Siden 2005 har Stoltenberg-regjeringen økt bevilgningene til politi og påtalemyndighet med 3,4 milliarder kroner, til et samlet årlig budsjett på 11,6 milliarder. Mesteparten av pengene går imidlertid til administrasjon.

Antallet politiutdannede ansatte har bare økt med 99 årsverk fra 2005 til 2009, mens det i samme periode har kommet hele 1063 årsverk til administrative- og sivile oppgaver. Det vil si at kun 8 prosent av samtlige nyansatte i politietaten de siste fem årene er politiutdannet.

Norsk politi anno 2010: Lensmann Harald Leifsen har sortert posten ved lensmannskontoret på Gran i Oppland.

Deretter må en politiansatt kjøre 12 kilometer til lensmannskontoret i nabokommunen Lunner for å levere brev og pakker.

Tre år etter at Kongen i statsråd og vedtok å slå sammen lensmannskontorene Lunner og Gran, er det fortsatt to kontorer. I det to småkommuene blir seks av ti forbrytelser aldri oppklart.

–Vi burde oppklart mer. 40 prosent oppklaring er altfor lavt for et distrikt som oss.

–Men vi har rett og slett ikke tid. Tidsklemmen og mannskapsmangelen tar oss, sier Leifsen, som ikke legger skjul på at politiet ikke er effektivt nok.

–Posten er på mange måter det minste problemet. Det er enda verre at ressursene er spredt, at vi må drive to kontorer og har mannskapene spredt. Det er et puslespill hver dag, sier lensmannen.

Justisminister Knut Storberget og politidirektør Ingelin Killengreen forsvarer tallene som kommer frem i årsrapporten for 2009, og understreker at det store antallet administrative ansatte har frigjort politifolk til å drive politiarbeid:

–Den største utfordringen for politietaten er å skaffe flere folk. Derfor har regjeringen satset på å utdanne rekordmange politifolk, tilsatt 460 nye sivile for å frigjøre politifolk til politiarbeid og fått på plass politiavtalen som gjør at mange politiansatte jobber én time mer i uken. Dette tilsvarer 230 årsverk, sier justisminister Knut Storberget (Ap).

I tillegg til mange sivile oppgaver, sliter politiet også med en omfattende naturlig avgang på grunn av alder.

–Å skaffe flere politifolk er en seig jobb, både fordi vi har naturlig avgang fra etaten og fordi opptakene til politiutdanningen har vært for lav under skiftende regjeringer de siste 10 årene, sier Storberget.

Politidirektoratet og justisministeren viser til at kapasiteten ved Politihøgskolen nå er økt til 720 elever. Til sammenligning ble det for fire år siden tatt opp 432 studenter.

Men i hele landet sliter politiet med et omfattende byråkrati og et stort antall sivile oppgaver. For eksempel har arkivet i Gran og Lunner lensmannskontor hele 180 ulike offentlige skjemaer som politiet håndterer:

–Vi har nok av oppgaver vi ikke får løst. Problemet er at alt skal prioriteres. Jeg har aldri sett at noen har bedt politiet om å prioritere vekk en oppgave. Dermed flyr vi etter hele tiden og kommer på etterskudd, sier lensmann Leifsen.

De politiansatte gikk i 2006 enstemmig inn for å slå sammen kontorene Gran og Lunner.

Men fire år senere er det fortsatt usikkert når Regjeringens vedtak om sammenslåing fører til en faktisk samlokalisering.

Kommunene og flere offentlige etater ønsket nemlig å samle alle nødetatene under samme tak.

Tomten står klar, penger er det nok av. Brannvesen og redningstjeneste skal med.

Men etter tre år med utredninger og diskusjoner er det klart at ambulanse og legesenter takker nei.

Samtidig har Justisdepartementet effektivisert vekk den lokale tingretten, noe som gjør at politiet må reise de seks milene til Gjøvik hver gang de skal i retten. Med andre ord bruker man nå en hel dag på det som før tok èn time. Etter kontortid er bare to ansatte på vakt, en halvering i forhold til for ti år siden. I tillegg gjør nye arbeidsavtaler at det nå trengs seks ansatte for å dekke helgevakter som tidligere ble bemannet av to ansatte

Hver uke skal noen på kurs. I tillegg står fem av 27 stillinger ubesatt.

Nå venter Leifsen på at studentene ved politihøyskolen blir ferdig til sommeren, slik at alle stillingene blir besatt.
Møtemann

–Selv er jeg dessverre blitt en møtemann som flyr i møter hele tiden, enten det er med Nav, politiråd, på seminarer eller med offentlige etater. Det nytter ikke å være to steder samtidig.

–Hva ville du gjort hvis du kunne brukt mindre på administrasjon og mer på politiarbeid?

–Da ville jeg fulgt ungdommene våre mye tettere. Forebyggende innsats ville spart oss for mye kriminalitet.

Aftenposten: I politiet flytter ni av ti nyansatte papir