Biden-administrasjonen, her ved fungerende justisminister i USA, Monty Wilkinson, har reversert og stoppet flere av President Trumps tiltak for å begrense Kinas muligheter for å drive teknologisk krigføring på amerikansk jord. Foto: US Ministry of Justice

Det amerikanske justisdepartementet under ledelse av fungerende Attorney General, Monty Wilkinson, stoppet sist uke Trump-administrasjonens rettslige prosesser for å forby de kinesisk-eide appene WeChat og TikTok. Kina-eksperten Gordon G. Chang forteller hvordan Kina brukte TikTok til å styrke Antifa, og han advarer mot konsekvensene.

On February 11, the Justice Department asked the U.S. Ninth Circuit Court of Appeals to put on hold its review of the Trump-era ban on WeChat, the popular Chinese messaging app. This request came a day after the administration asked the U.S. Circuit Court of Appeals for the District of Columbia for a similar hold on the case considering the Trump ban on the Chinese mobile video-sharing platform TikTok.

Gordon C. Chang er en konservativ forfatter og advokat med kinesisk far og skotsk mor, bosatt i USA. Han frykter dette er Biden-administrasjonens første skritt mot å oppheve forbudet mot de kinesiske appene.

The Justice Department’s motion in the TikTok case raised the possibility that the Biden administration, after its review of the situation, will drop the ban on the app. «A review of the prohibitions at issue here may narrow the issues presented or eliminate the need for this Court’s review entirely,» stated Casen Ross, a Justice Department lawyer.

Booster Antifa

I en lengre artikkel på Gatestone forklarer han hvordan disse appene blir brukt bevisst av det kinesiske regimet, ikke bare til å samle informasjon, noe alle apper gjør, men også til å påvirke amerikansk opinion.

Engineers working for Douyin, TikTok’s sister site in China, manage TikTok’s algorithms, including those determining which videos are shown to users. That access allows the Chinese government to «boost the signal,» in other words, to curate content to get people to act in certain ways. TikTok is addictive because, through the world’s most sophisticated commercially available artificial intelligence software, it knows its users’ preferences.

Ingeniører som jobber for Douyin, TikToks søsterbedrift i Kina, administrerer TikToks algoritmer, inkludert de som bestemmer hvilke videoer som vises til brukerne. Denne tilgangen tillater den kinesiske regjeringen å «styrke signalet», med andre ord å bearbeide innholdet, for å få folk til å handle på bestemte måter. TikTok er vanedannende fordi den, gjennom verdens mest sofistikerte kommersielt tilgjengelige programvare for kunstig intelligens, kjenner brukernes preferanser.

That makes the app especially handy for those with malicious designs. Radio Free Asia reported last August that a People’s Liberation Army intelligence unit, working out of China’s now-closed consulate in Houston, Texas, was using big data to identify Americans likely to participate in Black Lives Matter and Antifa protests and then created and sent them «tailor-made» TikTok videos on how to organize riots.

Det gjør appen spesielt nyttig for de med onde hensikter. Radio Free Asia rapporterte i august i fjor at en etterretningsenhet for Folkets frigjøringshær, som jobbet ut av Kinas nå lukkede konsulat i Houston, Texas, brukte innsamlede data for å identifisere amerikanere som sannsynligvis ville delta i Black Lives Matter og Antifa-protester, og deretter opprettet og sendt dem «skreddersydde» TikTok-videoer om hvordan du organiserer opptøyer.

Chang skriver også om hvordan Biden-administrasjonen fra dag 1, ved sine president-dekret (executive orders), har reversert Trumps forsøk på å bremse Kinas muligheter for å skade USA og amerikanske interesser i USA.

The Justice Department’s TikTok and WeChat motions fit into a distressing pattern of Biden taking down Trump-era measures designed to protect America from China. The President’s January 20 executive order ended — indefensibly — Trump’s May 1, 2020 ban on the purchase of Chinese-made equipment for the electric grid. Biden’s Treasury Department has also delayed for months a November 2020 ban on Americans investing in companies linked to China’s People’s Liberation Army.

Justisdepartementets handlinger vis á vis TikTok- og WeChat passer inn i et bekymringsfullt mønster, der Biden tar ned Trump-tidens tiltak designet for å beskytte Amerika mot Kina. Presidentens 20. januar-ordre opphevet – helt uforsvarlig – Trumps forbud mot kjøp av kinesiskprodusert utstyr til elektrisitets-nettet fra 1. mai 2020. Bidens finansdepartement har også utsatt et forbud mot at amerikanere kan investere i selskaper knyttet til Kinas hær.

Huawei er Kinas farligste våpen

Mest av alt advarer Chang mot den kinesiske telegiganten Huawei:

Huawei poses a mortal threat to the U.S. economy. Beijing has been using the company for malign purposes, such as stealing data. For instance, from 2012 to 2017 Beijing, through Huawei servers, surreptitiously downloaded information from the headquarters of the Beijing-donated and Chinese-built headquarters of the African Union in Addis Ababa, Ethiopia. Huawei is Beijing’s «mechanism for spying, » as Senator Marsha Blackburn told Fox News in July 2019.

Huawei utgjør en dødelig trussel mot den amerikanske økonomien. Beijing har brukt selskapet til ondartede formål, for eksempel å stjele data. For eksempel, fra 2012 til 2017, lastet Beijing, via Huawei-servere, skjult informasjon fra hovedkvarteret til det Beijing-donerte og kinesiskbygde hovedkvarteret til Den afrikanske union i Addis Abeba, Etiopia. Huawei er Pekings «spioneringsmekanisme», som senator Marsha Blackburn sa til Fox News i juli 2019.

China, with control of 5G — the fifth generation of wireless communication — will be in a position in peacetime to spy and remotely manipulate the world’s smartphones, cars, pacemakers, thermostats, and a multitude of other devices connected to what is referred to as the «Internet of Things.» In times of war, Beijing could paralyze critical infrastructure.

Kina, med kontroll over 5G — den femte generasjonen av trådløs kommunikasjon — vil være i en posisjon i fredstid for å spionere og fjernmanipulere verdens smarttelefoner, biler, pacemakere, termostater og et mangfold av andre enheter som er koblet til det som kalles «Internett av ting.» I krigstider vil Beijing kunne lamme kritisk infrastruktur.

Chang siterer analytikeren og forfatteren Brandon Weichert. De er redd for at Biden-administrasjonen vil la Kina få frie hender, før de forstår hva som er problemet.

The problem with the Biden approach is that there is not a moment to lose. «Sadly, I fear that by the time the Biden team comes around to the fact that Trump was right about China, the United States will have given up its leverage and China will have moved far beyond the point in which American sanctions can reliably work,» Weichert, also the author of Winning Space: How America Remains a Superpower, noted. «At that point, Chinese tech firms will have been so enmeshed in the world system, propagating new technology and products, that it will be nearly impossible to decouple, the ultimate objective of Trump-era sanctions against China.»

Problemet med Biden-tilnærmingen er at det ikke er et øyeblikk å tape. «Dessverre frykter jeg at da Biden-teamet kommer til det faktum at Trump hadde rett i Kina, vil USA ha gitt opp sin innflytelse, og Kina vil ha beveget seg langt utover det punktet der amerikanske sanksjoner pålitelig kan fungere, «Weichert, forfatteren av Winning Space: How America Remains a Superpower, bemerket. «På det tidspunktet vil kinesiske teknologibedrifter ha blitt så infiltrert i verdenssystemet, der de fremmer (sin) ny teknologier og produkter, at det vil være nesten umulig å koble dem fra, noe som var det endelige målet med Trump-eraens sanksjoner mot Kina.»

As China’s Big Tech Hits America, Biden Signals Surrender

Kjøp Sammenstøt mellom sivilisasjoner? her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.