Biden stanser utbyggingen av godkjente anlegg for flytende gass, LNG. Det regnes som en stor seier for klimaaktivistene. Det står en rekke prosjekter på vent som kan bli lagt på is. Det vil være alvorlig for fossilutvinning i USA og Vesten for øvrig.

 

The White House is halting the permitting process for several proposed liquefied natural gas (LNG) export terminal projects over their potential impacts on climate change, an unprecedented move environmentalists have demanded in recent months.

In a joint announcement Friday morning, the White House and Department of Energy (DOE) said the pause would occur while federal officials conduct a rigorous environmental review assessing the projects’ carbon emissions, which could take more than a year to complete. Climate activists have loudly taken aim at LNG export projects in recent weeks, arguing they will lead to a large uptick in emissions and worsen global warming.

“As our exports increase, we must review export applications using the most comprehensive up-to-date analysis of the economic, environmental and national security considerations,” Energy Secretary Jennifer Granholm told reporters on a press call. “This action includes a pause on pending applications for exports of U.S. natural gas as LNG to non-free trade agreement countries until the department can update the underlying analyses for authorizations.”

Det hvite hus stanser tillatelsesprosessen for flere foreslåtte eksportterminalprosjekter for flytende naturgass (LNG) på grunn av deres potensielle innvirkning på klimaendringer, et enestående grep miljøvernere har krevd de siste månedene.

I en felles kunngjøring fredag morgen sa Det hvite hus og energidepartementet (DOE) at pausen ville inntreffe mens føderale tjenestemenn gjennomfører en streng miljøgjennomgang som vurderer prosjektenes karbonutslipp, som kan ta mer enn et år å fullføre. Klimaaktivister har høylytt tatt sikte på LNG-eksportprosjekter de siste ukene, og hevdet at de vil føre til en stor økning i utslipp og forverre global oppvarming.

“Når eksporten vår øker, må vi gjennomgå eksportsøknader ved å bruke den mest omfattende oppdaterte analysen av økonomiske, miljømessige og nasjonale sikkerhetshensyn,” sa energiminister Jennifer Granholm til journalister på en pressesamtale. “Denne handlingen inkluderer en pause i ventende søknader om eksport av amerikansk naturgass som LNG til land som ikke er frihandelsavtaler inntil avdelingen kan oppdatere de underliggende analysene for autorisasjoner.”

Det legges her et premiss til grunn som kan få alvorlige følger for karbonindustrien hvis  det følges opp.

While it is unclear which proposed projects the action will affect, a senior administration official told reporters at least two have a larger capacity and two have a smaller capacity. Another official added that the pause implemented Friday will only impact projects that have gone through the Federal Energy Regulatory Commission’s (FERC) lengthy approval process and are ripe for DOE approval.

Selv om det er uklart hvilke foreslåtte prosjekter handlingen vil påvirke, fortalte en senior administrasjonstjenestemann journalister at minst to har større kapasitet og to har mindre kapasitet. En annen tjenestemann la til at pausen som ble implementert fredag, bare vil påvirke prosjekter som har gått gjennom Federal Energy Regulatory Commission (FERC) lange godkjenningsprosess og er modne for DOE-godkjenning.

Kritikerne sier at skrinlegging av LNG er en gavepakke til Russland og Iran. Det er selvmotsigende å bevilge penger til krigen i Ukraina og sanksjonere Russland hvis man med den andre hånden reduserer tilbudet og øker prisen.

USA lovte Europa og kompensere for russisk bortfall.

In the weeks following Russia’s invasion of Ukraine in early 2022, Biden traveled to Europe and struck a deal with the European Union, vowing to send more U.S. LNG to the bloc. At the time, the White House pledged to “maintain its regulatory environment,” a statement that appears to have been contravened with Friday’s actions.

I ukene etter Russlands invasjon av Ukraina tidlig i 2022, reiste Biden til Europa og inngikk en avtale med EU, og lovet å sende mer amerikansk LNG til blokken. Den gang lovet Det hvite hus å «opprettholde sitt regulatoriske miljø», en uttalelse som ser ut til å ha vært i strid med fredagens handlinger.

 

https://www.foxnews.com/politics/white-house-halts-enormous-natural-gas-projects-victory-environmentalists

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.