Ikke før hadde George Papand­reou sagt at folke­av­stem­nin­gen måtte være om med­lem­skap i euro­so­nen, så ryk­ket finans­mi­nis­te­ren ut og motsa ham.

Regje­rin­gen møtes til krise­møte idag for å rydde opp. 

Hva skal være grunn­la­get for folke­av­stem­nin­gen?

Finans­mi­nis­ter Evange­los Venize­los motsa sin egen regje­rings­sjef så fort han hadde satt foten på gresk jord. Han og Papand­reou kom rett fra sam­ta­ler med Mer­kel og Sar­kozy i Can­nes.

Slike åpne uenig­he­ter bidrar ikke akku­rat til til­lit til Hel­las.

Mr Venize­los issued a state­ment in the early hours of Thurs­day after atten­ding cri­sis talks with Ger­man Chan­cel­lor Angela Mer­kel and French Pre­si­dent Nico­las Sar­kozy.

ANNONSE

Greece’s position wit­hin the euro area is a his­to­ric con­quest of the coun­try that can­not be put in doubt. This achieve­ment by the Greek people can­not depend on a refe­ren­dum,” he said.

Mr Venize­los also said that the next 8bn-euros (£7bn) of Euro­pean Union bailout aid should be released imme­dia­tely.

Ear­lier, Greece’s Prime Minis­ter George Papand­reou said that his shock deci­sion to call a natio­nal vote on the bailout pack­age was effec­tively a deci­sion on the coun­try remai­ning part of the euro bloc. 

G20 lea­ders to meet amid Greek fears

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Stei­n­ad­ler

  Ifølge NY Times har Papand­reou nå truk­ket til­bake for­sla­get om folke­av­stem­ning med begrun­nel­sen at  den har tjent sitt for­mål, nem­lig å “skape større nasjo­nal kon­sen­sus om avta­len med EU om hjelpe­til­tak for nasjo­nen”. Med “nasjo­nal kon­sen­sus” sik­tes til at det største oppo­si­sjons­par­tiet har end­ret sitt stand­punkt og nå støt­ter avta­len. Det hele koker altså ned til at Papand­reou og PASOK har øns­ket å ansvar­lig­gjøre den par­la­men­ta­riske oppo­si­sjo­nen. Rea­li­te­ten dern nede er vel mye den samme som i de fleste euro­pe­iske nasjo­ner – et klart fler­tall blant den poli­tiske klas­sen er når det kom­mer til stykke EU-til­hen­gere. Det har vel Papand­reou visst og har nok kan­skje, men ikke så vel­dig høyt, gam­blet på at trus­se­len om folke­av­stem­ning ville være nok til å presse frem en for­stå­else i par­la­men­tet av at det frem­for alt gjel­der for EU-til­hen­gerne der å stå sam­men mot den fol­ke­lige oppo­si­sjo­nen som med stor sann­syn­lig­het ville stemt mot avta­len. Det repre­sen­ta­tive demo­kra­tiet er i sann­het en farse.

  • ARVEVOLDEN

   Det vir­ker realistisk,det du kom­mer med her.

   Ubehaget,sannsynligvis for mange ihuga Doc.lesere også, er at det fin­nes en opposisjon.Mot EU m/Euro: KKE. Det gamle kom­mu­nist­par­tiet.
   De har ledet ann i demon­stra­sjo­nene.
   Et av døds­fal­lene i gate­sla­gene var en kommunist,og dra­pet ble nok fore­tatt av en brann­stif­tende “anar­kist.”
   Så-noe nyvalg er vel tvilsomt.Hverken PASOK eller ND ville gjøre stor lykke der.

   Det er mange som ser skjevt til folket.Når det kan komme til å “stemme feil.”

   • Stei­n­ad­ler

    I til­legg fin­nes visst en “Koa­li­sjo­nen Radi­kale Venstre” bestå­ende av en rekke mindre venstre­fløy­par­tier som fikk ca 4.5% ved val­get i 2009. KKE fikk 7.5%. En menings­må­ling nå i okto­ber viste at PASOK har falt ned til 22.5% fra en opp­slut­ning på 43.9% ved val­get i 2009. KKE og KOE lå i den menings­må­lin­gen på hen­holds­vis 10.5% og 9.5%. Men par­tiet LAOS – “Fol­ke­lig Orto­doks Sam­ling” har også hatt en kraf­tig frem­gang siden siste valg, og lå nå i okto­ber på 9%. The Eco­nomist beskrev dette par­tiet slik ifjor: 

    There is an emer­ging party of reli­gious-natio­na­list far-righ­tists under
    the acro­nym LAOS (the Greek word for people), which has tried to gain
    respecta­bi­lity by accepting the need for tough measu­res, but still
    stands to gain from the gene­ral fer­ment.

    Det Papand­reou har gjort – presse frem støtte fra det største par­tiet på høyre­si­den – Nytt Demo­krati (som alt ved målin­gen i okto­ber hadde falt til 31,5%, ned 7% fra 2009) – betyr vel også at det kan være grunn til å vente at LAOS vil kunne vokse ytter­li­gere fordi ND nå har blitt gjort tyde­lig ansvar­lig for både kri­sen, inn­spa­rings­pla­nene og avta­len med EU. LAOS har jo også lenge under­stre­ket at fore­stil­lin­gene om “høyre- og venstre­si­den” er irre­l­avtn og at det vesent­lige skil­let går mel­lom, på den ene side, de som vil for­svare nasjo­nen og, på den annen side, de som er til­hen­gere av “glo­ba­li­se­rin­gen”.

 • Erik Gifford

  Det er vel ved­tatt at det skal herske demo­krati i EU og fol­kets mening vil de ha seg fra­bedt.
  Hvis folket i ren van­vare en gang skulle stemme feil må man bare holde nye avstem­min­ger inn­til folket har stemt rik­tig.
  Dess­uten vil de ha litt fred og ro i EU nå, slik at Jag­land kan jobbe med sitt Eura­bia  pro­sjekt i Tunis uten for­styr­rel­ser fra det bry­somme folket.