Borgarting lagmannsrett mener Laila Anita Bertheussen er skyldig i å ha angrepet demokratiet, men lar anken om straffeutmåling slippe gjennom.

Lagmannsretten vil bare behandle anken for straffen på ett år og åtte måneders fengsel for angrep på demokratiske, som Bertheussen fikk i tingretten i januar.

Spørsmålet om hun er skyldig etter påtalemyndighetens tiltale, er dermed vurdert og avgjort.

– Anken over straffutmålingen er henvist til ankeforhandling. De øvrige ankegrunner ble nektet fremmet, idet lagmannsretten enstemmig kom til at disse ankegrunnene klart ikke kunne føre fram og burde nektes fremmet, skriver Borgarting lagmannsrett.

– Ved behandlingen av straffutmålingsanken skal lagmannsretten legge tingrettens beskrivelse av de faktiske forholdene ved de straffbare handlingene til grunn, heter det videre i grunnlaget.

Vurdere anke til Høyesterett

Det betyr i klartekst at ankeutvalget i lagmannsretten mener det ikke er tvil om at det var Laila Anita Bertheussen som sto bak forholdene i tiltalen.

Ankeavslaget kan derimot bli fremmet for Høyesterett, noe advokat John Christian Elden sier han vurderer. Avslaget kan ankes for saksbehandlingsfeil.

– Høyesterett kan ikke prøve bevisene i seg selv, men de kan prøve om lagmannsretten har foretatt en forsvarlig behandling når de har nektet å behandle denne anken i vanlige ankeforhandlinger, sier Elden til NRK.

– Vi mener også at det er gjort feil i rettsanvendelsen i denne saken, som vi mener Høyesterett kan ta stilling til, legger han til.

Ikke tvil

Bertheussen selv har nektet straffskyld og mener at påtalemyndigheten har tiltalt feil person for de omtalte forholdene.

– Etter lagmannsrettens syn er det klart at det ikke hefter noen feil ved tingrettens bevisbedømmelse når det er funnet bevist utover enhver rimelig tvil at det var Bertheussen, skriver ankeutvalget om trusselbrevene som ble sendt.

Domstolen skriver at politiets etterforskning i saken har vært meget grundig, og at det gjenspeiles videre i tingrettens dom.

Kan nekte

I Oslo tingrett ble Bertheussen dømt for åtte tilfeller av trusler mot sin samboer og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), hans partifelle og regjeringskollega samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Lagmannsrettens ankeutvalget kunne nekte å slippe anken gjennom hvis utvalget «klart» mente at «anken ikke vil føre fram».

Bertheussen anket også over saksbehandlingsfeil og mente tingrettens dom måtte bli opphevet på grunnlag av disse, men det ble avvist.

– Lagmannsretten finner det på denne bakgrunn klart at det ikke foreligger noen saksbehandlingsfeil som tilsier at tingrettens dom skal oppheves, står det i beslutningen.

 

Saken er oppdatert. 

 


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.