Nytt

Utgiftene til tolketjenester i domstolene har økt med nærmere 25 millioner kroner på bare fire år. Økningen er på hele 37 prosent, fra 65 millioner til nesten 90 millioner kroner i året, og ser ikke ut til å avta.

Utgiftene til tolk er imidlertid bakt inn i utgiftsposten for advokater.

Hvorfor er ikke tolkeutgiftene skilt ut i en egen post?

– Tolkeutgiftene i straffesaker posteres under kap. 466 Særskilte straffesaksutgifter, post 01 Driftsutgifter. Bevilgningen på posten dekker både utgifter til salær og reise- og kostgodtgjørelse til forsvarere, bistandsadvokater, tolker og sakkyndige som er oppnevnt av retten i den enkelte sak eller av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Den dekker også tapt arbeidsfortjeneste til ikke-salærberettigede tolker og sakkyndige i straffesaker. Bevilgningen dekker videre enkelte utgifter til Den rettsmedisinske kommisjon som honorar/godtgjørelse, reise- og kursutgifter. Bevilgningen dekker dessuten salær og reise- og oppholdsutgifter til aktor i militære straffesaker, enkelte utgifter i sivile saker og utgifter i Justisdepartementet til oversettelse i rettsanmodnings- og utleveringssaker. De totale utgiftene på posten avhenger hovedsakelig av antall straffesaker med oppnevnt forsvarer eller bistandsadvokat, omfanget av disse sakene og størrelsen på den offentlige salærsatsen.

Departementet anser det som hensiktsmessig at alle særskilte straffesaksutgifter utgiftsføres på samme kapittel/post. Det prinsippet som er lagt til grunn for inndeling av statsbudsjettets kapitler, er at hvert kapittel skal omfatte utgifter eller inntekter til et formål og så langt mulig bør bevilgningene under ett kapittel bare disponeres av en virksomhet eller en likartet gruppe virksomheter, jf. Rundskriv R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og bevilgningsregnskapet med inndeling i poster og underspesifikasjoner. Budsjettets formelle inndeling i kapitler og poster blir fastlagt ved Stortingets bevilgningsvedtak. Virksomhetene må for egen økonomistyring utarbeide en kontoplan som skal ivareta virksomhetens behov for ytterligere informasjon. Informasjon om blant annet tolkeutgifter fremgår av kontoplanens underunderpost-nivå.

I rapporten «Rett til tolk» er det fremsatt et forslag om å betale tolker ulikt i forhold til kompetansenivå, og forslaget vurderes nå av Justis-og politidepartementet.

I 2008 ble det for øvrig kjent at det britiske politiet brukte over 220 millioner kroner i året på tolketjenester for utenlandske kriminelle. Totalt hadde kostnadene økt fra over 13 millioner pund i 2004 til over 22 millioner i 2008, noe som var en økning på 63 prosent. Enkelte politidistrikter rapporterte om en økning i utgifter til tolketjenester på hele 400 prosent.

Året etter kom det også frem at det offentlige helsesystemet i Storbritannia (NHS) hadde opplevd en dobling i utgiftene til tolker fra 2007 og 2009, og nå bruker mer enn 500 millioner kroner (50 mill. pund) i året på tolketjenester for pasienter som ikke snakker landets språk.

Advokatbladet: 89 millioner til rettstolking