Politiet slår alarm om ny overgrepstrend, men nekter å si hva eller hvem sakene dreier seg om. Document kan nå avsløre at en av de siktede er afghaneren Ajmal S.

Ajmal (22) har sittet fengslet siden 10. februar, siktet for overgrep mot flere mindreårige jenter. Fengslingen ble senest 29. juni forlenget med fire uker med henvisning til faren for gjentakelse.

Siktelsen gjelder overgrep mot «unge og sårbare jenter», heter det i en fengslingskjennelse fra 4. mai, og flere av overgrepene «er utført ved bruk av nettbaserte løsninger».

Agder politidistrikt var for tre uker siden svært ivrig med å advare mot den nye overgrepstrenden, men da Document ba om ytterligere informasjon, ble agderpolitiet svært taust.

Vi ba om datoer for fengslingsmøter, saksnumre, og hvilke paragrafer man begjærte fengsling etter. Agder politidistrikt nekter å gi noen som helst informasjon, hvilket er svært uvanlig.

Gjennom å grave i Agder tingrett og Agder lagmannsretts registre klarte vi likevel å finne relevant informasjon.

– Selger sex i sosiale medier

Barn og unge selger sex til andre i sosiale medier, og det utvikler seg ofte til overgrep, advarte Agder-politiet for tre uker siden. Ofrene er barn ned i 13-årsalderen, mens overgriperne er flere år eldre.

– Grenser er flyttet, skrev politiet og overgrepsmottaket i Agder i en felles uttalelse.

Særlig det siste året har overgrepsmottaket sett veldig grove overgrep mot barn og ungdom.

– Det er grunn til å rope høyt om dette, sa seksjonsleder Benedicte Severinsen ved overgrepsmottaket i Agder .

70 saker under etterforskning

Ifølge politiet er det blitt mer vanlig at unge selger seksuelle tjenester. Agder-politiet har rundt 70 saker under etterforskning, ifølge Fædrelandsvennen.

Ajmal S. sin modus har vært å kontakte unge jenter via Snapchat for å bytte til seg sex mot alkohol, penger eller andre ting. Både Agder tingrett og Agder lagmannsrett understreker bevisforspillelsesfaren:

Det er tale om unge og åpenbar sårbare jenter i et tilsynelatende belastet ungdomsmiljø, og faren for påvirkning av disse i forhold sakens alvor, omfang og den konkete bevissituasjonen er åpenbart til stede.

Dokumentene i saken er klausulerte, det vil si at det er svært begrenset hvem som får lese dem, og de gjengis derfor ikke i kjennelsene.

Gjentakelsesfaren er stor, påpekte Agder lagmannsrett 15. mars:

Som tingretten finner også lagmannsretten at det foreligger en reell og kvalifisert gjentakelsesfare. Siktelsen gjelder seksuelle overgrep eller forsøk på dette overfor tre unge jenter begått i tidsrommet fra våren 2019 til sommeren/høsten 2020. Som påpekt av tingretten ble siktede domfelt i Kristiansand tingrett 8. september 2020 for utuktig handling med barn under 16 år (straffeloven § 304). Straffen ble fastsatt til 45 timers samfunnsstraff subsidiært 45 dagers fengsel. Forholdet i den saken fant sted i mai 2019.

– Mangler motforestillinger

Dommen ble opphevet fordi den var fremmet av en politijurist uten påtalekompetanse.

Som tingretten legger lagmannsretten til grunn at siktede allerede sommeren/høsten 2019 var kjent med at han var anmeldt for seksuelle handling overfor en mindreårig, uten at dette har holdt ham fra å fortsette med gjentatte seksuelle fremstøt mot unge jenter. Flere av de fornærmede har beskrevet siktede som pågående. Ved sine gjentatte handlinger har siktede vist at han mangler motforestilling mot å bytte varer og rusmidler mot seksuelle tjenester fra unge jenter.»

Siktelsen utvidet

Ajmal S. er siktet for overgrep mot flere mindreårige jenter, både for seksuell omgang med barn under 16 år og kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige.

Siktelsen ble 25. juni utvidet, og gjelder nå også seksuell handling (str.l. § 304) og avtale om møte for å begå seksuelt overgrep mot barn (§ 306).

Ifølge fengslingskjennelsen av 29. juni mener politiet Ajmal «har forsøkt å skaffe seg seksuell omgang og/eller handling med 7 mindreårige jenter under 16 år i bytte mot alkohol, penger og/eller annet.»

– Traumer fra Afghanistan

Ajmals forsvarer påpekte overfor lagmannsretten at han er skoleelev og «for hver dag som går i varetekt minsker muligheten for at han vil kunne få godkjent dette skoleåret. Det må også tas hensyn til at siktede har en mindreårig bror på 17 år og at brødrene ikke har annen familie i Norge. Videre kommer at siktede har traumer fra sin ungdom i Afghanistan.»

Forsvareren (på grunn av Agder politidistrikts hemmelighold kjenner ikke Document vedkommendes identitet) mente at hans klient var «en velfungerende ung mann som går på skole og arbeider deltid på Rema 1000. Han har ikke noe rusmisbruk eller andre faktorer som skulle tilsi at han ikke ville holde seg unna straffbare forhold dersom han slipper ut. Siktede skal også ha oppfattet at en eller flere av de fornærmedes alder var annerledes enn hva som viste seg i virkeligheten.»

Ved siste fengslingsmøte 29. juni konstaterte Agder tingrett at «siktelsen siden lagmannsrettens kjennelse er utvidet, som ytterligere underbygger grunnlaget for gjentakelsesfaren.»

– Manglende kjennskap til norske lover og regler

Tingretten nevner også at Ajmals forsvarer henviste til hans klients (manglende) «kjennskap til norske lover og regler».

Påtalemyndigheten har opplyst at etterforskningen forventes ferdig i begynnelsen av september, og at saken oversendes til statsadvokaten den måneden.

Møtende aktor i fengslingsmøtet 29. juni (på grunn av politiets og rettens hemmlighold kjenner Document heller ikke aktors identitet)  opplyste at man tar sikte på å holde Ajmal S. fengslet helt frem til rettskraftig dom.

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.