Nytt

Bilde viser den terrorsiktede IS-kvinnen på vei til Norge i februar i år.

Den såkalte IS-kvinnen ville gå til sak mot Resett som hadde offentliggjort hennes identitet. Hun trakk imidlertid søksmålet, og Resett krevde henne for 45 000 i saksomkostninger. Nå har retten gitt kvinnen medhold og avslått Resetts krav.

Det er Kampanje  som beretter om saken der IS-kvinnen ble stevnet for å dekke Resetts omkostninger på 45 000 kroner i saken som ble stanset før den var kommet i gang.

Kampanje skriver:

«I januar skrev Kampanje om den såkalte IS-kvinnen som gikk rettens vei i et forsøk på å forby det kontroversielle nettstedet Resett i å identifisere henne ved navn. I begjæringen om midlertidig forføyning het det blant annet at publiseringen av kvinnens navn krenket kvinnens og barnas rett til personvern. Videre stod det at identifiseringen også berørte andre familiemedlemmer.»

«Etter å ha stevnet Resett for retten, trakk imidlertid kvinnens advokat den midlertidige forføyningen tilbake, og det planlagte rettsmøtet ble avlyst.»

Grunnen til at IS-kvinnen og hennes advokat valgte å trekke saken, er at de opplevde at «katten allerede var ute av sekken, Navnet var offentliggjort, og det var ikke noen mer å skjule ved å gå rettens vei mot Resett.

«[Kvinnens navn] og personopplysninger er nå tilgjengelig for alle som følge av Resett AS sin publisering, og vi har ikke sikringsgrunn i behold», skrev advokatkontoret Nordhus og Aarø da.

Resett ville gjerne ha dekket sine omkostninger ved at de var stevnet i en sak som ble frafalt.

«Resett har krevd å få saksomkostningene på 45.000 kroner dekket av kvinnen, men Oslo Byfogdembete har etter «en konkret og samlet vurdering, og under noe tvil» fritatt henne fra erstatningskravet», skriver Kampanje.

I begrunnelsen for at retten valgte å ikke gi Resett medhold, heter det ifølge Kampanje blant annet:

«……retten finner at saken var av meget stor velferdsmessig betydning for saksøkeren og hennes barn. Retten oppfatter at hensynet til barna utgjør en del av grunnen til at begjæringen ble inngitt.»

«Det synes rimelig klart at saken og den publiserte artikkelen sterkt berører saksøkeren personlig. Det vises til at den aktuelle artikkelen utleverer saksøkeren blant annet med navn i en kontekst der deltakelse i en terrororganisasjon er et tema.

Dette er forhold saksøkeren ikke er straffedømt for og som hun ikke erkjenner straffeskyld for. Sterke rimelighetsgrunner taler for at saksøkeren i et slikt tilfelle fritas fra å erstatte saksøktes sakskostnader», heter det videre.

For Resett er likevel ikke siste ord sagt i saken:

«Resetts advokat Arnt Angell sier til Kampanje at de er uenige i kjennelsen»

«Hovedregelen i loven er at den som annlegger en sak og trekker saken, må betale saksomkostningene motparten har fått», sier Angell.

Han opplyser at de trolig kommer å anke saken til lagmannsretten:

«Vi kommer mest sannsynlig til å anke, for vi mener at vi skal ha dekket saksomkostningene», sier han.

Les også om IS-kvinnen her.

Kjøp Halvor Foslis bok her!


;
Les også