Agha­ni­stans ambas­sa­dør i Norge, Jawed Ludin, hev­der at afghansk etter­et­nings­tje­neste har bevis for at pakis­tanske etter­ret­nings­folk var involvert i angre­pet på Hotel Serena, der 8 men­nesker, der­iblant Dag­bla­dets jour­na­list Cars­ten Tho­mas­sen, ble drept. Det pakis­tanske etter­ret­nings­ve­se­net ISI skal også ha hatt en fin­ger med i spil­let ved det mis­lyk­kede atten­tat­for­sø­ket på pre­si­dent Hamid Karzai i april. I følge ambas­sa­dør Ludin spil­ler kref­ter i Pakis­tans mili­tære en for­styr­rende rolle for Afgha­ni­stans sta­bi­li­tet.

Afgha­ni­stans etter­ret­nings­sjef Say­eed Ansari hev­det i dag at det pakis­tanske etter­ret­nings­ve­se­net ISI hadde flere fingre med i spil­let under de to angre­pene.

– Det vi sier i dag, er ikke bare ankla­ger. Vi har bevis på at ISI var involvert. Dette er åpen­ba­rin­ger som har kom­met etter grun­dig etter­forsk­ning, sier Afgha­ni­stans ambas­sa­dør til Norge, Jawed Ludin, til Aftenposten.no.

Ambas­sa­dø­ren sier at det tid­lig ble klart at det var tyde­lige fel­les­trekk mel­lom de to angre­pene, og at det nå er bevist at pakis­tanske etter­ret­nings­folk var involvert: 

- Nå vet vi at det var et ele­ment av stat­lig inn­blan­ding i dette, sier Ludin, som tid­li­gere job­bet som Karzais presse­tals­mann.

Han leg­ger til at dette ikke er ment som et angrep mot den nyvalgte regje­rin­gen i Pakis­tan, men mot kref­ter i lan­dets mili­tær­ve­sen – kref­ter han hev­der lenge har spilt en for­styr­rende rolle for Afgha­ni­stans sta­bi­li­tet.

ANNONSE

Pakis­tanske myndi­he­ter benek­ter at lan­det har hatt noe med de to angre­pene å gjøre. For­svars­mi­nis­ter Chaudry Ahmad Mukhtar hev­der at påstan­dene er grunn­løse, og at de blir frem­met i et for­søk fra Karzai på å bevare sin sta­dig svin­nende makt i Afgha­ni­stan.

- Karzai fin­ner på unn­skyld­nin­ger for å for­lenge sitt styre. Han har store pro­ble­mer med NATO-lan­dene fordi han ikke har holdt løf­tene sine, sier Mukhtar til nyhets­by­rået AFP.

Denne påstan­den støt­tes del­vis av Ali Wardak, en fors­ker ved Centre for Policy and Human Devel­op­ment i Afgha­ni­stans hoved­stad Kabul. 

- Dette har nok mye å gjøre med det kom­mende val­get i Afgha­ni­stan. Karzai tren­ger å skape til­lit samt å bygge opp nasjo­nal­fø­lel­sen, sier han til Aftenposten.no.

Ludins utta­lel­ser føyer seg inn i en rekke av ankla­ger Afgha­ni­stan har ret­tet mot Pakis­tan i den senere tid. Etter­ret­nings­tje­nes­ten ISI har lenge hatt nære bånd til Tali­ban, og flere mener at bån­dene er like sterke i dag som da Tali­ban satt ved mak­ten i Afgha­ni­stan.

For et par uker siden vars­let pre­si­dent Karzai at Afga­nistan kan komme til å angripe mål på den andre siden av gren­sen til Pakis­tan for å få slutt på at ter­ro­ris­ter tar seg inn i lan­det og slår til mot afghanske mål. I det aktu­elle grense­om­rå­det mel­lom Afgha­ni­stan og Pakis­tan hers­ker det nær­mest lov­løse til­stan­der:

Utspil­let fra Karzai ble svært dår­lig mot­tatt i Pakis­tan, og Nor­ges-ambas­sa­dør Ludin ble blant annet kalt inn på tep­pet til den pakis­tanske ambas­sa­dø­ren i Oslo.

- For­hol­det mel­lom de to lan­dene har vært utro­lig dår­lig den siste tiden, sier senior­fors­ker Kris­tian Berg Harp­vi­ken ved freds­forsk­nings­sen­te­ret PRIO til Aftenposten.no.

- Der­for er det ikke over­ras­kende at disse påstan­dene kom­mer i dag. Regje­rin­gen i Kabul har lenge ret­tet en dir­rende peke­fin­ger mot Pakis­tan. Karzai sa nylig på en presse­kon­fe­ranse at «Pakis­tan sen­der ter­ro­ris­ter inn i Afgha­ni­stan, mens NATO dre­per våre barn». Han gråt da han sa det, sier Harp­vi­ken.

Han tror utspil­let fra den afghanske etter­ret­nings­sje­fen i dag kan være myn­tet i stor grad på det inter­na­sjo­nale sam­fun­net for å øke pres­set på Pakis­tan. Grense­om­rå­det mel­lom de to lan­dene er nær­mest full­sten­dig lov­løst og uten­for begge lan­de­nes kon­troll, og mange av angre­pene i Afgha­ni­stan utfø­res av folk som har kom­met over gren­sen fra Pakis­tan.

- Karzai er nok uro­lig for at dette vil ta seg opp og bli enda verre enn det er. Der­for øns­ker han at andre land skal legge større press på Pakis­tan for å få bukt med uroen i grense­om­rå­dene. Karzai fryk­ter nok også at en del av de «inter­na­sjo­nale gjes­tene» på pakis­tansk side skal finne seg nye baser på Afgha­ni­stans side av gren­sen, sier han, og pre­si­se­rer at han refe­re­rer til orga­ni­sa­sjo­ner som Al-Qaida. 

Harp­vi­ken gjør opp­merk­som på at de afghanske utspil­lene kan være frem­met i håp om at USA vil få en mer aggres­siv til­nær­ming til pro­ble­ma­tik­ken med ter­ror­ba­sene i Nord-Pakis­tan. Den ame­ri­kanske pre­si­dent­kan­di­da­ten Barack H. Obama har gitt sig­na­ler om at han øns­ker å bombe mål i det nord­lige Pakis­tan der­som pakis­tanske myn­dig­he­ter ikke kla­rer å løse pro­ble­met med al-Qaida­fol­kene som opp­hol­der seg der på egen­hånd.

Det norske uten­riks­de­par­te­men­tet opp­ly­ser at man ikke øns­ker å kom­men­tere saken. 

Aften­pos­ten: Pakis­tan benek­ter ter­ror­på­stan­der

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • kallea.myopenid.com

  Der­som det er sant at den pakis­tanske etter­et­nings­tje­nes­ten ISI var involvert, så betyr dette bare at angre­pet var regis­sert av CIA. Det er vel­kjent at ISI er et under­bruk av CIA.

  Dette er i til­fel­let ikke over­ras­kende. Det er vel­kjent at CIA utføre ter­ror­hand­lin­ger i Irak, og leg­ger skyl­den på lokale mus­li­mer for det. USA har for vane å spille på begge sider i kon­flik­ter.

 • malaparte.myopenid.com

  Det er over­ho­det ikke over­ras­kende. Det som der­imot ER over­ras­kende, må være at USA gid­der å føre krig mot seg selv. Men vi kjen­ner sva­ret: Aksjene. 

  Se på kreditt­kri­sen; det er klart det blir krig av sånt. Uskyl­dige sivile må meies ned så aksjo­næ­rene kan høste enda mer av sine por­te­føl­jer. For det er jo all­ment kjent at det er de rike som dik­te­rer poli­tik­ken. De tren­ger ikke stemme eller noe slikt, alle er jo til salgs hvis bare pri­sen er rik­tig. Hvor­for skulle det ellers være krig i ver­den? Hvis de folke­valgte fikk lov til å styre – noe som her helt uten­ke­lig, natur­lig­vis – ville alle kon­flik­ter bli løst av selv, gjen­nom dia­log i for­nuf­tige for­mer.

  Det er ingen som egent­lig er uenige, uenig­het er bare et fra­vær av enig­het, og dette fra­væ­ret er pen­ge­nes verk. Der­for må USA føre krig mot seg selv, og drepe egne og andres inn­byg­gere, ellers blir de all­mek­tige aksjo­næ­rene sure, og så går øko­no­mien ned. Se bare på Irak – selv det var ikke nok, de vil han ENDA mer krig, så ENDA fler kan veks­les i pen­ger og set­tes på konto. Kan­ni­ba­lisme kal­les det. Og dette er vi med på, ved å være ven­ner med dem. Vi burde hel­ler knytte tet­tere bånd til dik­ta­tu­rene, DE vet hva fred og sivi­li­sa­sjon egent­lig hand­ler om. 

 • trym.myopenid.com

  Mala­parte må vel repre­sen­tere en slags gal­skap satt i sys­tem. Some­ti­mes sane, some­ti­mes insane. Pick your choose, or choose your pick­ings.

 • lars.gule.myopenid.com

  Det stri­den mel­lom Afgha­ni­stan og Pakis­tan – begge mus­limske land – for­tel­ler, er vel at islam ikke er sær­lig enhet­lig, at en del poli­tikk kamu­fle­res som reli­gion, at den glo­bale jiha­den enkelte tror på hel­ler ikke er så slag­kraf­tig, og ikke minst at hel­ler ikke sta­ter er homo­gene og enhet­lig styrt. Det er ikke ukjent at ISI har ele­men­ter som opp­trer uav­hen­gig av andre deler av orga­ni­sa­sjo­nen og ikke minst regje­ring og pre­si­dent.

  Så selv om CIA/amerikanerne tid­vis har et godt for­hold til Pakis­tan og deler av ISI, betyr ikke det at CIA kon­trol­le­rer hele ISI og der­for fører krig mot seg selv. Det er en såre enkelt kon­spi­ra­tiv svart/hvitt-tenking – som selv­sagt også er feil­ak­tig.

  Uan­sett må vi belage oss på fort­satt uro i både Afgha­ni­stan og Pakis­tan.

  Lars Gule