Når man hører på den norske kam­pan­jen for de ille­gale får man inn­trykk av at alt vil bli bra, bare man gir etter på visse punkt. Men erfa­rin­gene fra Sve­rige viser at det aldri blir bra nok. Det fin­nes all­tid inn­røm­mel­ser man burde gjort, noen grup­per som man kan gjøre anskrik på vegne av.

Det opp­le­ver i disse dager den svenske regje­ring. De har begynt retu­ren av ira­kere. Det pro­te­ste­rer de van­lige NGO’ene mot, Amne­sty, og også Euro­pa­rå­det og UNHCR

Sve­rige har tatt imot desi­dert flest ira­kere i ver­den, ut fra folke­tal­let: 117.000. For­hol­dene i Irak er langt bedre, det er lenge siden man ikke kunne besøke Irak for­holds­vis trygt. Like­vel pro­te­ste­res det.

Tidigt i ons­dags morse lyfte ännu ett plan med tvångs­av­vi­sade ira­kier mot Bag­dad från Arlanda flyg­plats. Avvis­nin­garna har kri­ti­se­rats av Amne­sty, Euro­pa­rå­det och FN:s flyk­ting­or­gan UNHCR som fruk­tat för ira­kier­nas säker­het i hem­lan­det. Beslu­ten har också mött häf­tiga pro­te­ster från all­män­he­ten. Under ons­dags­mor­go­nen greps 25 demon­stran­ter utan­för Migra­tion­sver­kets kon­tor i Mär­sta.

ANNONSE

Så kunne Sven­ska Dag­bla­det lekke doku­men­ter fra Wikile­aks som viste at uten­riks­mi­nis­ter Carl Bildt og migra­sjons­mi­nis­ter Tobias Bill­strøm hadde dis­ku­tert tvangs­re­tur med den ame­ri­kanske ambas­sa­dø­ren i Bag­dad, Ryan Crocker, i desem­ber 2007. Bildt sa at en avtale om retur var en ufra­vi­ke­lig for­ut­set­ning for at Sve­rige skulle etab­lere ambas­sade i Bag­dad.

Vid fru­kost­mö­tet tog Bildt upp bila­te­rala och multi­la­te­rala frå­gor, men hans huvud­sak­liga bekym­mer var – enligt det hem­ligs­tämplade doku­men­tet – den ira­ki­ska invand­rin­gen till Sve­rige.

Utan en öve­rens­kom­melse med den ira­ki­ska rege­rin­gen om återsän­dande av ira­kier utan upp­e­håll­s­till­stånd skulle det vara omöj­ligt för Sve­rige att upp­rätta en ambas­sad i Bag­dad, kon­sta­te­rade Bildt enligt den ame­ri­kan­ska rap­por­ten som är date­rad till den 15 sep­tem­ber.

Utri­ke­smi­nis­tern berättade för Crocker att man i Sve­rige väntade sig omkring 20000 asy­lansök­nin­gar från ira­kier under 2007. Av dessa beräk­nades man bevilja cirka 74 procent. Res­te­rande 26 procent var enligt Bildt orsa­ken till att den ira­ki­ska invand­rin­gen bli­vit en natio­nell angelä­gen­het, samt att det var av stör­sta bety­delse för Sve­rige att åstad­komma ett åter­vän­dande­av­tal med Irak:

”Utan ett regel­verk för att skicka till­baka till­stånds­lösa skulle invand­rings­pro­ble­met skena okon­trol­le­rat i ett land med nio mil­jo­ner invå­nare”, ska Bildt ha kon­state­rat enligt doku­men­tet.

Ministra­rna ska enligt ame­ri­ka­nerna dessutom ha påpe­kat att de flyk­tin­gar som anlänt till Sve­rige efter 2003 var svårare att inte­grera i sam­häl­let, efter­som de kom ”blott­ställda, lågut­bil­dade, och utan yrkes- eller språk­kun­ska­per”.

”Bildt och Bill­ström nämnde också flera mycket upp­märk­sam­made heders­re­la­te­rade mord som utlöst fler krav från sven­ska folket på hår­dare invand­rings­po­li­tik”, för­kla­rar man vidare i rap­por­ten.

I en kom­men­tar till mötet med svenskarna skri­ver den ame­ri­kan­ska ambas­sa­den att Carl Bildt före­fal­ler han­tera Irak­frå­gan seriöst. “Det fak­tum att han foku­se­rar på invand­rin­gen och att han inte alls nämnde EU tyder på att det är inri­kes­po­li­ti­ska hän­syn som styr hans ager­ande.”

Man skulle tro dette var helt legi­time begrun­nel­ser. Sve­rige hadde gjort sin bit og vel så det. Men nei, poli­ti­kere og presse skum­mer av indig­na­sjon og for­lan­ger en for­kla­ring.

Ira­kerne i Sve­rige, er de takk­ne­melige og for­sva­rer regje­rin­gen?

–Jag litar på UD och tror inte att de skulle ge en sådan rasis­tisk kom­men­tar, säger Abdul­wa­hid Al Moo­sawi, som är ord­förande i Ira­ki­ska riks­för­bun­det.

Ceci­lia Wiks­tröm, Euro­pa­par­la­men­ta­ri­ker för Folk­par­tiet, är en av dem som rik­tat skarp kri­tik mot avvis­nin­garna av de kristna ira­kierna. Hon rea­gerar på kopp­lin­gen som ministra­rna enligt doku­men­tet gör till heders­mord i Sve­rige.

–Det är för­fär­lig reto­rik, jag hoppas verk­li­gen och vill inte tro att de kan ha sagt något så avsky­värt, säger hon till SvD.

Bodil Cebal­los, Miljö­par­ti­ets utri­kes­po­li­ti­ska tale­sper­son, menar att inne­hål­let i doku­men­tet illust­re­rar en anpass­ning till Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas agenda.

–Från Mode­ra­ter­nas sida har man anpas­sat sig till främ­lings­fi­ent­liga kraf­ter, vil­ket utåt sett Rein­feldt sagt att man ald­rig kom­mer att göra. 

Den samme Cebal­los vil anmelde de to stats­rå­dene.

MP:s utri­kes­po­li­tiske tale­sper­son Bodil Cebal­los menar att ministra­rnas bete­ende kan lik­nas vid utpress­ning. Där­för pla­ne­rar hon nu att KU-anmäla både Bildt och Bill­ström, enligt TV4 Nyhe­terna.

Bildt sa ira­kerne som har ankom­met etter 2003 har hatt lav utdan­nelse og vært vans­ke­lig å inte­grere. Det er ingen gyl­dig grunn til å avslå asyl, sier tals­mann for Migra­tion­sver­ket.

Det set­ter men­neske­ret­tig­hets­kon­ven­sjo­nene i reli­eff: fin­nes det noe som heter hen­syn til mot­taks­lan­de­nes kul­tur og befolk­ning? Nei, sier asyllob­byen, og den offi­si­elle for­tolk­ning, FN, Euro­pa­rå­det. Pro­blem­stil­lin­gen tas ikke en gang opp.

MP:s utri­kes­po­li­tiske tale­sper­son Bodil Cebal­los menar att ministra­rnas bete­ende kan lik­nas vid utpress­ning. Där­för pla­ne­rar hon nu att KU-anmäla både Bildt och Bill­ström, enligt TV4 Nyhe­terna.

– Vårt fokus är att per­soner som behöver skydd ska få skydd. Det är det enda cen­trala i vårt upp­drag och det är det som avgör om man får upp­e­håll­s­till­stånd i Sve­rige, säger Johan Rahm.

Enligt honom är frå­gan om inte­gra­tion eller den all­männa opi­nio­nen inte rele­vant för Migra­tion­sver­kets bedöm­nin­gar. När det gäl­ler asyl­sökande hand­lar det endast om att pröva om per­sonen har rätt till skydd, och det görs all­tid en indi­vi­du­ell pröv­ning.

– Då spe­lar det ingen roll om man har utbild­ning eller möj­lig­he­ter att inte­gre­ras i Sve­rige. Är man i behov av skydd så ska man ha skydd.

Prin­ci­pen om indi­vi­du­ell pröv­ning har sla­gits fast av Migra­tion­söver­dom­sto­len, Migra­tion­sver­kets högsta instans, samt av Euro­pa­dom­sto­len.

Under 2010 fick en dub­belt så stor andel av de asyl­sökande från Irak stanna i Sve­rige, jäm­fört med 2009. Det beror enligt Johan Rahm på att säker­hets­lä­get har försäm­rats.

Men pro­ble­mer i Midt­østen vil da kunne føre til at Sve­rige druk­ner i asyl­sø­kere, og det samme kan Norge, for spørs­må­let om nok er nok vil aldri dukke opp. Det er ikke et gyl­dig kri­te­rium.

Det sier seg selv at dette ikke er hold­bart i et demo­krati. På et eller annet tids­punkt vil befolk­nin­gens behov og inter­es­ser måtte til­gode­sees. Når over­skri­des de gren­sene?

Behöver man ska man få skydd”

Bildt och Bill­ström KU-anmäls

Sven­ska utta­lan­den väcker stark kri­tik

Ministrar ville stoppa våg av ira­kier

Siden august 2009 har det vært kjent at det går ukent­lige fly­av­gan­ger fra både Stock­holm og Göte­borg til Bag­dad, Erbil och Suley­ma­nia i Irak. I mai for­talte sel­ska­pet MCA Tra­vel Group at samt­lige ukent­lige avgan­ger fra Stock­holm var full­booket frem til slut­ten av okto­ber. Pas­sa­sje­rene er pri­mært kur­dere og ira­kere. MCA infor­merte også om at det ikke var noen ledige plas­ser å opp­drive på de nyopp­ret­tede fly­av­gan­gene fra Sturup i Malmø til Erbil før i midten av juni. Samme år åpnet sel­ska­pet enda en direkte fly­rute mel­lom Sve­rige og Irak. Denne gan­gen til Basra.

Også det svenske reise­by­rået Viking Air­li­nes har flere fly­ru­ter mel­lom Køben­havn og Irak. Siden begyn­nel­sen av april 2009 har hundre­vis av ira­kere bosatt i Dan­mark tatt direkte­fly fra Køben­havn til hhv. Bag­dad, Sulay­ma­ni­yah og Erbil. Hvert av sel­ska­pets fly tar rundt 150 per­soner, og da juni 2009 nær­met seg slut­ten hadde mer enn 50 avgan­ger gått fra Køben­havn.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Beli­sa­rius

  Det blir aldri godt nok for god­hets­svens­kene. Anta­ge­lig går stats­kassa tom og det hele bry­ter sam­men. Det er også en grense for hvor mye man kan skatte­legge lønns­mot­ta­ke­ren for før han/hun/familien ikke har noe å leve av.

  Spørs­mål for Blad Run­ner sam­fun­net blir; hva skal de invand­rede trygde­mot­ta­kerne da skal leve av? Får vi en migra­sjon til­bake? Masse­sult og død?

  Tross alt er svens­kene til­pas­set de nor­diske for­hold og har anta­ge­lig­vis størst resi­stans mot kulde og de nor­diske kli­ma­tiske for­hold. Men det er ikke nok for å over­leve.

 • Hed­vig­Char­lotta

  Da Tobias Bill­strøm dis­ku­terte dette med den ame­ri­kanske ambas­sa­dø­ren i 2007 hadde USA prak­tisk talt ikke tatt imot noen flykt­nin­ger fra Irak, fordi det ble ansett som en for stor sik­ker­hets­ri­siko.

  Utdrag fra The Guar­dian i 2007:

  So far the Uni­ted Sta­tes has allowed only 463 Iraq refugees into the coun­try since the war began nearly four years ago.

  The Bush admi­ni­stra­tion is to increase the offi­cial quota of Iraqi refugees who will be allowed to settle in the Uni­ted Sta­tes from 500 to 7,000 over the next year, in a response to the growing refugee cri­sis in Iraq.”

  http://www.guardian.co.uk/world/2007/feb/14/usa.iraq2

  Wikile­aks for Norge viser at den ame­ri­kanske ambas­sa­den betrak­tet vårt mot­tak av ira­kiske flykt­nin­ger som sik­ker­hets­mes­sig uan­svar­lig, spe­si­elt fordi myn­dig­he­tene ofte ikke kjente sik­ker iden­ti­tet på dem som fikk inn­vil­get opp­hold.

 • S. A. Høst­mark

  De er alle­rede over­skre­det – og det vet “alle”