Nytt

Ofte er medias fremstilling mer dramatisk enn virkeligheten bak nyheten. I dette tilfellet er det omvendt: Obama-administrasjonen må trolig revidere selve hovedrapporten om mulige iranske atomvåpen, hvor det konkluderes med at Iran avsluttet sine atombestrebelser i 2003, og at dette var status fortsatt ut I 2007. Nå synes dette å være feil. Uten at nyheten synes å skape nevneverdige overskrifter kan det bety at estimatet de fleste NATO-land inklusive USA har støttet seg på til nå, rett og slett er feil.

Realitetene er like klare som uhyggelige: Dersom estimatene som analyserer Irans samlede muligheter for å utvikle atomvåpen viser seg å ikke ha rot i virkeligheten, kan Iran lykkes i å få opp en rakett lenge lenge før de tingdspunktene man har fastsatt i all hemmelighet, til nå.

Selve hoveddkumentet for analysene er rapporten «National Intelligence Estimate» (NIE) fra 2007; en omfattende amerikansk studie basert på hele 14 etterretningsorganer i USA – som igjen er basert på data fra innsamlingsorganer fra hele kloden. Kort sagt et monumentalverk hva mulige iranske atomvåpen angår. Konklusjonen i denne rapporten, som er rammeverk for vurderinger i alle NATO-land, går på at Iran etter alt å dømme avsluttet sitt atomvåpenprogram i 2003, og at dette med rimelig grad av sannsynlighet fortsatt var tilfelle midtveis I 2007. Nå knyttes det stadig mer tvil til substansen I den amerikanske, rapporten som under alle omstendigheter synes å gå ut på dato: Stadig nye observasjoner og foreløpige etterretningsrapporter fra land som Israel og Tyskland peker i en helt annen retning: Iran har lykkes I å skjule sine nye lokaliteter for sine dødelige atomeksperimenter, hvor det blant annet er utviklet spesialkamera for obervasjon av detonasjoner og nye detektorer for radioaktivitet.

Dette er å betrakte som offensiv utvikling av spesialutstyr knyttet til i et like offensivt atomvåpenprogram, fastslår den tyske etterretningen, BND, som I løpet av de siste månedene har rettet flere kritisiske spørsmål til USA i sakens anledning, i følge Wall Street Journal, 16. oktober. I følge avisen har også Storbritannia sendt avgårde kritikk av det amerikanske estimatet fra 2007. Nå er det fra før av kjent at Israel har sendt en rekke advarsler og betenkninger nettopp knyttet til konklusjonene i denne rapporten. Også republikanerne under president Bush kritiserte rapporten som altså kom i 2007, og som til nå faktisk har vært styrende for tiltakene mot Iran.

Nå kan begivenhetene komme til å akselerere på alle sider i forhold til Iran. Det gjelder de operative tiltakene for å hindre Iran fysisk i å lykkes med sine atombestrebelser, og det vil gjelde planlagte opplegg for økonomiske sanksjoner som opprinnelig skulle ha blitt effektive i desember. Dersom Obama-administrasjonen må skrinlegge det viktigste estimatet som så langt har ligget til grunn for de fleste analyser av atomfaren fra Iran, vil dette komme som et nok et etterretningsmessig prestisjenederlag i møte med denne delen av verden. Israel på sin side synes av forståelige grunner å være noe mer online i møte med disse utfordringene. Når det er nevnt, bare en gradsforskjell i nivelleringen av en atomrakett fra Iran kan gi landing i Paris.

http://online.wsj.com/article/SB125565146184988939.html

Roy Vega