De lyver om krigen i Ukraina

Krigen i Ukraina går ikke som rapportert. Den russiske krigsmaskinen maler sakte men sikkert i stykker den vestlig finansierte krigføringen i Ukraina. Ukrainere og russere dør i tusentall for å holde i gang en stedfortrederkrig mellom Kreml og Pentagon.

Et USA som allerede er tungt engasjert i Midtøsten, i Sørkinahavet og Ukraina, opplever militær «overstretch». Russerne har oppnådd sitt fait accomplis i Ukraina. Det er skuffende, men ikke uventet. Det er sånn det er.

De vestlige handelssanksjonene virker mot sin hensikt. Moskva-børsen er opp 40 % siden i fjor. Selvforsyningsgraden er økt, og russisk økonomi blomstrer som aldri før. Russland drives rett i armene til Kina, Iran og Nord-Korea støttet av flere av de alliansefrie land i sør.

Globalismen har splittet USA. Innvandringen bryter i stykker EU. Det grønne skiftet underminerer OECD-landenes konkurranseevne. Vesten er sterkt svekket både økonomisk, politisk og militært.

Det går på ny mot en bi-polar verdensorden, mer uro og mer krig, og et Europa som vil bli utsatt for tiltakende press. Det er en varslet krise. Og den er i hovedsak selvforskyldt. Den er forårsaket av uansvarlige og naive politikere.

Samtidig ligger det norske forsvaret nede. Hæren kan knapt forsvare en bydel i Oslo. Korrigert for inflasjon og 85,7 milliarder til Ukraina, gjør regjeringen «nada» for å øke forsvarsbudsjettet og forsvarsevnen. Dette til tross for at Norge ligger i et av verdens mest utsatte geopolitiske veikryss.

Vi deler grense med en stormakt, men Norges sikkerhet er overlatt til et land på den andre siden av Atlanterhavet og forgodtbefinnendet til dette landets til enhver tid sittende president.

Det er skummelt, men det er slik det er.

Hva som er mest skummelt, amerikanske presidenters forgodtbefinnende eller norske politikeres ansvarsløshet, er ikke lett å si. Antakelig det siste.

De benekter trusselen innenfra

Om trusselen utenfra ignoreres, benektes eksistensen av trusselen innenfra.

Fire tiårs ukontrollert innvandring har ført med seg den mest omfattende samfunnsmessige endringsprosessen i landets historie noensinne. Innvandringen er i ferd med å snu Norge på hodet demografisk, økonomisk, politisk og kulturelt.

Konsekvensene forties, fornektes og tildekkes ved å spre innvandrerne geografisk, ved å tilpasse og modifisere norske regler og kultur gradvis og over langs, ved å unnlate å kvantifisere kostnadene og ulempene knyttet til innvandringen og ved blatante bortforklaringer og ren sensur.

Det går til et visst punkt. Men før eller siden vil forskjellen mellom det multikulturelle glansbildet den politiske eliten fortsatt klamrer seg til, og den brutale virkeligheten som vanlige folk konfronteres med til daglig, bli så stort at begeret renner over.

Sverige nærmer seg nå det punktet. Norge er på vei dit om ikke velferdsinnvandringen fra MENA-landene og den sjenerøse praksisen med utdeling av norske statsborgerskap, stikk i strid med asylinstituttets intensjoner, legges om.

Nå har vi i tillegg fått 60.000 flyktninger fra Ukraina. Det kommer ca. 200 nye hver eneste dag. Og de kommer snart til å bli ledsaget av enda flere palestinere fra Gaza.

Ingen av disse velger Norge på grunn av klimaet. De velger Norge på grunn av sjenerøse norske støtteordninger og lett tilgang til statsborgerskap og varig opphold.

Det er ikke vanskelig å ha sympati med mange av disse, men innvandrerne fra MENA-landene er hovedsakelig lavt utdannede muslimske velferdsinnvandrere som reelt sett ikke kvalifiserer til asyl verken på politisk eller humanitært grunnlag.

De har gjennomgående lav yrkesdeltakelse. Pga. religion og klankultur lar de seg vanskelig integrere. Og de koster norske skattebetalere enorme beløp. Det kan ikke gå i det lange løp.

De viser klare totalitære tendenser

For å huse flyktningstrømmen foreslår Justisdepartementet nå at staten skal kunne tvangskonfiskere norske privatboliger. Staten vil ta hus og hjem fra folk for den gode saks skyld.

Muligens et uttrykk for humanisme for noen. Brutal inngripen i den private eiendomsretten for norske boligeiere.

Eiendomsretten er den viktigste av alle formuesrettigheter, og den er beskyttet av Grunnlovens § 105. Vi har imidlertid både i Fosen-saken og ACER-dommen fått erfare at Stortingets respekt for Grunnloven er så som så. Om de 169 begynner å tukle med § 105, representerer det en form for statspraksis vi kjenner fra fascistiske regimer vi ikke liker å sammenlikne oss med.

Det er helt uakseptabelt i et demokrati. Vi har de juridisk sett tvilsomme restriksjonene under covid friskt i minne. Og det er ikke unaturlig å se dette i sammenheng med en rekke andre statlige tiltak den senere tid, som hver for seg kan virke uskyldige nok, men som samlet danner et foruroligende mønster.

F.eks. at Skatteetaten nå søker direkte tilgang til folks privatkontoer, at regjeringen nylig prøvde å legge sterke begrensninger på den offentlige innsynsretten, at Norges Bank vurderer overgang til elektroniske sentralbankpenger som betalingsmiddel, samt at Stortinget allerede har innsnevret velgernes innflytelse ytterligere ved å endre valgloven og fjerne retten til å kumulere ved valg.

Dette er alle tiltak som går på bekostning av demokratiske rettigheter og enkeltindividets frihet. Det er tiltak som bidrar til å øke statens kapasitet til å overvåke og kontrollere enkeltindividers og gruppers gjøren og laden.

Det er i ferd med å vokse frem et overvåkningssamfunn gjennom gradvise tiltak som hver for seg kan synes umerkelige og uvesentlige, men som har en samlet kumulativ effekt som sterkt innskrenker borgernes frihet og som øker faren for overgrep fra statens side.

De skal ikke bare «ta de rike» med formuesskatten, loppe middelklassen med boligskatten og vanlige folk med bompenger, vanvittige strømpriser og stigende boligrente. De mange initiativ til å bruke staten for å overvåke og kontrollere borgernes gjøren og laden, er sterkt urovekkende.

De lyver om trusselen utenfra. De benekter trusselen innenfra. Og de viser klare totalitære tendenser. Det er skummelt, men det er sånn det er.

Og noen må tørre å si det.

Øystein Steiro Sr.

Vaktmester

 

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.