Stoltenberg-regjeringen presenterte i dag flere tiltak som skal redusere den omfattende asyltilstrømningen til Norge. Regjeringspartner SV føler seg «ukomfortabel» med tiltakene, men tok ikke dissens.

Mer bruk av fengsling, meldeplikt og boplikt på ventemottak er blant tiltakene i regjeringens nye asylpolitikk, som ligger tett opptil politikken Danmark fører dette området og dermed blir en av de strengeste i Europa:

Stoltenberg la frem en lang liste med både gamle og nye tiltak, som skal bidra til å redusere den rekordhøye tilstrømningen av asylsøkere:

1. Økt bruk av adgangen til å «frihetsberøve utlendinger som er i en utsendelsesprosess», særlig der det foreligger unndragelsesfare eller uavklart identitet. Regjeringen åpner for at det også «kan benyttes frihetsberøvelse ved rettens kjennelse i utsendelsesprosessen overfor personer som begår kriminelle handlinger og personer som utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser».

2. «Vurdere dagens adgang til å fremme omgjøringsbegjæring»

3. «Utvide bruken av meldeplikt og pålegg om bestemt bosted blant annet overfor asylsøkere som ikke medvirker til sakens opplysning eller begår kriminalitet».

4. Opprette et nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID).

5. Gjennomføre opptak av biometriske kjennetegn i visumsakene

6. Styrke saksbehandlingskapasiteten og redusere saksbehandlingstiden i UDI, og bedre samarbeidet med kommunene om etablering av asylmottak

7. Få til raskere bosetting av flyktninger som har fått oppholdstillatelse i kommunene.

8. Flere asylsøkere som har fått avslag skal bare gis tilbud om å bo i ventemottak frem til uttransportering kan gjennomføres.

9. Heve terskelen for oppholdstillatelse på humanitært grunnlag

10. Innføre et generelt krav om fire års arbeid – og eller utdanning som vilkår for familieetablering.

Samtidig varslet regjeringen at man også vil vurdere ytterligere tiltak som gjør at flere barnefamilier vil returnere til opprinnelseslandet og at færre personer uten behov for beskyttelse søker asyl i Norge.

Statsministeren begrunnet tiltakene med at en innstramming er nødvendig for å opprettholde en rettferdig asylpolitikk.

–Den skal være konsekvent og rettferdig, og bygge på rettssikkerhet og internasjonale konvensjoner, sa statsminister Jens Stoltenberg.

SV-leder Kristin Halvorsen sier til Dagbladet at samarbeidsregjeringens asyl- og innvandringspolitikk går i stikk motsatt retning av SVs, men at partiet likevel ikke tok dissens i frykt for at dette ville presset Arbeiderpartiet til å søke støtte for kravet om innstramninger i Stortinget, der Ap i så fall kunne oppnådd støtte fra blant andre Frp.

Forfatter og journalist i Dag og Tid, Jon Hustad, kommenterer Stoltenberg-regjeringens nye asyl- og innvandringspolitikk slik på Facebook:

Dette er hemingslaust: Internering, dna-testing, fire års arbeid eller utdanning for henteekteskap, dramtatisk auke i returar også av born og barnefamiliar, pluss, pluss. Noreg fører brått den hardaste innvandringspolitikken i Europa saman med Danmark. Og det med SV i regjering. Ap er verdas mest maktrealistiske parti. I dag er vi alle sosialdemokratar. No gjeld det berre å stå i mot hylekoret i media.

Hustad gjør for øvrig oppmerksom på det faktum at SV nå står i spissen for en politikk som ligger til høyre for Frp anno år 2000.

Aftenposten: Slik vil Regjeringen stenge asyldørene

Les også Elin Ørjasæters kommentar i E24: Asylsmell for SV