Kinesiske studier av korallrev i Paracel-øyene i Sør-Kinahavet viser at den globale oppvarmingen startet så tidlig som i 1825, noe som sannsynliggjør at den skyldes solflekkaktivitet, ikke menneskelig aktivitet. Dette bildet viser et korallrev i Indonesia. Illustrasjonsfoto: Coral.org / Michael Webster 

En kinesisk studie av korallrev i Sør-Kinahavet viser at den globale oppvarmingen startet så tidlig som i 1825. Ved bruk av radiometrisk datering har de kinesiske forskerne funnet at klimaet ble kaldere fra 1520, helt til det ble varmere i 1825. Studien mener økningen skyldes økt solflekkaktivitet, og den kullkaster langt på vei teorien om at klimaendringer er menneskeskapte.

Studien ble publisert i Quaternary Sciences (ennå ikke tilgjengelig på nett) sist fredag, og det er avisen South China Morning Post som bringer saken.

Man-made carbon dioxide emissions could not fully explain such an early rise in the warming trend, they said in a peer-reviewed paper published in Quaternary Sciences on Friday.

The Paracel coral record “will fill in some important gaps in global high resolution marine environment records and help us better understand the history of environmental change in tropical waters”, said the researchers, led by Tao Shichen from the South China Sea Institute of Oceanology.

Menneskeskapte karbondioksidutslipp kunne ikke fullt ut forklare en så tidlig økning i oppvarmingstrenden, sa de i en fagfellevurdert artikkel som ble publisert i Quaternary Sciences på fredag.

Paracel-koralleregistreringen «vil fylle ut noen viktige hull i globale høyoppløselige havmiljøregistreringer og hjelpe oss med å forstå historien om miljøendringer i tropiske farvann», sa forskerne, ledet av Tao Shichen fra South China Sea Institute of Oceanology.

Undersøkelsene er utført på flere korallrev i Paraceløyene, en omstridt øygruppe i Sør-Kinahavet som gjøres krav på av Vietnam, Filippinene, Kina og Taiwan. Kina har helt siden 1970-tallet bygget ut baser på flere av øyene, noe som har medført naturødeleggelser.

Korallrev gir forskerne en god indikasjon på historiske klimaforhold, ettersom jo varmere det er, jo fortere vokser de.

Kartutsnitt som viser Paraceløyenes beliggenhet i Sør-Kinahavet. Skjermdump: Google Maps

Coral reefs provide useful climate records because the higher the temperature the faster they grow. The Paracels have one of the largest living reefs in the Asia-Pacific region, but in recent decades the archipelago has become the focal point of territorial disputes between China and Vietnam, and the construction of infrastructure has threatened the natural environment.

Korallrev gir nyttige klimaopptegnelser fordi jo høyere temperatur, jo raskere vokser de. Paraceløyene har et av de største levende revene i Asia-Stillehavs-regionen, men de siste tiårene har skjærgården blitt fokuspunkt for territoriale tvister mellom Kina og Vietnam, og bygging av infrastruktur har truet det naturlige miljøet.

Den kinesiske studien går imot teorier fremmet av australske forskere, som mente at klimaendringene, som også de fant bevis på startet tidlig i det 19. århundre, skyldtes den industrielle revolusjon. De kinesiske forskerne er enige i at selv om det allerede den gang var menneskeskapte utslipp av CO2, mener de det var utenkelig at disse hadde noen effekt på klimaet.

A deeper look into the Paracel coral reef records showed that the fluctuation of temperature in the region matched well to the increase in solar activity in the period. They also noticed a significant drop in volcano activity in the region, which they said could have contributed to the warming by reducing the amount of light-blocking particles in the atmosphere.

Et dypere innblikk i korallrev-registreringer i Paraceløyene viste at svingningene i temperaturen i regionen samsvarte godt med økningen i solaktivitet i perioden. De la også merke til et betydelig fall i vulkanaktiviteten i regionen, som de sa kunne ha bidratt til oppvarmingen ved å redusere mengden lysblokkerende partikler i atmosfæren.

SCMP: Climate change: global warming may have started before industrial revolution, Chinese study says

Les også:

Document vil forsøke å innhente kommentarer fra norske klimaeksperter, inklusive vår egen Kent Andersen, mandag.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.