nå sen­der Tali­ban et bud­skap om at den vest­lige kon­trol­len alle­rede er i ferd med å glippe, og at de står klare til å overta. En snar­lig til­bake­trek­ning kan såle­des virke som en ydmy­kelse.

ANNONSE

 

BBC: Tali­ban launch raids on Kabul and other Afghan tar­gets

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • John Pitt-Rivers

  Hva med den enkle løs­ning: Norge trek­ker seg ut og lar afga­nerne ta seg av Afga­nistan?

  • Arbeids­rud

    Kunne sik­kert vært fris­tende det, innerst inne vil vel få av Afga­nerne ha de vest­lige styr­kene der uan­sett.  Mitt inn­trykk er at i det ene øye­blik­ket smi­ler de våre sol­da­ter opp i ansik­tet, i det neste er de rasende og prøver å kjøre en kniv i ryg­gen på dem.

  • ARVEVOLDEN

   Norge er- som NATO-med­lem tilstede.Som i Libya.

   Her lig­ger en eks­tra knute,i til­legg til andre-om for­hol­det mel­lom Norge og res­ten av ves­ten og Islam.

   Nye Nato “out of area” kan komme til å for­strekke seg.Også etter egne for­ut­set­nin­ger.

   Pri­sen blir høy­ere og høyere,og gevins­ten mere og mere tvilsom,ettersom inn­gri­pen i fjernt­lig­gende kon­flikt­om­rå­der gir mere-ikke mindre- usik­ker­het.

   Ikke enkelt ‚dette.

  • Beli­sa­rius

   Bekla­ger, ingen enkle løs­nin­ger. Norge er i Afgha­ni­stan først og fremst for å vise at vi er en rele­vant NATO-part­ner som er til å stole på, også der det smel­ler.
   Vi har byg­get ned vårt eget for­svar så mye at vi er helt avhen­gig av NATO-assi­stanse om vi får pro­ble­mer i vårt eget nær­om­råde.

 • John Pitt-Rivers

  Jeg har sam­talt omfat­tende med flere norske bistands­ar­bei­dere i Afga­nistan og mili­tære fra ulike land (Norge / USA). For meg er det et sen­tralt argu­ment at selv disse har ingen tro på at arbei­det i Afga­nistan fører til fram­skritt. Jeg tror Norge bør hel­ler foku­sere på å sikre våre inter­es­ser, inter­es­ser som befin­ner seg i vår egen hemin­sfære.

  • Guest

    Det er umo­ralsk å “hjelpe” per­soner man selv mang­ler for­ut­set­nin­ger til å for­stå hvor­dan man kan hjelpe.

   Inn­bilsk­het på egne vegne når det gjel­der sin egen for­stå­el­ses­evne er ingen dyd, men en last.

 • Beli­sa­rius

  Tali­ban sin vår­of­fen­siv har vært en årlig fore­te­else de siste 7–8 årene. Denne er koor­di­nert, hvor Tali­ban angri­per flere ste­der sam­ti­dig, hvil­ket viser for­bedret evne til sam­ord­nede ope­ra­sjo­ner. Spørs­må­let er om de er i stand til å fort­sette å angripe eller om dette er en krampe­trek­ning?

  Krig er en fler­si­dig sak, hvor det ende­lige resul­ta­tet ikke er gitt før kam­pene er over.
  Ut fra det som skri­ves på blog­gene til de engelske avi­sene The Tele­graph og Obser­ver, vir­ker det som afghanske sik­ker­hets­styr­ker respon­de­rer på en bra måte. Her­under under vei­led­ning av norske spe­sial­styr­ker.
  Hvis dette indi­ke­rer slutt­re­sul­ta­tet, kan det gi afghanske sik­ker­hets­styr­ker selv­til­lit og demon­strere evne til å hånd­tere sik­ker­he­ten selv. I så til­felle kan dette bli et del­vis til­bake­slag for Tali­ban. Del­vis er brukt fordi at det også er en psy­ko­lo­gisk effekt over­for befolk­nin­gen ved at Tali­ban viser at de fort­satt er å regne med.

  Det pågår for­hand­lin­ger og Tali­ban øns­ker ikke å bli mar­gi­na­li­sert. Det har fra ISAF sin side i vin­ter kom­met utsagn om at Tali­ban har lidd tap og har flere til­bake­slag. Hvis Tali­ban skal kunne lyk­kes ved for­hand­lings­bor­det er det nød­ven­dig å vis styrke, noe som her­ved er demon­strert, men er de i stand til å fort­sette?

  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/9205333/Taliban-attack-in-Afghanistan-live.html
  http://www.guardian.co.uk/world/blog/2012/apr/15/kabul-attacks-live-updates
  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10065078

 • Jeg har bare en ting å si: Yan­ke­ene har blitt lurt. Helt fra begyn­nel­sen av – med få unn­tak – har de gjort alt det bin Laden ville få dem til å gjøre. De har bun­det opp store styr­ker i frem­mede land i gerilja­kri­ger med usik­kert utfall, og når/hvis man en gang gir opp og trek­ker seg ut, ender de opp med en reg­ning som kos­ter mer enn det sma­ker. Vi vet at etter at bin Ladens død rak­net hele det sen­tralt orga­ni­serte nett­ver­ket deres, men det kunne vært opp­nådd tid­li­gere med smar­tere meto­der. De skulle satt alt inn på nåle­stikk­s­ope­ra­sjo­ner og hem­me­lig krig­fø­ring, med bruk av full­skalaope­ra­sjo­ner kun i den grad det er nød­ven­dig, og med ned­ska­le­ring til nåle­stikk med det samme målet er opp­nådd. Vi kla­rer kan­skje ikke å bli kvitt isla­mis­tisk ter­ror, men vi kan klare å holde ter­ror­ni­vået i sjakk ved å kon­stant for­styrre nett­ver­ket deres med “uro-aksjo­ner”.

  Kom til å tenke på grøs­se­ren “Natte­vak­ten” av den danske regis­sø­ren Ole Bor­ne­dal. “Psy­ko­pa­ter ten­ker psy­ko­pa­tisk” kom det fram i den isnende grøs­se­ren med en mes­ter­lig slutt. Det er ord man skal legge seg på sinn  i disse tider. 

  Fools like me,who cross the sea

  And come to for­eign lands

  Ask the sheep,for their beliefs

  Do you kill on god’s com­mand?”