Nytt

Young Bloods, Holmlia

Riksadvokaten og Politidirektoratet beordrer politi og påtalemyndighet til å lage en plan for «kraftfull og bred» bekjempelse av gjengkriminalitet på Østlandet.

Planen må være klar allerede innen 15. mars i år, opplyser Riksadvokaten. I et brev bes Kripos, Økokrim, Oslo politidistrikt og Øst politidistrikt om å gå sammen om satsingen.

Målet med innsatsen er å svekke gjengenes utbredelse og kriminelle virksomhet på varig basis.

– I sitt brev til de aktuelle politi- og påtalemyndigheter understrekes viktigheten av at bakmennene vies nødvendig oppmerksomhet fra politiets side, opplyser Riksadvokaten.

Brevet er undertegnet riksadvokat Tor-Aksel Busch og konstituert politidirektør Håkon Skulstad, og er en oppfølging av tidligere møter med politidistriktene.

Det påpekes at regjeringen i sin ferske politiske plattform ønsker økt innsats mot gjengkriminalitet.

– Det er også bevilget særskilte midler til dette over statsbudsjettet for 2019. Disse midlene er fordelt til de aktuelle enheter, heter det i brevet.

statsbudsjettet for 2019 satte regjeringen av 50 millioner kroner til styrket innsats mot ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet i 2019. Satsingen skal gå til å styrke både barnevern (10 millioner kroner), konfliktrådet (16 millioner kroner) og politiet (24 millioner kroner) for å forebygge ungdomskriminalitet og rekruttering til kriminelle miljøer, samt bekjempe kriminelle gjengmiljøer.

Les også