Pale­sti­ner­nes sjef­for­hand­ler Nabil Shaath kom­mer med utta­lel­ser til liba­ne­sisk tv som tyder på at pale­sti­nerne aldri vil aksep­tere en jødisk stat ved siden av en pale­stinsk. Shaath sier uttryk­ke­lig at de avvi­ser prin­sip­pet om to sta­ter for to folk.

–Det kom­mer ikke på tale å overgi de 1,5 mil­lion pale­sti­nerne som lever under Israel, sier Shaath.

–Det kom­mer hel­ler ikke på tale å oppgi ret­ten til å vende til­bake for pale­stinske flykt­nin­ger, fort­set­ter han.

Dette er dypt uro­vek­kende utta­lel­ser fra en ledende pale­stinsk poli­ti­ker. Det er ikke første gang en pale­stinsk poli­ti­ker kom­mer med helt andre utta­lel­ser på ara­bisk, men denne skygge­si­den blir sjel­den eller aldri rap­por­tert i norske medier.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • 7grace

  Dette er defi­ni­tivt ikke “uro­vek­kende” utta­lel­ser.
  Det er befri­ende rett fra levra-tale (takk til Memri for deres uthol­dende arbeid, for­res­ten).   
  Rett fra levra – i all sin his­to­rie­for­fals­kede ver­den.

  Det er litt som å høre Mohyelde­ens rett fra kora­nen-tale.   
  I mot­set­ning til vest­lige mus­limske tal­s­per­soners frem­stil­ling av islam nær­mest som Ves­tens grunn­mur…

  De såkalte “pale­sti­nerne” har tals­menn som bru­ker store ord, men ikke er istand til å skape annet enn løgn, hat og øde­leg­gelse, – og det atpå­til (el. selv­sagt) basert på andres pen­ger.   

  Hver­ken PA eller Hamas god­kjen­ner en jødisk stat.
  De god­tar hel­ler ikke jøder innen sin uto­piske frem­ti­dige stat.
  Her er det ren apart­heid, og ingen påpe­ker det. 
  Det arran­ge­res hel­ler årlige “anti-isra­elsk-apart­heid-week”.

  Det ver­den fak­tisk burde gjøre, er å IKKE god­kjenne en “pale­stinsk” stat, 
  ikke over­øse dem med mil­li­ar­der, ikke ense dem engang.
  “Pale­sti­nerne” eksis­te­rer kun som egen folke­gruppe fordi Den ara­biske liga vil det, og fordi Ves­ten tren­ger olje, og fordi Ves­ten er besatt av grå­dig­het og man­gel på moral.

  Overgi 1.5 mill pale­sti­nere”?   
  Dette er regel­rett bort­for­kla­ring og tåke­leg­ging.
  Da Oslo-avta­len var et fak­tum, strøm­met “pale­sti­nere” til isra­elske off. kon­to­rer, 
  for å søke isra­elsk stats­bor­ger­skap…  
  Samme “trend” sees også når snakk om deling av Jeru­sa­lem kom­mer opp. 
  Hvem vil fri­vil­lig leve i Fatah-land? 
  “Pale­sti­nere” i Israel til­hø­rer den eneste grup­pen “ara­bere” i Midt­østen som lever i fri­het 
  (selvom hel­ler ikke denne fri­het er per­fekt). 

  Israel har skapt et av ver­dens mest frem­gangs­rike land. 
  Paral­lelt med å være i krigs­til­stand, boi­kottsi­tua­sjon,  gjen­stand for FNs og medias argus­øyne, + utal­lige aksjons­ko­mi­teer og orga­ni­sa­sjo­ner.
  “Pale­sti­nerne” har en kon­stru­ert iden­ti­tet, et løgn­fylt char­ter, andres pen­ger, ingen posi­tive resul­ta­ter.  
  Og de er IKKE okku­pert.