Ved Har­vard-uni­ver­si­te­tet har trang­synt­he­tens ond­skap sei­ret over det gode, både intel­lek­tu­elt og moralsk.

Pro­fes­sor Diana L. Eck støt­ter den glatte reto­ri­ke­ren og radi­kale isla­mis­ten Tariq Rama­dan, som hun beskri­ver som “en av Euro­pas dype­ste og mest vel­ar­ti­ku­lerte mus­limske ten­kere… en av de frem­ste tals­menn for en refor­mert, selv­kri­tisk, spi­ri­tu­ell og dia­glog­inn­stilt Islam.” Hun støt­ter også den noto­riske Rox­bury-mos­keen i Bos­ton. Både tid­li­gere og nåvæ­rende besty­rere, mul­la­her og med­lem­mer av denne mos­kéen har kjente bånd til ter­ro­risme og volds­opp­ford­rin­ger. Nylig ledet hun an i en vel­lyk­ket kam­panje mot Pro­fes­sor Subra­ma­nian Swamy. I desem­ber i fjor ble han avskje­di­get etter tjue år ved som­mer­un­der­vis­nin­gen ved Har­vard-uni­ver­si­te­tet på bak­grunn av en kro­nikk  som han hadde skre­vet i en indisk avis, og som omhand­let den åpen­bare og økende trus­se­len fra islamsk ter­ro­risme i Inda, bl.a. eksemp­li­fi­sert ved de jihad-inspi­rerte masa­krene i Mum­bai i 2008 og 2011.

 

Eck er pro­fes­sor i sam­men­lig­nende reli­gion ved Har­vard Divi­nity School og dess­uten pro­fes­sor i jus og psy­kia­tri. Hun er kjent for sitt “inter­re­li­giøse” arbeid. Sam­men med andre pro­fes­so­rer og noen stu­den­ter bestemte hun seg for at Swa­mys kro­nikk var rasis­tisk, isla­mo­fo­bisk, nasjo­na­lis­tisk, reli­giøst into­le­rant og at den rett­fer­dig­gjorde volds­bruk, og at den der­for bør anses for å være hate­full tale og såle­des ikke være beskyt­tet av ret­ten til ytrings­fri­het. Eck og stud­endene er av den opp­fat­ning at Har­vard ikke bør være til­knyt­tet noen som har slike menin­ger.

 

Hvem er så denne Swamy? Hans CV er intet mindre enn frem­ra­gende. Swamy tok sin dok­tor­grad som sti­pen­diat ved Har­vard, USA i 1964. Han sam­ar­bei­det med nobel­pris­vin­ne­ren Simon Kuz­nets og for­fat­tet avhand­lin­ger sam­men med nobel­pris­vin­ne­ren Paul A. Samu­el­son. Senere satt han i det indiske par­la­men­tet i fem år og tje­neste­gjorde også som han­dels- og jus­tis­mi­nis­ter. Swamy er leder for Janata-par­tiet og er også en språk­mek­tig herre som behers­ker både tamilsk, hindi, engelsk og kine­sisk.

ANNONSE

Swamy har skre­vet flere kri­ti­ker­roste bøker og avhand­lin­ger. I 1971 pub­li­serte han “Indisk øko­no­misk plan­leg­ging – en alter­na­tiv til­nær­ming” , i 1973 “Øko­no­misk vekst i Kina og India 1952–1970: En sam­men­lig­nings­stu­die” og i 1989 en opp­da­tert utgave med titt­le­len “En sam­men­lig­nende vur­de­ring av Kina og India (1870–1986)”. I til­legg for­fat­tet han flere avhand­lin­ger, bl.a. en i sam­ar­beid med Paul A. Samu­el­son som ble pub­li­sert i Ame­ri­can Eco­no­mic Review.

Dess­uten er Swamy litt av en heroisk og uredd demo­krati­for­kjem­per. I 1976 avslørte han og utford­ret den kor­rup­sjon som stats­mi­nis­ter Indira Gan­dhis unn­taks­lover hadde ført med seg, og måtte to gan­ger flykte fra lan­det. Men det var som følge av hans kam­panje at Gan­dhi til slutt måtte gå med på å utlyse nyvalg. I 1972 ble Swamy fra­tatt sin pro­fes­sor­tit­tel ved Indian Insti­tute of Tech­no­logy i New Delhi på grunn av sitt kors­tog for både aka­de­misk fri­het og for orga­ni­sa­sjons­ret­ten til de insti­tutt­an­satte som ikke under­viste. Swamy fikk til slutt til­bake både pro­fes­sor­tit­te­len, heder og ære etter tjue års juri­disk tau­trek­king.

Mel­lom 1978 og 1985 besøkte Swamy Kina ni gan­ger. Dette ledet til en nor­ma­li­se­ring av for­hol­dene mel­lom India og Kina. Swamy var også den første indiske poli­tiske leder som besøkte Israel. Som følge av hans inn­sats åpnet India ambas­sa­der i både Kina og Israel, og disse to lan­dene svarte på sin side med å opp­rette ambas­sa­der i India.

I 1987 sulte­streiket Swamy med livet som inn­sats for å kreve en etter­forsk­ning av den ulov­lige lik­vi­de­rin­gen av mus­limske ung­dom­mer som poli­tiet i Hash­im­pura i Meerut hadde begått. Regje­rin­gen gav til slutt etter for hans krav og Swamy ble hyl­let for sin inn­sats av Indias mino­ri­te­ter. (For ordens skyld: Swa­mys kone er per­sisk; han har en jødisk svo­ger, en kris­ten svi­ger­inne og en mus­limsk svi­ger­sønn. Han er selv hindu.)

I 1994 ble Swamy utnevnt til å sitte i sty­ret for en regje­rings­ut­nevnt kom­mi­sjon for arbeids­livs­stan­dar­der og inter­na­sjo­nal han­del. “Dette var kan­skje aller første gang at regje­rings­par­tiet ga en post med minis­ter­sta­tus til et med­lem av et oppo­si­sjons­parti.”

Pro­fes­sor Swamy har også vært leder for Janata-par­tiet i India de siste tjue årene. Dette er et ikke-sosia­lis­tisk parti som tror på begren­set stats­makt og som øns­ker å mot­ar­beide en sam­funns­ord­ning med auto­ri­tære eli­ter i top­pen og liv­egne på bunn. Det er også mot­stan­der av kaste­sys­te­met og av de språk­ba­serte skil­lene som split­ter hin­du­ene. Par­tiet job­ber også for å eli­mi­nere kjønns­dis­kri­mi­ne­ring. På nett­si­dene deres står det å lese:

Over­grep og vold mot kvin­ner øker over hele lan­det, spe­si­elt mot kvin­ner i under­pri­vil­gerte grup­per og mino­ri­te­ter, lav­kas­ter og stam­mer. Retts­ve­se­net og byrå­kra­tiet, som er sta­tens vik­tigste red­ska­per for å verne om kvin­ners ret­tig­he­ter, har blitt like­gyl­dige over­for denne kvinne­un­der­tryk­kel­sen.

Vær opp­merk­som på at Swamy er “poli­tisk ukor­rekt”. Hvor­for? Fordi han mener at mus­limske ter­ro­ris­ter ikke har rett til å overta hin­du­is­tiske temp­ler, eller tvangs­kon­ver­tere eller begå folke­mord mot hin­duer. Og at de ikke har rett til å opp­rette ille­gale paral­lell­sam­funn som gir opp­hold til ter­ro­ris­ter. På til­sva­rende vis som Israel, hev­der Swamy ret­ten til selv­for­var og ret­ten til å opp­rett­holde en nasjo­nal iden­ti­tet. Nå for tiden blir slike følel­ser ofte sett på som uak­sep­table, for­doms­fulle og pri­mi­tive av vest­lige intel­lek­tu­elle og akti­vis­ter.

Så til Pro­fes­sor Diana L. Eck. Hvem er hun egent­lig? Også hun har en utmer­ket CV. Hun har gitt ut mange bøker, inklu­dert “Dar­san: See­ing the Divine Image in India” (1982), “Bana­ras: City of Lights” (1999), “A New Reli­gious Ame­rica: How a Chris­tian Coun­try has become the World’s Most Reli­giously Diverse Nation” (2001) og ytter­li­gere minst to verk om India. Hun leder The Plu­ra­lism Pro­ject. Fore­spørs­ler fra pres­sen til Har­vard blir besvart av henne på en rekke områ­der, slik som homo­fi­les ret­tig­he­ter, islam, USA, multi­kul­tura­lisme, hin­du­isme, utnev­nel­ser av kvin­ne­lige pres­ter, plu­ra­lisme og de sør­lige og sør­øst­lige deler av Asia. Hun er gift med pas­tor Dorothy Aus­tin.

Til for­skjell fra Swamy, har Eck aldri utsatt seg for den risi­koen eller livs­fa­rer det med­fø­rer å gå mot det som er poli­tisk kor­rekt. Hun er et per­fekt eksem­pel på det tanke­sett som råder i den intel­lek­tu­elle Ivy League-eli­ten når det gjel­der islam. Her er hen­nes egne ord om Rox­bury-mos­kéen (også kjent som Isla­mic Cul­tural Cen­ter of Bos­ton):

I Rox­bury i hjer­tet av Bos­ton, står det stor­slåtte skal­let av det som, når det blir fer­dig­stilt, vil det  bli et lande­merke av en moské for Isla­mic Society of Bos­ton. Frem­drif­ten av byg­gin­gen
har blitt hindret av noen mye omtalte beskyld­nin­ger som ble frem­satt av den jødiske tals­grup­pen The David Pro­ject angå­ende mos­ke­ens fina­ni­se­ring og leder­skap, med det resul­tat at Isla­mic Society of Bos­ton gikk til søks­mål mot The David Pro­ject. (The David Pro­ject gikk sei­rende ut av denne rettt­vis­ten.)  Imens har de jødisk-mus­limske rela­sjo­nene i Bos­ton blitt sta­dig mer anstrengte og dette har under­gravd den åpen­hjer­tige og vans­ke­lige dia­lo­gen i en tid der vi tren­ger den som mest. For­rige måned, mens jeg stod under mos­ke­ens majes­te­tiske kup­pel, ba jeg, som en kris­ten, for dens snar­lige fer­dig­stil­lelse… Bos­ton er en del av den islamske ver­den. Frem­tids­vi­sjo­nen om et islamsk sen­ter inn­stilt på mel­lom­re­li­giøs for­soning og utdan­nelse i Bostons sen­trum er verdt et enga­sje­ment fra både kristne, jøder og mus­li­mer.

Swamy for­sø­ker å for­holde seg til de fak­tiske, men nes­ten utro­lige folke­mord og for­føl­gel­ser av hin­duer som his­to­risk har blitt begått i islams navn. Åtti mil­lio­ner hin­duer ble ned­slak­tet over en peri­ode på fem hundre år, og mange ble tvangs­kon­ver­tert til islam. Eck har san­syn­lig­vis aldri vært inter­es­sert i islams lange og mørke his­to­rie hva impe­ria­lisme, rasisme, kolo­nia­lisme, tvangs­kon­ver­te­ring, sla­veri, kjønns­dis­kri­mi­ne­ring og reli­giøs apart­heid angår. Swamy og hans folk gjen­nom­levde dette og ser nå at en for­nyet og bar­ba­risk jihad nok en gang har dem i sik­tet. Det er i dette lyset Swarmy ser dagens mus­limske ter­ror i Inda, såvel som den ille­gale, mus­limske inn­vand­rin­gen som har med­ført en økning i kri­mi­na­li­tet, der­ib­landt kid­na­pping, vold­tekt og tvangs­gifte av hin­du­is­tiske kvin­ner til mus­limske menn.

Eck later ikke til å være bekym­ret av noe av dette. Tvert­imot prøver hun å opp­dra ame­ri­ka­nere til å bli “sen­si­tive” og “tole­rante”; det vil for henne si at vi må for­stå at ikke alle mus­li­mer er ter­ro­ris­ter. Swamy  er enig i dette og har ikke bare sagt det; han skrev det også i den samme kro­nik­ken som ble lagt til grunn for hans avskje­di­gelse. Han skrev:

Vi hin­duer behø­ver en å finne en kol­lek­tiv for­stå­else for å mot­stå den islamske ter­ro­ren. Indias mus­li­mer er vel­komne til å gjøre fel­les sak med oss der­som de opp­rik­tig sym­pa­ti­se­rer med hin­du­ene. Jeg betvi­ler at de vil gjøre det, med mindre de også aner­kjen­ner med stolt­het at selv om de er mus­li­mer, så var for­fed­rene deres hin­duer.

Sterke ord, javel. Men de er ikke anti­mus­limske ord. Han opp­ford­rer mus­li­mene i India til å støtte sine hin­du­is­tiske brødre og søstre. Han agi­te­rer ikke for deres utryd­delse eller utvis­ning.

Swamy er også tyde­lig på hans vur­de­ring er at “islamsk ter­ro­risme er Indias frem­ste nasjo­nale sik­ker­hets­pro­blem .… Osama bin Ladens etter­føl­ger som leder av al-Qaida har alle­rede erklært at India og ikke USA er ter­ro­rist­or­ga­ni­sa­sjo­nens første­prio­ri­tet.” For­ven­ter Eck og hen­nes til­hen­gere at Swamy skal late som om dette ikke er til­felle?

Swamy er også bekym­ret for de gjen­tatte, islamske ter­ror­an­gre­pene på hin­du­is­tiske temp­ler. Gjen­nom his­to­rien har tusen­talls hind­utemp­ler blitt øde­lagt for å gjøre plass til mos­kéer, eller for å bli brukt som bygge­ma­te­ria­ler for grunn­mu­ren i nye mos­kéer. Som også i det tid­li­gere hedenske, jødiske og kristne Midt­østen, bygde mus­limske kon­ger masji­der (islamske guds­hus) midt i de aller hel­ligste hin­du­is­tiske temp­lene. Swamy har ikke tatt til orde for å rive mos­kéer, men for å res­tau­rere temp­lene der masji­dene nå står.

His­to­risk sett har ikke islam være “tole­rant”. Mus­li­mer har for­ven­tet at andre skal “tole­rere” deres tro og skik­ker, men de gjen­gjeldte ikke, og gjen­gjel­der sta­dig ikke denne tole­ran­sen. Sam­ti­dig med at mus­li­mer kre­ver å få bygge mos­kéer i Ame­rika og Europe, til­lates ikke byg­ging av hver­ken kirker, hindu-, bud­dist- eller bahai-temp­ler, eller syna­go­ger i noen av lan­dene Egypt, Saudi Ara­bia, Iran, Afgha­ni­stan og Pakis­tan, og i disse lan­dene hen­der det også at mus­li­mer tar livet av kristne, kun fordi de er kristne. Den ara­biske og mus­limske ver­den er prak­tisk talt full­sten­dig “juden­rein” med unn­tak av jødiske Israel, der mus­li­mene av åpen­bare grun­ner ikke har til­strek­ke­lig inn­fly­telse.

Ikke desto mindre vil Eck at ame­ri­ka­nerne skal for­stå at islam er grunn­leg­gende “fre­de­lig”. Etter­som Eck er på Har­vard og bedri­ver poli­tisk kor­rekt “mel­lom­re­li­giøst” arbeid, må man anta at hun opp­rik­tig øns­ker at dette arbei­det skal lyk­kes. Det er uhel­dig­vis meget mulig at hun ikke snak­ker med de rette grup­pe­rin­gene. Eck burde snak­ket med de genuint mode­rate og reli­giøse mus­li­mene. Dr. Zuhdi Jas­ser, Dr. Bassam Tibi, Zai­nab Al-Suwaij og Zeyno Baran er eksemp­ler på slike, men det fin­nes mange andre også. Men disse snak­ker hun ikke med. Alter­na­tivt kunne Eck snak­ket med seku­lære eks-mus­li­mer som Ibn War­raq, Nonie Dar­wish og Wafa Sul­tan, som har tatt et stand­punkt mot isla­misme og for vest­lige, demo­kra­tiske ver­dier, bl.a. tole­ranse og kvinne­ret­tig­he­ter.

Som så mange ame­ri­ka­nere, inklu­dert dem som job­ber for den ame­ri­kanske regje­rin­gen, karak­te­ri­se­rer Eck mus­limske isla­mis­ter, ter­ro­ris­ter og jiha­dis­ter feil­ak­tig som “mode­rate”. Hun ven­der der­med ryg­gen til de vir­ke­lig mode­rate og anti-isla­mis­tiske mus­li­mene.

Jeg inter­vjuet Swamy om denne skam­me­lige affæ­ren. Her er vår sam­tale.

PJM: Hvor­dan har dette påvir­ket deg?

Swamy: Det har ingen virk­ning for meg per­son­lig, siden mitt liv og poli­tiske virke er i India. Bare en uke etter inkvi­si­sjo­nen på Har­vard ble jeg inter­vjuet av den ledende TV-kana­len CNN-IBN i for­bin­delse med at jeg hadde blitt utnevnt til “Årets inder i offent­lig­he­tens tje­neste”. De siste to ukene har jeg vært hoved­opp­slag i ledende nyhets­pub­li­ka­sjo­ner for mine kam­pan­jer mot kor­rup­sjon.

PJM: Hva sier dette om Har­vard og om kref­tene som truer med å under­grave demo­kra­tiske og tole­rante ver­dier?

Swamy: I 1976, da Har­vard invi­terte meg til å under­vise der etter at jeg hadde unn­slup­pet fra Indira Gan­dhis auto­ri­tære styre og star­tet en ener­gisk kam­panje mot det, sendte Gan­dhi den indiske ambas­sa­dø­ren for å pro­te­stere over­for deka­nus og pro­fes­sor Henry Rosov­sky og for­langte at jeg måtte sparkes fordi jeg skrev for indiske under­grunns­pub­li­ka­sjo­ner. Deka­nen avviste kra­vet og ori­en­terte ambas­sa­dø­ren om at Har­vard kun er inter­es­sert i mine aka­de­miske bidrag og ikke i mine kam­pan­jer uten­for uni­ver­si­te­tet så lenge de er fre­de­lige. Den nivå­senk­nin­gen som vi i dag er vitne til i Har­vards for­hold til ytrings­fri­he­ten er vir­ke­lig trist.

Kan­skje har Har­vard latt seg for­lede av snevre inter­esse­grup­per. Den økende tenden­sen til etter­gi­ven­het i ame­ri­kansk aka­de­mia over­for uak­sep­table, islamske mil­li­tante inter­es­ser i bytte for pen­ge­do­na­sjo­ner, er ganske så uro­vek­kende. Den gren­ser til stock­holm­s­yn­drom. Jeg tror også at Har­vard øns­ker seg en dona­sjon til sitt sør-asia­tiske fakul­tet fra ita­li­ensk­fødte Sonja Gan­dhi, som tid­li­gere sto på KGBs løn­nings­liste, og som lenge har pleiet for­bin­del­ser med den mil­li­tante, pale­stinske Habash-grup­pen. Hun mot­tok også svarte pen­ger fra Sad­dam Hus­sein i for­bin­delse med olje-for-mat svin­de­len. Jeg arbei­der for å få henne dømt og fengs­let for kor­rup­sjon. Jeg mis­ten­ker at hun har spilt en aktiv rolle i denne skitne Har­vard-epi­so­den.

PJM: Har du per­son­lig noen­gang hatt noe per­son­lig å gjøre med Pro­fes­sor Diana L. Eck, eller med noen av stu­den­tene som stod bak denne kam­pan­jen mot deg?

Swamy: Jeg kjen­ner ikke Eck. Jeg hus­ker nav­net hen­nes fra den­gang noen på seksti­tal­let spurte meg om de arbei­der hun gjorde på hin­du­is­men. Jeg kjen­ner hel­ler ikke de andre ankla­gerne, annet enn at de hører hjemme i det som best kan karak­te­ri­se­res som skrul­l­e­venstre (loony left).

PJM: Har noen av dine egne stu­den­ter frem­satt kla­ger til deg per­son­lig eller klagd på deg over­for uni­ver­si­te­tet?

Swamy: Øko­nomi­av­de­lin­gen øns­ket at jeg skulle fort­sette. De infor­merte fakul­te­tet om at ingen av stu­den­tene hadde klagd på kro­nik­ken min i eva­lu­e­rin­gen av fore­le­serne. Kun én stu­dent hadde nevnt det, og han var posi­tiv. Jeg hadde seks mus­li­mer i en klasse på 40 og to av dem var pakis­ta­nere. Ingen av dem pro­te­sterte, hver­ken til meg per­son­lig, eller i den ano­nyme kurse­va­lu­e­rin­gen.

PJM: Hva øns­ker du skal skje videre?

Swamy: En vak­ker dag kom­mer Har­vard til å be om unn­skyld­ning for dette. Jeg ser frem til den dagen.

 

Phyl­lis Ches­ler har skre­vet 14 bøker og er pro­fes­sor eme­rita i psy­ko­logi og kvinne­stu­dier. Hun kan kon­tak­tes via nett­ste­det www.phyllis-chesler.com.

Over­set­telse: Borea­lis 

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Polin­korr

  Pro­fes­sor Eck føler seg kan­skje  liten og intel­lek­tu­elt truet ved siden av Swamy og da er jo reak­sjo­nen klar når man har makt.

  • Mar­tin Knut­sen

    Eller kan­skje hun fak­tisk, på sak­lig grunn­lag, mener at en fyr som vil forby kon­ver­sjon fra hin­du­isme i India, rive sym­bol­tunge mos­keer som er bygd på hindu-rui­ner samt annek­tere deler av Bang­la­desh ikke står for ver­dier som er for­en­lige med Har­vard? Og kan­skje kan det hende at hun støt­ter seg på en litt mer objek­tiv les­ning en Phyl­lis Ches­ler, som skri­ver for Front­Page­Mag sam­men med Pamela Gel­ler?

   Hallo, han vil forby folk å kon­ver­tere til islam. Burde ikke det ringe en bjelle?

   • Buddy Ogilvy

    Hallo, han vil forby folk å kon­ver­tere til islam. Burde ikke det ringe en bjelle?”

    Islam for­byr kon­ver­te­ring *fra* islam. Rin­ger det en bjelle hos deg, eller har du egne reg­ler for islam?

    • Mar­tin Knut­sen

      Det er litt for­skjell på reli­giøse for­ord­nin­ger og stat­lige påbud, er du ikke enig? Og før du trek­ker frem Saudi Ara­bia, det er fak­tisk uve­sent­lig all den tid vi snak­ker om Har­vards etiske stan­dar­der.

     • Buddy Ogilvy

      Jeg antar at Har­vards etiske stan­dar­der også inklu­de­rer ytrings­fri­het? 

      Hvor­for skal denne man­nen nek­tes å mene det samme som hundre­vis av mil­lio­ner av mus­li­mer mener? 

 • 7ba844

  Inter­es­sant å se hvor­dan his­to­rien kan gjenta seg:
  Aris­ti­des, stra­te­gen bak sei­e­ren over per­serne på Marat­hons­let­ten, ble senere utvist fra Athen fordi – som det heter på latin: ..“patria expulsus est quod
  praeter modum iustus esset”.…var for ærlig etter for­hol­dene !
   
  Swamy måtte altså rømme fra India fordi han våget å snakke om kor­rup­sjo­nen i lan­det – og nå er han altså uøns­ket ved Har­ward fordi han utta­ler seg om islamsk ter­ro­risme – nes­ten utro­lig.
  Dette kan bli rever­sert – ame­ri­kanske uni­ver­si­te­ter er nokså avhen­gig av dona­sjo­ner.
   
  Eck og hen­nes menings­fel­ler må gjerne påstå at islam er “grunn­leg­gende fres­de­lig” – men etter jihad er det pålagt enhver mus­lim å drepe !
  Til­strek­ke­lig grunn kan være å lage en teg­ning av pro­fe­ten.…

 • Guest

  Artik­kel­for­fat­ter: “Jeg tror også at Har­vard øns­ker seg en dona­sjon til sitt sør-asia­tiske
  fakul­tet fra ita­li­ensk­fødte Sonja Gan­dhi, som tid­li­gere sto på KGBs
  løn­nings­liste, og som lenge har pleiet for­bin­del­ser med den mil­li­tante,
  pale­stinske Habash-grup­pen
  .”

  Fin­nes det nå et et omfat­tende sam­ar­beid mel­lom rus­sisk etter­ret­ning og isla­mist­or­ga­ni­sa­sjo­ner?