Italias undervisningsminister Mariastella Gelmini utstedte i forgår en ministeriell forordning til alle skolene i landet om å etterstrebe at ingen av klassene har mer enn 30% utenlandske elever fra neste skoleår, et tiltak som allerede er gjennomført lokalt flere steder. Statsrådens uttalte hensikt med dette er «å legge til rette for integrasjonen» og få en slutt på «ghettoklasser», som begynner å bli et problem i enkelte bydeler.

Forordningen gir mulighet til fleksibel fortolkning og gradvis iverksettelse, men hensikten er at elever skal flyttes mellom skolene ved overstigende antall, og midler blir satt til side for dette formål. Prioritet gis til førsteklassene på de tre nivåene, altså barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole, som henholdsvis varer i fem, tre og fem år. Skoler i samme distrikt inviteres til å samarbeide med hverandre og skolemyndighetene om det rent praktiske.

Unntak fra bestemmelsen kan gis i de tilfeller hvor det kan demonstreres at elever med utenlandsk statsborgerskap besitter adekvate italienskkunnskaper, gitt at det er store ikke-italiensktalende gruppedannelser internt i klassene som gir opphav til dårligere undervisning. Statsborgere uten brukbare språkkunnskaper er foreløpig ikke noe stort problem, gitt at statsborgerskap hittil ikke er blitt særlig generøst utdelt.

Statsråden uttaler ellers at alle kulturer fortsatt skal tas hensyn til i italiensk skole, men at «den med stolthet skal opprettholde landets historiske tradisjon» og lære bort «vårt lands kultur» til samtlige elever uansett bakgrunn.