Finans­mi­nist­rene i euro­so­nen er blitt enige om en ny «red­nings­pakke» for Hel­las, og har gitt til­sagn om nye lån til det kon­kurs­truede lan­det på 130 mil­li­ar­der euro – pen­ger som langt på vei vil gå med til å refi­nan­siere gam­mel gjeld. For å holde karu­sel­len gående for­plik­ter gre­kerne seg til ytter­li­gere ned­skjæ­rin­ger i de offent­lige utgif­tene, hvil­ket på kort sikt vil resul­tere i lavere BNP og der­med enda høy­ere gjeld sett i for­hold til det lan­det pro­du­se­rer.

Tan­ken bak det hele er nok at gre­kerne skal tvinges til lavere lønn – en slags erstat­ning for deva­lu­e­ring gitt at man er i en penge­union – og fra offent­lig til pri­vat virk­som­het, to struk­tu­relle end­rin­ger som i det lange løp burde gi større kon­kur­ranse­evne på det inter­na­sjo­nale mar­ke­det – i teorien.

Spørs­må­let er om lan­det tåler heste­ku­ren. Et demo­ra­li­sert folk som mis­ter sine dyk­tigste bor­gere og ellers ikke ser noe lys i tun­ne­len, kan vans­ke­lig løfte seg selv opp etter håret. Lavere pri­ser kan bidra til å erobre større mar­keds­an­de­ler i bran­sjer hvor lan­det alle­rede ope­re­rer, som turis­men. Men gre­kerne har ikke all ver­dens indu­stri, og kan under enhver omsten­dig­het ikke kon­kur­rere med Kina og andre på pris. Skal man kon­kur­rere på kva­li­tet behø­ves inno­va­sjon. Til det kre­ves inves­te­rin­ger og men­nes­ke­lige res­sur­ser til et pro­sjekt man har tro på, men ideer eller frem­tids­tro er det ikke for mye av i Hel­las akku­rat nå.

ANNONSE

 

BBC: Euro­zone minis­ters back 130bn-euro bailout for Gre­ece

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629