Copyright Julia Caesar, Snaphanen, HRS och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Du bju­der några gäs­ter på mid­dag i ditt hem. Du tar fram vad huset för­mår av mat och dryck, du står i tim­mar vid spi­sen, du smyckar bor­det med blom­mor och levande ljus. Mor­mors gamla ljus­sta­kar i sil­ver pry­der sin plats på den ärvda duken med knypp­lade spe­tsar. Hela famil­jen klär sig fin och ser fram emot en trev­lig kväll.

Innan kväl­len är slut har gäs­terna för­kas­tat maten och krävt annan mat, de har vägrat dricka de drycker du bju­der på. De har tram­pat på spe­ts­du­ken, stu­lit sil­ver­l­jus­sta­karna och plun­drat allt av värde i huset, spar­kat sön­der möb­lerna, spot­tat på de andra gäs­terna, fördömt hela ditt sätt att leva, miss­hand­lat värd­fol­ket och våld­ta­git värd­in­nan. Som avslut­ning sprän­ger de ditt hus i luf­ten. För sent inser du att de gäs­ter du bjöd in till ditt gästa­bud har ont i sin­net och vill din död.

Vi del­tar alla i ett svart gästa­bud som bär på död. Vi har gäs­ter i våra län­der som vill oss illa. Som vill döda oss. Vi bad ald­rig om det, och mer­par­ten av oss har ännu inte vak­nat upp för att för­stå vad det är som pågår. Men de gäs­ter vi bjöd in till vårt bord har för­kla­rat krig mot oss. I deras ögon är vi inte värd­folk, utan fien­der. Vårt brott är att vi inte delar deras tro på den tota­litära, våld­samma och blo­diga ideo­logi som för­klädd till reli­gion går under nam­net islam. Vi är ”otro­gna” och där­med islams fien­der.

ANNONSE

Vår fri­het har de fått till skänks

Vi har generöst tagit emot dem i våra län­der. Vi har öpp­nat dör­ren för dem. Vi har trott på dem när de har sagt sig fly undan krig och för­följelse i sina under­utvecklade hem­län­der där ingen ens kan stava till demo­krati. De har kom­mit tom­hänta och utblottade – men mär­kvär­digt nog i stånd att betala män­nisk­os­mugg­lare flera hundra tusen kro­nor för att komma just hit. Vi har anled­ning att tro att det inte främst är vårt nor­diska kli­mat som var det stör­sta drag­plå­st­ret.

Vi har gett dem allt: bostä­der, utbild­ning, social väl­färd, sjuk­vård och tand­vård, försörj­nings­stöd, intro­duk­tion­sersätt­ning, bostads­bi­drag, äldre­försörj­nings­stöd, barn­bi­drag och fler­barns­til­lägg om de så föder fjor­ton barn. Vi beta­lar deras char­ter­re­sor när de fly­ger hem till de län­der de säger sig ha flytt ifrån för att hälsa på släk­ten. Fram­för allt har vi gett dem fri­het. Alla de demo­kra­ti­ska fri- och rät­tig­he­ter som det tog oss i de nor­diska län­derna århund­ra­den att uppnå har de fått till skänks: rösträtt, åsikts­fri­het, yttrande­fri­het och reli­gions­fri­het. Fri­het för kvinnor som full­vär­diga sam­hällsmed­bor­gare. Rät­tig­he­ter för barn att få vara barn och inte bli miss­hand­lade och utnyttjade.

Om gäs­terna inte har lust att arbeta har vi åta­git oss att försörja dem till död­da­gar. Vi har låtit dem ta hit sina stora famil­jer och försör­jer generöst även dem. Det finns inte ett enda land på jor­den där invand­rare har det så bra och har så många rät­tig­he­ter som i Sve­rige, utan att minsta krav ställs på dem. Det vet de, och det vet fram­förallt de kri­mi­nella smugg­lar­li­gor som diri­ge­rar flyk­ting­tra­fi­ken och tjä­nar mil­jar­der på att frakta män­niskor utan asyl­skäl till vårt nor­diska para­dis.

De kom­mer från andra EU-län­der för att få mer bidrag

Merit Wagers blogg berät­tar en anställd på Migra­tion­sver­ket om vilka krav asyl­sökande ofta kom­mer med.

”Jag har haft flera ”soma­li­ska” asyl­sökande. Per­soner som, har det visat sig, var­ken kom­mer från Soma­lia över­hu­vud­ta­get eller är berät­ti­gade till asyl. I själva ver­ket är det män­niskor från olika andra län­der där de inte vill bo för att de inte får sådana eko­no­miska och andra bidrag och rät­tig­he­ter där som de får i Sve­rige. Men efter­som de talar soma­li­ska så måste (!) vi ge dem asyl. Även när det klart och tyd­ligt visat sig att de kom­mer från helt andra län­der än Soma­lia, inte säl­lan andra EU-län­der där de redan har perm­a­nenta upp­e­håll­s­till­stånd (PUT).
Om man frå­gar dessa män­niskor, som alltså inte alls kom­mer från Soma­lia, vilka de anser att deras ”rät­tig­he­ter” är, som de så hett efter­trak­tar och som de gått miste om i andra län­der, så kän­ner de väl till dem och sva­ren är där­för all­tid desamma:

Rätt till bidrag även till fjärde bihust­run

• Rätt till bidrag utan att jobba.
• Rätt att få hit en make/maka utan att någon av dem behöver jobba.
• Rätt att inte läsa sven­ska eller inte­grera sig efter­som män och kvinnor utan slöja inte kan gå i samma klass eller jobba ihop.
• Rätt till barn­bi­drag och fler­barns­til­lägg.
• Rätt att inte tala om vem som är far till bar­nen om man är bihus­tru till någon; man har ändå rätt att få bidrag från försäkrings­kas­san och socia­len.
• Rätt för bihust­run och hen­nes barn att ha en adress där de inte bor så att de kan dela alla bidrag med stor­fa­mil­jen.

Men, även en sådan fjärde bihus­tru som kna­ppt kan soma­li­ska och som kom­mit hit från ett EU-land, för att berika inkoms­terna i en redan arbets­lös tio­barns­fa­milj, måste vi givetvis bevilja asyl. Efter­som vi inte vet vad per­sonen heter…. Som vår gene­ral­di­rek­tör (Dan Elias­son) säger så bevil­jar vi asyl. I bästa fall till och med rese­do­ku­ment till flicke­bar­nen och i alla hän­del­ser främ­lings­pass till mam­man. Och sedan kan man resa till Neder­län­derna eller Ita­lien där man har sin familj, och var­för inte till Etio­pien, Dji­bouti eller Jemen där man kom­mer ifrån, när det blir dags med den tra­dition­sen­liga omskärel­sen av döttra­rna.”

Så långt en anställd på Migra­tion­sver­ket.

Miss­bru­kat för­tro­ende

De som söker asyl i Sve­rige har vi gett den stör­sta gåva man kan ge en män­ni­ska: för­tro­ende. Det för­tro­en­det har många av dem grund­ligt miss­bru­kat. De lönar det genom att avsikt­ligt ljuga och dessutom angripa oss med fient­liga hand­lin­gar. Att svika någons för­tro­ende är ett av de gröv­sta brott man kan begå. Det gäl­ler både i nära rela­tio­ner och på ett natio­nellt och uni­ver­sellt plan. När vi ger någon vårt för­tro­ende är vi sår­bara. Där­för träf­far ska­dan så djupt, där­för blir sve­ket så hårt.

Våra poli­ti­ker och myn­dig­he­ter visar en när­mast ofatt­bar slapp­het, dum­het och nai­vi­tet mot dem som söker sig till vårt land. De tror näm­li­gen – eller låt­sas tro – på vad folk säger och släp­per in så gott som samt­liga asyl­sökande – 96 procent – utan att de har behövt styrka sin iden­ti­tet. Den dum­he­ten och nai­vi­te­ten får sven­ska folket dyrt betala. Vi har ingen aning om vilka som släpps in i Sve­rige och vilka deras avsik­ter är. Nej – jag skri­ver inte att alla mus­li­mer är onda män­niskor som vill alla väs­ter­län­nin­gar ont. Det finns mäng­der av mus­li­mer som vill leva i fred och som har flytt från för­trycket i sina krigs­här­jade under­utvecklade hem­län­der just där­för. Men ställd mot islams ideo­logi är deras önskan om att leva i fred irre­le­vant. Den sak­nar bety­delse, för det är extre­mis­terna och fana­ti­kerna som styr i islam. Den som inte stäl­ler upp på deras blod­dry­pande agenda skri­ver under sin egen döds­dom. Majo­ri­te­ten av off­ren i isla­mis­ti­ska ter­ror­dåd är mus­li­mer. Vi läser om det dag­li­gen i media och blogg­värl­den.

Även de som flyr sitt mus­lim­ska hem­land är i många fall skrämda och tvingade till loja­li­tet med islam. När de inte vågar lämna islam ens när de befin­ner sig i ett fred­ligt demo­kra­tiskt land – hur ska de någon­sin kunna lämna sin ideo­logi­ska till­hörig­het i krig och under hot? Att säga upp bekant­ska­pen med islam är i många fall för­knippat med döds­straff.

”Den fredsäls­kande majo­ri­te­ten är irre­le­vant”

Jag vill hän­visa till en text som jag har cite­rat tidi­gare, en arti­kel som stän­digt får för­nyad och för­dju­pad aktua­li­tet. Paul E. Marek, kana­densare med tjeck­iskt ursprung, berät­tar i arti­keln ”Why the Peace­ful Majority is Irre­le­vant” om en god vän vars familj till­hörde den tyska över­klas­sen under andra världs­kri­get. De ägde flera stora indu­strier och andra egen­do­mar. Väl­digt få tyskar var verk­liga nazis­ter. Men många gladde sig åt återup­prät­tan­det av den tyska natio­nella stolt­he­ten, och ännu fler var alltför upp­tagna för att bry sig.

”Vi trodde att nazis­terna bara var en sam­ling dårar. Så majo­ri­te­ten lutade sig bara till­baka och lät all­ting hända. Innan vi vis­ste ordet av ägde de oss, vi hade för­lo­rat kon­trol­len, och värl­den stört­ade sam­man. Min familj för­lo­rade allt vi ägde. Jag ham­nade i ett kon­cen­tra­tion­slä­ger, och de alli­e­rade för­störde mina fab­ri­ker.
I dag får vi höra om och om igen att islam är fre­dens reli­gion, och att den stora majo­ri­te­ten mus­li­mer vill leva i fred. Det kanske är sant, men det är full­stän­digt irre­le­vant. Det är menings­löst fluff, avsett att få oss att må bättre och för­minska bil­den av de fana­ti­ker som här­jar i värl­den i islams namn. Det är ett fak­tum att det är fana­ti­kerna som styr islam. Det är fana­ti­kerna som mar­sche­rar. Det är fana­ti­kerna som för vart och ett av de 50 väp­nade krig och kon­flik­ter som pågår i värl­den. Den ”fredsäls­kande” majo­ri­te­ten tiger.”

”Det är fana­ti­kerna som styr”

His­to­rien visar vad som har hänt med andra ”fredsäls­kande” majo­ri­te­ter. Sov­jet­unio­nen bebod­des av rys­sar som bara ville leva i fred. Ändå slaktade kom­mu­nis­terna 25 mil­jo­ner män­niskor. Den fredsäls­kande majo­ri­te­ten var irre­le­vant. Rwanda kol­lap­s­ade i all­män män­nisk­o­slakt. Vem kan säga annat än att majo­ri­te­ten av Rwan­das befolk­ning var ”fredsäls­kande”? Paul E. Marek skri­ver:

”His­tori­ska lär­do­mar är ofta ofatt­bart enkla och bur­dusa. Ändå mis­sar vi ofta det mest grund­läg­gande i dem. Fredsäls­kande mus­li­mer har gjorts irre­lev­anta av fana­ti­kerna. Fredsäls­kande mus­li­mer blir våra fien­der om de inte höjer sina rös­ter och säger ifrån. Annars kom­mer de, precis som i Tysk­land att vakna en dag och upp­täcka att fana­ti­kerna äger dem och att värl­dens sam­man­brott har bör­jat. Fredsäls­kande tyskar, japa­ner, kine­ser, rys­sar, rwan­dier, bos­nier, afgha­ner, ira­kier, pale­sti­nier, soma­lier, nige­ria­ner, alge­rier och många andra har dött på grund av att den fredsäls­kande majo­ri­te­ten inte öpp­nade mun­nen för­rän det var för sent. När vi får det avslöjat för oss måste vi se den enda grupp som räk­nas: fana­ti­kerna som hotar vårt sätt att leva.”(Why the Peace­ful Majority is Irre­le­vant, Israel Natio­nal News 18 mars 2007.)

Fana­ti­ker­nas ansik­ten är onds­kans ansik­ten

När vi ser fana­ti­ker­nas ansik­ten ser vi onds­kans ansik­ten. Onds­kan har namn. Den 11 decem­ber 2010 kablades ett av dessa namn ut över värl­den från Sve­rige: den svensk-ira­kiske isla­mis­ten Tai­mour Abdul­wa­hab, 29, sprängde sig själv till döds i cen­trala Stock­holm. Vi vet att hans avsikt var att ta så många jul­hand­lande män­niskor som möj­ligt med sig i döden. Endast hans fum­lig­het med spräng­me­del gjorde att det inte blev så. Vi vet också att ter­ror­då­det begicks i islams namn, trots alla ima­mers och jour­na­lis­ters bedy­ran­den om mot­sat­sen. Tai­mour Abdul­wa­hab läm­nade näm­li­gen efter sig en ljud­fil på sven­ska, engel­ska och ara­bi­ska. Märk­ligt nog har endast den kristna tid­nin­gen Dagen brytt sig om att ana­lysera den ara­bi­ska ver­sio­nen av med­de­lan­det. Ex-mus­li­men Jakob al Shami (fin­ge­rat namn), som har skri­vit flera kri­ti­ska böcker om islam, har ana­lyse­rat vad

Tai­mour Abdul­wa­hab säger. Abdul­wa­hab cite­rar tre suror ur kora­nen. (Orden inom cita­tion­stecken är hans, den övriga tex­ten visar deras sam­man­hang):

”Det här är den per­fekta reli­gio­nen”

”Det rätt­visa straf­fet för dem som käm­par emot Gud och Hans bud­bärare, och som begår hem­ska brott, är att dödas eller kors­fä­stas, eller att få sina hän­der och föt­ter avskurna på alter­ne­rande sidor, eller att lands­för­vi­sas. Det är för att föröd­mjuka dem i detta livet, sedan drab­bas de av ett mycket värre straff i livet efter detta.” (Sura 5, vers 33.)

Det här är den per­fekta reli­gio­nen; ni ska inte kränka era själar (genom att slåss) under de heliga måna­derna. ”Ni får emel­ler­tid för­klara fullt krig mot idol­dyr­karna” (även under de heliga måna­derna) när de för­kla­rar fullt krig mot er, och var med­vetna om att Gud står på de rätt­fär­di­gas sida. (Sura 9, vers 36.)

Under de heliga måna­derna får angrepp bemötas med ett lik­vär­digt gen­svar. ”Om de attack­e­rar er får ni slå till­baka genom att utsätta dem för ett lik­vär­digt straff.” Ni ska iaktta Gud, och var med­vetna om att Gud är med de rätt­fär­diga. (Sura 2, vers 194.)

Enligt sven­ska ima­mer är själv­mord inte för­en­ligt med islam. Men det gäl­ler bara i freds­tid, inte själv­mord som militär aktion. Den al Qaida-ideo­logi som inspirer­ade Tai­mour Abdul­wa­hab är nära kopp­lad till wahha­bis­men, den ultra­or­to­doxa mus­lim­ska tolk­nings­tra­dition som domi­ne­rar i Saudi­ara­bien, anser Jakob al Shami.

Mus­limsk iden­ti­tet vik­ti­gast

Nu sit­ter fyra mis­stänkta ter­ro­ris­ter häktade efter att ha gri­pits i ons­dags genom en sam­ord­nad aktion av Säpo och dan­ska PET. Än en gång får onds­kan ansik­ten – de här fyra män­nen greps utan­för Köpen­hamn:

• Mounir Dhahri, 44-åring bör­dig från Tuni­sien.
• Omar Abdalla Abo­elazm, 30-årig liba­nes med svenskt med­bor­gar­skap
• A Sal­man, 26-årig ira­kier, asyl­sökande i Dan­mark.
• Munir Awad, 29-årig liba­nes med svenskt med­bor­gar­skap.

I Sve­rige greps: Sahbi Ben Moha­med Zalouti, 37, man­tals­skri­ven i Jär­fälla. Tuni­sier med svenskt med­bor­gar­skap.

Idel gamla bekanta, som Sna­pha­nen har berät­tat tidi­gare. Munir Awad är en geng­ån­gare som nu greps för tredje gån­gen, mis­stänkt för anstif­tan till ter­ror­dåd. Två gån­ger tidi­gare har Munir Awad gri­pits till­sam­mans med sin fästmö Safia Bena­ouda under upp­se­ende­väckande omstän­dig­he­ter; 2007 i Soma­lia, dit de rest ”för att se det vackra land­ska­pet och upp­leva äkta islamsk kul­tur”, och 2009 i Pakis­tan, dit de rest till­sam­mans med sin tvåårige son ”för att fira rama­dan”. Munir Awad är svär­son till ord­föran­den i Sve­ri­ges Mus­lim­ska Råd, kon­verti­ten Helena Bena­ouda, som senast i SVT Debatt den 14 decem­ber 2010 (cirka 8 min­uter in i pro­gram­met) bedy­rar att hon ald­rig har märkt av någon isla­mis­tisk extre­mism på nära håll. Munir Awad kanske ald­rig berättade för sin svär­mor om pla­nerna på att attack­era Jyl­lands-Pos­ten och döda så många som möj­ligt?

Sam­band med tidi­gare attack­pla­ner?

Det kan fin­nas ett sam­band mel­lan det plane­rade ter­ror­då­det mot Jyl­lands-Pos­ten och tidi­gare ter­ror­pla­ner. Ter­rornät­ver­ken hän­ger ihop i en kom­pli­ce­rad värld­somspän­nande väv. De senast gripna har alltså sina ursprung i olika län­der (Liba­non, Irak, Tuni­sien) som har det gemen­samt att de alla är mus­lim­ska. Det visar med all tyd­lig­het det väl­kända fak­tum att en mus­limsk iden­ti­tet all­tid är över­ord­nad alla andra iden­ti­te­ter, till exem­pel en natio­nell. Till­hörig­he­ten till den mus­lim­ska världs­ge­men­ska­pen, ummahn, väger mycket tyngre än att man är ira­kier, pakis­ta­nier eller marockan. Det gemen­samma och ytter­sta målet för fun­da­men­ta­lis­terna är att med alla medel skapa ett världs­her­ravälde för islam.

I okto­ber 2009 greps två män i USA mis­stänkta för ter­ror­kon­spi­ra­tion mot dan­ska mål­tav­lor. 49-årige David Cole­man Head­ley (2006 bytte han namn från Daood Gilani) greps på Chi­ca­gos flyg­plats. Han hade en flyg­bil­jett bokad från Atlanta till Köpen­hamn den 29 okto­ber. Senare greps 48-årige Tahawwur Hus­sain Rana i sitt hem i Chi­cago. Båda män­nen har pakis­tanskt ursprung och är vän­ner sedan ung­do­men. Tahawwur Rana dri­ver ett före­tag som hjäl­per utlän­nin­gar att få upp­e­håll­s­till­stånd i USA.

Män­nen kunde gri­pas efter nära samar­bete mel­lan ame­ri­kan­ska FBI och dan­ska mot­sva­rig­he­ten PET för långt gångna pla­ner på ter­ror­hand­lin­gar mot Jyl­lands-Pos­tens anställda och bygg­na­der. Högst på döds­lis­tan stod kul­tur­re­dak­tören Flem­ming Rose och teck­na­ren Kurt Wes­tergaard. Cole­man Head­ley hade besökt Dan­mark två gån­ger under 2009 för att filma och reko­gno­s­cera. Han hade även besökt Jyl­lands-Pos­tens redak­tio­ner i Köpen­hamn och Århus. Head­ley pre­sen­te­rade sig som ”affärs­man” som var intres­se­rad av att annonsera i tid­nin­gen.

Hjär­nan bakom Bom­bay­mas­sa­kern

Köpen­hamns cen­tral­sta­tion hoved­ban­går­den och några militära plat­ser var också mål­tav­lor för de plane­rade atten­ta­ten. Ter­ror­at­tacken mot Jyl­lands-Pos­ten skulle genom­föras genom att en grupp ter­ro­ris­ter skulle ockup­era tid­nin­gens huvud­re­dak­tion, mörda jour­na­lis­terna och köra en last­bil fulla­stad med spräng­me­del in i bygg­na­den. Hjär­nan bakom pla­nen är Ilyas Kash­miri, ledare för Hara­kat-ul-Jihad-al-Islami, en av al-Qai­das alli­e­rade i Bang­la­desh, Indien och Pakis­tan. Trup­perna skulle rekry­te­ras från pakis­tanska Lashkar-e-Taiba, det sam­vets­lösa ter­rornät­verk som anställde den tre dygn långa blo­diga mas­sa­kern mot oskyl­diga civila i Bom­bay i novem­ber 2008. Mas­sa­kern skör­dade minst 173 döds­of­fer och fler än 300 ska­dade. Båda ter­rornät­ver­ken har sin bas i Pakis­tan.

Ilyas Kash­miri var hjär­nan även bakom ter­ror­då­det i Bom­bay. David Cole­man Head­ley och Tahawwur Hus­sain Rana skulle leda attacken i Dan­mark, och Ilyas Kash­miri skulle förse Head­ley med pen­gar, vapen och man­skap. Kod­nam­net på ope­ra­tio­nen mot Jyl­lands-Pos­ten var ”The Mickey Mouse Pro­ject” (Musse Pigg-pro­jek­tet). Tahawwur Rana och Cole­man Head­ley sit­ter bakom lås och bom i USA. Men Ilyas Kash­miri upp­e­hål­ler sig i de olän­diga bergs­om­rådena i norra Pakis­tan, hit­tills utom räck­håll för lagen. Det är inte för­vå­nande om han finns med i bil­den även när det gäl­ler det senast plane­rade blod­badet för Jyl­lands-Pos­ten.

Munir Awad kän­ner sig ”kränkt”

Av en arti­kel i Expres­sen fram­går att Munir Awad kän­ner sig ”kränkt” av vad tid­nin­garna har skri­vit om honom i sam­band med de två gån­ger han har gri­pits tidi­gare Han anmälde pub­li­ce­rin­garna till Press­om­buds­man­nen.

”Jag och min familj har bli­vit utsatt för upp­re­pade ankla­gel­ser om ter­ro­rism, och hela Sve­rige har fått ta del av min iden­ti­tet, vil­ket har gett svåra kon­se­kven­ser i mitt var­dagsli” skri­ver han sin PO-anmälan date­rad 1 februari 2010.

”Det väsent­liga som jag vill få fram är att de har avslöjat min iden­ti­tet och kopplat ihop mitt namn med ter­ro­rism, utan att jag har bli­vit dömd eller åta­lad för något ter­ror­brott.”

Expres­sen skri­ver:

”Munir Awad upp­gav i anmälan att han kän­ner sig kränkt och att han tycker att han har bli­vit svart­må­lad som “en ter­ro­rist i hela Sve­ri­ges ögon”. Även denna gång nekar han till brott.

Men nu är bevis­lä­get ett helt annat. Säpo har hård­be­va­kat honom i två måna­der och gri­pit honom i en bil full med vapen. På nyårs­a­fton häktades han på san­no­lika skäl mis­stänkt för för­be­re­dande till ter­ro­rist­brott.
Mag­nus Ran­storp, ter­ro­ris­tex­pert på för­svars­hög­sko­lan är säker på sin sak:

– De när­maste dagarna tror jag att vi kom­mer att få se en kopp­ling till både Pakis­tan och Soma­lia. Munir Awad blir där en nyckel­per­son efter­som han har gjort resor dit.”

Ter­ro­ris­terna krän­ker mig

Okej, here we go, Munir:

Jag kän­ner mig per­son­li­gen och på andra pur­svenskars väg­nar ohygg­ligt kränkt av att du bor i Sve­rige och grovt har miss­bru­kat det för­tro­ende du fick när du släpp­tes in i lan­det. Svensk är du inte och kom­mer ald­rig att bli, och det­samma gäl­ler dina ter­ro­rist­kum­pa­ner. Det är en oer­hörd kränk­ning mot Sve­rige och sven­ska folket att ni har beviljats upp­e­håll­s­till­stånd och försörj­ning i vårt land. Ni har med efter­tryck visat att ni inte hör hemma här och ska utvi­sas med föt­terna först så fort det bara går. Känn dig hur kränkt du vill, det ingår i att vara män­ni­ska. Respekt är ingen­ting man kan kräva. Respekt är någon­ting man måste för­tjäna.

Det är märk­ligt hur fort ett förne­kat och bespot­tat kon­sta­te­rande kan för­vand­las till san­ning. Den 14 decem­ber 2010 skrev Ulf Nil­son i Expres­sen:

”Kort sagt: vi befin­ner oss i krig, Sve­rige lik­som alla andra euro­pe­i­ska län­der (och natur­ligt­vis ”den store satan”, USA). Det är ett krig på spar­låga men livs­far­ligt lika­fullt.”

Detta påstå­ende och dessutom använ­dande av ordet ”pur­svensk” utlöste en kri­tikstorm och fyra JK-anmäl­nin­gar mot Ulf Nil­sons krö­nika. Vem kan i dag, två veckor senare, förneka att de nor­diska län­derna befin­ner sig i krig – förutom den van­liga PK-troj­kan Jan Guil­lou, Lena Sund­ström, Göran Grei­der, Ann-Char­lotte Mar­teus, Helle Klein, Karin Petters­son, Lena Mel­lin, Peter Wolod­ar­ski, Mikaela Val­ters­son (mp), Lars Ohly (v) och Mona Sah­lin (s) (påfal­lande tyst­lå­ten numera)? Och så den van­liga para­den av ima­mer för­stås. Men de prak­ti­se­rar ju bara den inpi­skade sed­van­liga lögn­ak­tig­het som går under nam­net taqi­yya, helt i enlig­het med kora­nen. Vad ni än gör – tro dem inte!

”Avlägsna islam från alla väst­liga län­der”

En av Nor­dens mest kända islam­kri­ti­ker, pseu­do­ny­men Fjord­man, skri­ver efter själv­mords­at­ten­ta­tet i Stock­holm den 11 decem­ber i en arti­kel med rubri­ken ”Why Islam must be expelled from the West”:

”San­nin­gen är att det inte finns någon mode­rat islam, att ingen hit­tills har kunnat visa något tro­vär­digt sätt att refor­mera islam, och att det inte finns några prak­ti­ska indi­ka­tio­ner på att det pågår någon anpass­ning eller moder­ni­se­ring av islam. Efter­som anhän­garna av denna tro i sin nuva­rande form för ett förintelse­krig mot oss och den civi­li­sa­tion som vi har ska­pat finns bara en möj­lig slut­sats om vi vill behålla vår kul­tur och vår fri­het: fysisk sepa­ra­tion. Islam och de som utövar den måste totalt och perm­a­nent avlägs­nas från alla väst­liga län­der.”

Fjord­man dis­ku­te­rar de möj­liga invänd­nin­gar som kan resas mot denna slut­sats, till exem­pel att det kan provo­cera mus­li­mer och utlösa ett världs­krig.

”Till det vill jag säga att vår blotta exis­tens som fria och själv­sty­rande folk utgör en pro­vo­ka­tion för dem. Dessutom är vi redan i ett världs­krig. Rent tek­niskt bör­jade det för

1 400 år sedan, alla krigs moder. Mot den euro­pe­i­ska civi­li­sa­tio­nen har vi bevitt­nat två huvud­fa­ser, den för­sta med ara­berna under tidig medel­tid, och den andra med tur­karna i bör­jan av modern tid. Detta är det tredje isla­miska jihad, och det har trängt dju­pare in i Europa än någon­sin tidi­gare efter­som vi inte slår till­baka. Om någon kom­mer fram till dig och bör­jar slå dig i ansik­tet, då är du redan i slags­mål, oav­sett om du vill det eller inte. Om du inte för­sva­rar dig själv ordent­ligt så har du redan för­lo­rat.

Är det möj­ligt att bevara öppen­het och demo­krati?

En annan invänd­ning mot att utvisa mus­li­mer från Väst är att det inte skulle avsluta kri­get. De skulle bara fortsätta från sina ursprung­liga hem­län­der, med hjälp av mis­si­ler och modern tek­nik. Detta kan mycket väl vara sant. Den sepa­ra­tio­nis­ti­ska stra­te­gin inne­bär inte att avlägs­nan­det av islam från Väst enbart är allt som någon­sin kom­mer att krävas, bara att detta är det mini­mum som krävs. Om mus­li­mer för­blir aggres­siva, behål­ler vi möj­lig­he­ten till ytter­ligare åtgär­der, bland annat direkt riktade mot deras heliga stä­der Mekka och Medina med kon­ven­tio­nella eller icke-kon­ven­tio­nella vapen. Att ha ett stort antal mus­li­mer i våra sam­häl­len är hur­som­helst mycket kost­samt, och dessa aggres­siva fem­te­ko­lon­nare mitt ibland oss kom­mer att starkt begränsa vår hand­lings­fri­het.”

Fjord­mans ord är extremt hårda men av en typ som vi san­no­likt kom­mer att få se mer av som en kon­se­kvens av isla­mis­tisk ter­ro­rism. I det längsta försö­ker vi tro på att man kan bevara öppen­het och demo­krati med hjälp av tole­rans, dia­log och tål­a­mod. Vi vill gärna tro att sam­man­håll­ning är lös­nin­gen även för dem som istäl­let vill ha sönd­ring och sepa­ra­tion. I Sve­rige finns en utbredd tro på det kristna bud­ska­pet att vända andra kin­den till. Om vi visar våra nya invå­nare vän­lig­het kom­mer de att vara snälla mot oss och lägga ner kri­get mot vår yttrande­fri­het. Tror vi.

Men genero­si­tet och tole­rans fun­ge­rar inte mot en ideo­logi som känne­teck­nas av into­le­rans och avsak­nad av moral. Islam ska lägga kor­ten på bor­det och visa sina avsik­ter öppet. Lik­som kro­gar har dörr­vak­ter ska vi för­be­hålla oss rät­ten att kon­trol­lera dem som kom­mer till våra län­der och skydda oss mot dem som vill oss illa. Blod­bad och ter­ror – nej tack. Islam har allt att bevisa och ska inte ta vår gäst­fri­het för given.

Av Julia Caesar

Tid­li­gere kro­nik­ker av samme for­fat­ter

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • knut06

  Dette var over­vel­dende, men i det siste har jeg selv gjort meg de samme tan­ker som Fjord­man m.fl. Sålenge eks­tre­mis­tene sty­rer og leder an og alle­rede har satt hele ver­den i alarm­til­stand, er vi vel alle­rede i kri­gens tid­lige fase, vi vil bare ikke se det. De mode­rate mus­li­mer ja; hvis jeg hadde til­hørt en reli­gion som hadde påført ver­den så mye dje­vel­skap de siste 10 år, ville jeg skjem­tes så til de gra­der at jeg hadde tatt full­sten­dig avstand fra en slik reli­gion; bedt om unn­skyld­ning, fjer­net skjegg og klær og alt som kan minne om islam.
  Men så kan man jo se hvor­dan de sk mode­rate rea­ge­rer på ter­ror, men ikke bare det; har vi glemt de vold­somme kost­na­der til kon­troll på fly­plas­ser, hav­ner (som nå er inn­gjer­det og som man ikke len­ger kan besøke), ja hele ver­dens sam­funn er full­sten­dig for­and­ret på grunn av denne mus­limske ter­ror­bølge. Føler mode­rate mus­li­mer seg skam­fulle for at deres tros­fren­der påfø­rer oss slike ulem­per og kost­na­der i mil­li­ar­klas­sen? Ber de om unn­skyld­ning? Prøver de å gjøre noe med det? Ber de om unn­skyld­ning for at hor­der kom­mer til Ves­ten og mis­bru­ker våre vel­ferds­sys­te­mer?
  Jeg ten­ker at den beste måten å “retur­nere” mus­li­mene på er å nekte øko­no­miske ydel­ser i det hele tatt – utover de 3 måne­der det tar å avslå visum­søk­na­den. Men hva skjer da? Da bren­ner Paris, Ber­lin, Stock­holm.
  Vi må anta­ke­lig innse at våre poli­tiske ledere har for­rådt oss: “Fred i vår tid”. Og “Islam er en fre­dens reli­gion”.

 • 987­Sem­per­Ve­ri­tas

  I denne artik­kel er belyst en masse ting og hel­he­den, er rig­tig nok efter min egen over­be­vis­ning samt ud fra det jeg selv, har kunne få frem fra fors­kel­lige instan­ser. Det eneste jeg, ikke kan se er: at eksem­pel­vis Sta­lin erk­le­rede race krig imod det euro­pæiske folk og udtalte, at det euro­pæiske folk skulle udryd­des. Der­for de venstre ori­ente­re­des næs­ten alde­les ube­græn­set støtte til Mus­limsk ind­vand­ring OG mus­limske krav samt Mus­lims ænd­ring af det euro­pæiske sam­fund. Når denne stor­slået plan angri­bes, så angri­bes “man” som per­son og kal­des f.eks. racist og lig­nende. Så kom­mer det Marx­is­tiske våben frem, nem­lig begræbs for­vir­ring…..! Sam­ti­dig er det sær­de­les pud­sigt, at abso­lut ingen af de s.k. mus­limske reli­giøse ledere har for for­dømt på FORHÅND ALLE ter­ror hand­lin­ger i HELE ver­de­nen begået af mus­li­mer. De kom­mer ALTID bag­ef­ter og siger en masse of for­dø­mer en masse MEN gør INTET. Alt helt i tråd med den mus­limske tro…. Ved siden af byg­ger mus­li­merne deres tro på en for­falsk­ning OG fejl­for­tolk­ning : – “de” skal hær­ske over hele ver­de­nen MEN det er DERES kændte ver­den fra muham­meds tid og denne var FLAD (som en strudse­rede) som de selv siger ! Der står INTET nogen ste­der om nor­den…! Det hele MEGET kort for­talt for ellers ville dette fylde mere end nogen kan fore­stille sig….. Sjovt og pud­sigt, at eksem­pel­vis Wikile­aks ikke bely­ser disse ver­dens pro­blem samt andre reelle pro­ble­mer…..! Eksem­pel­vis : at de fleste ster hvor der er kon­flik­ter i ver­den i dag ER begået og star­tet af mus­li­mer og disse i mange til­fælde, for­ties eller tys­ses ned i medierne !.

 • 987­Sem­per­Ve­ri­tas

  Islam er IKKE fre­den reli­gion. Det er ford­rej­nings og erob­rin­gens, reli­gion. Læs den­nes dob­belt­si­dig­hed og frem for alt lær, at for­stå hvor­dan der leges med dob­bel­si­dig­hed, tvæ­ty­dig­hed og bedrag, i kora­nen. Det er ikke kun sym­bo­lik denne såkaldte reli­gion udvi­ser…. Det skræm­mende er, at mus­li­merne udnyt­ter demo­kra­tiet IMOD demo­kra­tiet som et våben for, at destru­ere demo­kra­tiet og ind­føre en 1-parti­stat og reli­gion samt udnytte nor­dens befolk­ning til deres egen videre erob­ring af hele ver­de­nen. End­vi­dere udnyt­ter mus­li­merne men­neske­ret­tig­he­derne til egen for­del igen imod men­neske­ret­tig­he­derne selv. Sam­ti­digt stil­ler mus­li­merne så godt som altid tin­ge­nes til­stand på hovedet. Eksemp­ler: “de” er de for­fulgte og “de” er dem hvor kors­to­gene bli­ver ret­tet imod, det var ofret der løb ind i kni­ven……. og ikke omvændt..! Ves­ten har IKKE ret­tet nogen kors­tog imod mus­li­merne eller islam. Så “man” kan spørge dem : hvad er det for kors­tog ? Sam­ti­digt er det mus­li­merne der VIL have kor­set fjer­net ALLE ste­der også fra de nor­diske flag, sko­ler i Syd Tysk­land, Ita­lien eller Fran­krig med mere. Sepa­rate (drenge-piger) bade­ster, sko­ler m.m. “DERES” U- eller Anti- Skan­di­na­visk mad. og meget mere! Men det Euro­pæiske folks penge dem vil de gerne have, selv om det kom­mer fra de van­tro…..! Våg dog op folk og lad jer ikke kue og under­kue af nogen. Vær kri­tisk især hvis nogen kom­mer med gaver og “man” SKAL mod­tage dem eller få pisk og tvang. Som eksem­pel herpå: landet/landene kan ikke und­være frem­med arbejds­kraft… Inter­net­tet og biblio­te­kerne samt his­to­rien, er fyld med utal­lige og lysende eksemp­ler. Der­for vil isla­mis­terne og deres støt­ter have ekem­pel­vis his­to­rie under­vis­nin­gen afskaf­fet og for­rin­get med mere, over alt!.