Norge står sam­let i sjokk og sorg etter ter­ror­an­gre­pet som etter­lot minst 93 drepte. Spørs­må­lene om hvor­dan dette kunne skje, og hvor­for ter­ro­ris­ten og masse­mor­de­ren Anders Behring Brei­vik ikke ble opp­da­get er mange. 

Våre tan­ker går først og fremst til de som er direkte ram­met og deres pårø­rende. Når vi like­vel ikke har kun­net stanse opp og ta det ufat­te­lige inn over oss, skyl­des det at norsk presse har vært raske til å peke på oss ifb med Brei­vik, og pågan­gen fra hjem­lig og inter­na­sjo­nal presse er og har vært stor. Det eksis­te­rer også et visst trus­sel­bilde som følge av pres­sens uthe­velse av docu­ment som et slags arne­sted for Brei­vik. Dette er en feil­ak­tig frem­stil­ling, som ikke desto mindre har avsted­kom­met store meng­der hat­post og trus­ler.

Samt­lige inn­sendte inn­legg og e-pos­ter som inne­hol­der trus­ler og øvrig hat­post vil bli over­sendt til poli­tiet i løpet av de nær­meste dagene.

Vi har av flere grun­ner valgt å stenge kom­men­tar­fel­tet inn­til videre. Nasjo­nen befin­ner seg i en meget alvor­lig situa­sjon, og alle er dypt rystet. Dette pas­ser svært dår­lig med de stem­nings­sving­nin­gene som ofte pre­ger nett­de­bat­ter. Folk har svært for­skjel­lige utgangs­punkt, og inn­legg kan lett få en form som opp­le­ves som pro­vo­se­rende. Dette er ikke en tid for pro­vo­ka­sjo­ner. Vi for­står at mange har mye på hjer­tet i denne vans­ke­lige tiden, men vi har dess­verre ikke res­sur­ser til å hånd­tere kom­men­tar­fel­tet i til­legg til de andre opp­ga­vene vi står over­for. Vi tren­ger tid til å områ oss, for så å gjen­nomgå og utar­beide ret­nin­gen for både docu­ment som sådan og kom­men­tar­funk­sjo­nen.

ANNONSE

Den gru­somme tra­ge­dien som har ram­met lan­det vårt kal­ler oss alle til sorg, etter­tanke og reflek­sjon.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629