Regjeringen vil at voldsofre skal slippe å søke om erstatning og vente på oppgjør. I stedet skal erstatning utbetales når rettskraftig dom foreligger.

Etter dagens regler må personer som er tilkjent voldsoffererstatning av domstolen, i dag selv søke om få erstatningen utbetalt. Dette er lite kjent, og nå vil regjeringen endre loven slik at erstatningen utbetales raskere til dem som har vært utsatt for vold eller overgrepet, eller de som sitter tilbake som etterlatte.

Det nye systemet går ut på at det stilles krav om at gjerningsmannen er dømt av retten til å betale erstatning til den voldsutsatte. Er gjerningsmannen død, ukjent, under 15 år eller utilregnelig, foreslås det unntak fra kravet om dom.

Den nye loven sendes nå på høring. Arbeiderpartiet fremmet forslaget om endringer i dagens regelverk allerede for snart tre år siden.

Loven skal også gis tilbakevirkende kraft, slik at alle nye saker som behandles etter at den nye loven settes i kraft, skal kunne få opptil 6 millioner kroner i erstatning. Regjeringen foreslår også at den samme grensen skal gjelde for allerede behandlede saker der det foreligger dom og den voldsutsatte er tilkjent høyere erstatning av domstolene enn det staten har utbetalt.

Etter gjeldende lov er tidspunktet for forbrytelsen offeret var utsatt for, styrende for hvor mye man fikk i erstatning, og denne summen blitt justert flere ganger de siste årene.

– Det er fullt forståelig at det oppfattes som urimelig å få en mye lavere erstatning enn det domstolen har dømt den ansvarlige til å betale bare fordi det er lenge siden man ble utsatt for vold. Den øvre grensen på 6 millioner skal gjelde for alle saker med dom, også tidligere saker, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).