En gang var NRK en samfunnsbyggende institusjon. I dag har det blitt en samfunnsfiende som tilslører og fordummer. Foto: Erik Johansen / NTB 

I 2019 opprettet NRK en egen klimaavdeling som skal ivareta statskanalens «nullpunkt» for journalistene: De har ikke lov å publisere noe som skaper tvil om menneskeskapt global oppvarming. Slik «falsk balanse» rundt klimakrisen er bannlyst, og derfor er NRK i praksis et propagandainstrument for klima-industrien og vindkraft-oligarkene. Alle tjener på det, i hvert fall alle som teller i samfunnet.

Vindkraft-utbyggingen i Norge er et resultat av klimahysteriet: Uten klimakrise, ingen vindparker.

Utbyggingen av vindkraft i vannkraftlandet Norge har ulmet i minst 20 år – fordi noen så det ekstreme profittpotensialet. I 2012 fikk endelig denne svindel-industrien lurt Stoltenberg 2-regjeringen, med Ola Borten Moe fra Sp som olje- og energiminister, til å innføre «Grønne Sertifikater» i Norge. Hele Stortinget stemte for. Med dette fikk den internasjonale vindkraft-industrien fritak fra det meste av lover og regler, fri tilgang til norsk natur, fri tilgang til nær endeløst med offentlige penger, og fritt frem til å handle med vindkraftkonsesjoner internasjonalt. Derfor har gullgruven «rasering av norsk natur» eksplodert.

Norge har grønt kraftoverskudd og trenger ikke vindkraft. Og ha to ting klart i bakhodet: Det finnes ingen klimakrise, og vindkraft virker ikke. Vindturbinene skaper i realiteten energimangel, ødelegger stabiliteten i strømforsyningen, gir samfunnet høye strømpriser, samt helt absurde investeringskostnader og vedlikeholdskostnader. Ustabil og ineffektiv vindkraft kan aldri erstatte fossil energi, selv om dét utrolig nok er målet. Det finnes med andre ord ingen samfunnsmessige fordeler med vindkraft, bare ulemper.

Alle i klimasirkuset er kjøpt og betalt – og stolte av det

Dette problemet gjør at profitørene måtte finne helt andre grunner til å innføre vindkraft: Svaret er klimakrise og «grønt skifte». Og dette er grunnen til at energisektoren i Norge bruker så enorme summer på grønn fasade, klima-PR, og på å kjøpe seg inn i politikken, miljøorganisasjonene og media. For uten klimakrise – ingen gullkalv. See? It‘s all a scam, etter modell fra Enron-skandalen i 2001.

Nøkkelen til pengesekken ligger i å styre det offentlige ordskiftet. Fremsnakke vindkraft og krisemaksimere klimaendringer til et massehysteri. Det virker fordi politikere, journalister og borgere flest i vårt woke-samfunn er teknologiske, vitenskapelige og politiske analfabeter. De kan knapt bytte en lyspære selv og må fortelles hva som er riktig av «eksperter» og «forskere», siden realfag i praksis er avviklet i det norske skoleverket, sammen med kritisk tenking.

Denne totale kunnskapsløsheten i Ernas «kunnskapssamfunn» kan utnyttes til å tjene enorme summer hvis du bare klarer å hindre folk, politikere og journalister i å få korrekt informasjon, samtidig som folk manipuleres emosjonelt med propaganda. Dette er alltid veien til makt, penger og prestisje.

Kvasireligiøs propaganda sikrer profitten og kontrollen

Grunnlaget for all propaganda er å skape en ulmede trussel som kan ødelegge hele samfunnet og bare kan reddes av «klimatiltak» fra heltene i dette narrativet – i dette tilfellet vindkraft-oligarkene. Derfor har klimapropagandaen klare religiøse undertoner med moralistisk fundament:

«Vi har syndet mot naturen og spist av oljetreet, men hvis vi gjør bot og ofrer pengene våre til presteskapet, vil naturen belønne oss med et grønt paradis i fremtiden.»

Høres det kjent ut? Vel, belønningen er like fiktiv som harpespill i himmelen. Det blir ikke noe grønt, fossilfritt paradis der fremme.

Dette tullpratet er klassisk propaganda-metodikk som går igjen i alle maktovertakelser. Og siden klima-religionen nå styrer regjeringen, stortinget, departementene og mediehusene, er veien kort til å styre NRK også, som jo er styrt av en politiker fra SV. Og slik får oligarkene statskanalen til å gjøre jobben for seg, og brøyte vei for enda mer vindkraft og profitt. Og naturligvis er politikere og journalister med på det, siden det er så enormt lønnsomt, og samtidig så ødeleggende for karrieren å stille kritiske spørsmål. See?

Hvilket bringer oss til NRKs avslørende artikkel av Rolv Christian Topdahl og Anders Nøkling:

I denne famøse artikkelen, som effektivt oppsummerer alt som er galt med NRK, påstår journalistene allerede i bildeteksten helt ukritisk at «utbygging av vindkraft i Norge er nødvendig», noe som bare er sant hvis man insisterer på ikke å bruke hodet. De sier også at den folkelige motstanden mot vindkraft har bidratt til en kraftig brems i byggingen av nye anlegg i Norge, og fra 2022 er det knapt et eneste vindkraftprosjekt å bygge ut – fordi «eksperter» fra vindkraftorganisasjonen Norwea har fortalt NRK det.

Hadde NRK-folkene giddet (eller fått lov til) å gjøre jobben sin, ville de raskt funnet ut at det slett ikke er desperate og heltemodige folkeaksjoner som stopper naturødeleggelsene. Vindkraftindustrien har endeløst med penger, advokater og politimakt som tar seg av den slags sammensurium. som «ikke ser ut til å akseptere verden vi lever i» – altså en verden styrt av FN, EU, WEF og turboglobalister som Erna Solberg. Nei, stansen skyldes en uheldig politisk deadline som snek seg inn i innføringen av «grønne sertifikater» gjennom en ren glipp:

Hvis en planlagt vindpark ikke er operativ innen 31.12.2021, får du ikke subsidier. Det betyr konkurs. Alle hevdet at vindkraft ville lønne seg innen 2021, men vindparker har ikke klart seg uten subsidier i de 40 årene denne omreisende svindelen har pågått, og vil ikke klare det i fremtiden heller. Det sier industrien selv – men lover at det vil lønne seg til slutt, bare de får fortsette å bygge vindturbiner med subsidier. Smart scam, ikke sant? Problemet er at folkeaksjonene har gjort klimahysteriske politikere livredde for å miste stemmer og makt, og derfor tør de knapt røre denne deadlinen, uansett hvor mye Norwea presser på.

Og den deadlinen er igjen grunnen til at så mange vindbaroner plutselig selger inn batterifabrikker til politikerne i stedet, som er akkurat samme økonomiske svindel, bare med litt andre ingredienser, men fortsatt basert på klimahysteriet: Ingen klimakrise, intet behov for «elektrifisering», og dermed ingen batterifabrikker. Man må smi mens subsidiene er varme, serru, serru.

Eksperter NRK har snakket med …

Problemet med NRKs klima-journalister er at de ikke får lov å bedrive kritisk journalistikk. De skal oppdra, ikke informere. Derfor videreformidler de ukritisk hva «eksperter» uttaler, og de ekspertene kommer alle fra den korrupte «pengemølla» (se foredraget her) som utgjør klima-industrien, hvor vindkraft bare er én faktor. Samtlige av disse «ekspertene» konkluderer naturligvis med at «vi ikke kommer unna vindkraft i framtiden». Det er jo det de lever av, men dét bryr ikke NRK seg om.

Gjennom denne anti-journalistiske metodikken finner NRK sju grunner til at vindkraftindustrien må få fortsette sine herjinger – til glede for historiens største svindel. La meg avslutningsvis gå gjennom disse påstandene og kommentere dem.

1. Vi bruker allerede masse fossil energi

«Om lag 40 prosent av det samla energiforbruket vårt kommer i dag fra olje, naturgass og kull. Det er særlig innen transport, industri og i utvinning av olje og gass at det brukes fossil energi. Målet er å kutte klimagassutslippene med minst 50 prosent innen 2030 sammenliknet med 1990-nivå. Da trenger vi mer fornybar kraft.»

Alle land i verden bruker masse fossil energi, og bruken øker takket være Kina og andre land med voksende populasjon og økonomi som alle har fritak fra Paris-avtalen. Fossilbruken vil derfor vedvare, for det finnes pr. i dag ingen teknologi som kan erstatte denne enorme energimengden, og ingen økonomi som kan overleve uten, eller overleve en tenkt energi-overgang ved hjelp av vindkraft eller hydrogen. Risikoen for samfunnskollaps er enorm, derfor er «grønt skifte» en fiksjon basert på eventyr og manglende teknologisk og økonomisk innsikt og dømmekraft.

2. Grønn økonomisk vekst krever masse strøm

«Hvis vi i tillegg til elektrifiseringen ønsker grønn økonomisk vekst, vil vi trenge enda mer strøm. Grønn vekst innebærer både at den industrien vi har, vokser i grønn retning, men også at vi tiltrekker oss ny grønn industri. «Ny industri» betyr næringer som datasentre og batterifabrikker. Industri som ofte krever mye strøm.»

Datasentre og batterifabrikker er ikke nye næringer, og belaster strømnettet ekstremt, uten å skape særlig mange arbeidsplasser. Spør bare folk i Luleå.  Det samme gjelder for kryptogruver som ikke produserer noe som helst av verdi. Å si at dette representerer vekst eller noe nytt, er helt kunnskapsløst.

«Nye EU-regler vil gjøre at det trolig blir vanskeligere og vanskeligere å etablere industri som bruker fossil energi.»

Det kommer jo helt an på hvilke politikere som styrer samfunnet. Det er bare å si nei til EU som vi ikke er medlem av. Og da kan man tilby utenlandsk næringsliv billig strøm fra f.eks. gasskraftverk. Dette er helt problemfritt, siden det ikke finnes noen klimakrise og CO2 ikke styrer jordens klima.

«Norge har i dag et solid overskudd på kraft, men hvis vi elektrifiserer samfunnet i stor grad, satser på hydrogen og i tillegg etablerer masse batterifabrikker og datasentre, kan vi få underskudd på kraft innen ti år.»

Og hvis velgerne bestemmer at samfunnet ikke skal styres av tullinger med klima-angst, kan Norge heller la være å selvdestruere økonomien og kraftforsyningen på SciFi-prosjekter som ikke engang fungerer på en billig kalkulator. Det kan heller andre land få holde på med.

3. Vannkraft er ikke nok

«Flere ønsker at vi heller oppruster og utvider vannkraftverkene som allerede finnes, sånn at de produserer mer strøm. NVE mener potensialet er 7,6 terawatt-timer, men akkurat hvor stort det er, vet vi først når konkrete muligheter er undersøkt, men vi trenger nok også mer vindkraft i tillegg for å nå klimamålene, sier seniorforsker Atle Harby ved Sintef. Dessuten vil også utvidelser av vannkraftverk føre til naturinngrep, selv om de vanligvis vil være mindre enn å bygge helt nye vannkraftverk.»

For det første er å bygge nye vannkraftverk med kunstige innsjøer vesentlig mindre inngripende enn å ødelegge hele kysten med tungindustri-maskiner. Det skjønner alle som ikke har CO2 mellom øra. For det andre holder det å oppgradere eksisterende vannkraftverk, hvis man slutter å redde Tysklands og EUs vindkraft-ødelagte strømforsyning med overføringskabler. Hugg dem over, for deres selvpåførte problemer er nemlig ikke vårt problem. For det tredje finnes det ingen klimakrise, så det er ingen grunn til å elektrifisere samfunnet. Problem solved.

4. Havvind går for seint

«Flere ser på havvind som en løsning på problemet. Ved å sende turbinene til havs er de lenger borte fra folk og vil skape mindre motstand. Og ifølge Statnett sine analyser vil havvind kunne dekke framtidens økte strømforbruk. I så fall trenger vi ikke vindturbiner på land.»

Kremt: Vi trenger ikke vindturbiner, hverken på land eller hav, for vi har strøm nok. Det finnes heller ingen klimakrise, så det er ingen grunn til å elektrifisere samfunnet med ekstremt kostbare teknologiske eksperimenter som er dømt til mislykkes. La heller andre land bruke penger på de fiaskoene.

«Vi står da igjen med flytende vindturbiner, men dette er en teknologi på utviklingsstadiet. Equinor satser på flytende vind, men tror ikke det blir lønnsomt før tidligst i 2030. Da skal Norge allerede ha kuttet utslippene med 50 prosent.»

Flytende vindturbiner er minst fem ganger så dyre å oppføre som faste installasjoner på land, og sikkert fem ganger dyrere å vedlikeholde, uten at de produserer mer strøm. (Det blåser ikke mer på havoverflaten enn på fjelltopper langs kysten – hvordan skulle et sånt mirakel gå til?)  Hvis landvind ikke lønner seg, hvordan skal da noe som er fem ganger dyrere klare å lønne seg? Kanskje NRK-folk bør ta et grunnkurs i økonomi?

«Det haster å få ned utslippene, da trenger vi å erstatte dagens forbruk av fossil energi med fornybar kraft. Og det må være en kontinuerlig overgang hvor vi må bygge ut på flere områder – både vannkraft, vindkraft, havvind og solkraft, samt mer energieffektivisering, sier Harby.»

Nei, det haster slett ikke, for det finnes ingen klimakrise, og CO2 styrer ikke jordens klima. Det som virkelig haster, er å lære politikere å bruke hodet igjen, i stedet for å handle i panikk. Samtlige 169 stortingsrepresentanter har fått boken «Klima Antiklimaks» i gave. Ingen sa takk. Kanskje de bør lære litt folkeskikk også? Samt lære å lese?

5. Solkraft – kan avlaste vinden

Solkraft kan i teorien erstatte all vindkraft på land, ifølge Erik Marstein, som er senterleder ved forskningssenteret FME Susoltech. «Det ideelle systemet for Norge er en miks med sol, vind og vannkraft», sier Marstein. Han er her på linje med flere andre energieksperter. Det er nemlig sånn at vindkraft og solkraft utfyller hverandre: Sola skinner ofte når det ikke blåser, og omvendt.

Nope. Det ideelle systemet for Norge er å bare satse på vannkraften, og beholde den sjæl. Det er god energipolitikk. De fleste som oppholder seg i virkeligheten, har også merket seg at det blir mørkt og vindstille om natten. Det samme skjer om vinteren i mørketiden, da iskalde høytrykk uten vind legger seg over hele Europa. Det er nettopp dette som viser at «fornybar-satsingen» i EU og Sverige er en ulmende samfunnskatastrofe.

«Det er mange fordeler med solkraft. Solcellepanelene kan monteres på hustak og varehus uten at noen kan se dem, og så lager de ikke lyd sånn som vindturbinene. Men hvor mye strøm kan egentlig solen gi oss? Det er ekspertene uenige om – tallene spriker voldsomt.»

Det er fordi de ikke vil fortelle sannheten: Australias «grønne» kvinneregjering har satset tungt på solkraft, og resultatene er de samme som for vindkraft: Strømkrise, energifattigdom, sosiale skjevheter (som for elbiler her i Norge), og ekstreme kostnader uten samfunnsnytte. Årsaken er at solpaneler er dyre, leverer lite strøm selv i Australia, og blir utslitt med årene. Se også REC-konkursen i Norge.

«Sol har opplevd en enorm vekst i Norge de siste årene, men vi henger likevel etter EU og store deler av verden. Veldig mye av norsk klimapolitikk er preget av at vi har et næringsliv dominert av maritim sektor og olje- og gass. Dette skaper en god del konservatisme og lock in-effekter. Solbransjen passer ikke inn her.»

Nei, det er fordi vi er et land langt mot nord, med veldig mye vær og veldig lite sol! Dessuten BADER vi i fossil energi og vannkraft. Hallo!!

6. Kjernekraft – praktisk vanskelig og politisk dødt

«Men det er likevel lite realistisk med kjernekraft i Norge. Absolutt ingen bortsett fra små pressgrupper snakker varmt om kjernekraft, påpeker Samset.»

Samset er kanskje klima-industriens nyttigste marionett, og han lirer av seg uimotsagt tullprat til NRK med klippekort. Sannheten er at verden varmt omfavner atomkraft, ikke minst Frankrike, som nå vil bygge enda flere atomreaktorer. Så får det heller være at Sverige er styrt av svenskevitser. Årsaken til at atomkraft er mindre brukt enn kullkraft i verden, er at det er vesentlig dyrere og mer tidkrevende å bygge, og langt mer komplisert å opprettholde. Årsaken til at atomkraft er lite realistisk i Norge, er at vi har vannkraft nok, og vi trenger ikke mer … fordi det ikke finnes noen klimakrise. Vi trenger ikke thorium-reaktorer heller. De kan India få utvikle, siden de har kommet lengst og vi allerede yter bistand til dem.

«Vi måtte ha gjenoppbygget kompetansen på området, noe som hadde tatt mye tid og kostet masse penger. Hvilken kraftform vi velger, er i stor grad et økonomisk spørsmål, og der har kjernekraften tapt de siste tiårene, sier Cicero-forskeren.»

Jasså gitt. Og hva koster vindkraften, da? Som vanlig fremstilles den som «gratis». I virkeligheten har Tyskland brukt over 1000 milliarder på å bygge vindturbiner overalt, og resultatet er vedvarende strømmangel og energikrise. Atomkraft hadde vært mye, mye billigere og bedre for Tyskland og EU, men Angela Merkel er ikke rasjonell.

7. Trenger ikke være så skadelig

«Skade på natur er et av hovedargumentene mot vindkraft på land, men vindturbinene kan gjøre mindre skade enn i dag, ifølge Sintef-forsker Atle Harby. Han mener myndighetene bør kreve at vindturbinene settes der de fører til minst inngrep, selv om det kanskje blåser litt mindre der. Vindparken på Smøla som ble bygget allerede i 2002, drepte en del havørn. Men forskning har avdekket at det var enkelte av de 68 turbinene som stod for mesteparten av skaden.»

Her er en bedre ide:

Hva om vi IKKE bygger vindturbiner, for vi trenger dem ikke, fordi vi har et solid kraftoverskudd fra vannkrafta? Det var smartere! Dessuten finnes det ingen klimakrise, så det er ingen grunn til å elektrifisere samfunnet. OK? Sank det inn denne gangen?

Professor i biologi ved Universitetet i Bergen, Vigdis Vandvik, er enig. Biologen innser at vi trenger mer fornybar energi. Også vindturbiner på land. Men Vandvik mener det norske systemet gjør at turbinene altfor ofte havner i urørt natur. «Sentral-Europa er pepra med vindmøller, men der står de ved eksisterende veier og nær bebyggelse. De klarer å bygge ut med utrolig mye mindre naturinngrep enn Norge», sier hun.

Jepp. Og hva tror biologen at europeerne synes om det nå som energifattigdom har blitt et begrep og rasende folkeaksjoner har sørget for at all vindkraftbygging i Tyskland i praksis har stoppet opp, noe som igjen har ført til at vindkraft-industrien har kollapset? Hvorfor har ikke NRK-folk fått med seg dette? Både Document og europeiske aviser har skrevet om det i årevis.

Vandvik stiller også spørsmålet om vi virkelig trenger all energien. «Vi må ikke alltid legge økonomisk vekst til grunn. Vi trenger at naturen skal være der og gjøre jobben sin hvis vi skal ha noen sjanse til å nå klimamålene våre», sier Vandvik.

Igjen ser vi hvordan propaganda og tvangstanker har erstattet kunnskap og nysgjerrighet. Av en professor burde man forvente en viss evne til vitenskapelig skepsis, og vilje til å grave i fakta. Men nei.

Det er riktig at vi ikke trenger energien, men ikke fordi vi skal avslutte markedsøkonomien til fordel for grønn planøkonomi. Årsaken er heller at den grandiose, grønne «omstillingen» er meningsløs: Både naturen og vitenskapen viser oss nemlig at det ikke finnes noen klimakrise, og teorien om at våre CO-utslipp styrer klimaet på jorden, er feil.

Klimaet varierer, fordi klimaendringer er et naturfenomen som jordskjelv og vulkanutbrudd. Vi har ikke skylda, kan ikke forutsi det, kan ikke stoppe det, og kan ikke styre det. Derfor er det ingen grunn til panikk, ingen grunn til å bygge vindturbiner og ingen grunn til å «omstille» samfunnet med ultra-kostbare og ødeleggende teknologiske eksperimenter. Men sannheten passer hverken NRK eller klima-industrien, derfor er NRK en samfunnsfiende.

Les også:

Lillesand blåste vindkraftlobbyen på sjøen (Document)

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.