Nytt

UDI-direktør Frode Forfang avviser kritikken mot forslaget til ny organisering av asylprosessen og sier det ikke er noen rettssikkerhet i lang ventetid.

– Det ligger ingen rettssikkerhet i lang ventetid. Normalt vil politiets og Utlendingsdirektoratets (UDI) samlede aktive arbeid med en asylsøknad ta 2–3 dager. Resten av tiden er passiv ventetid. Det er den uproduktive ventetiden vi skal få ned, ikke tiden det faktisk blir arbeidet med saken, skriver Frode Forfang på sin blogg torsdag.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterte gjennom Aftenposten tirsdag et nytt system for asylbehandling. Målet er kortere saksbehandlingstid og raskere bosetting av dem som får opphold og utsendelse av dem som ikke får. Dette skal skje ved å samle asylsøkere som kommer til Norge i ett stort mottak ved ankomst.

Vil spare store summer

Forfang sier at nyorganiseringen med samlokalisering av UDIs og politiets arbeid på ett ankomstsenter, bygger på en grundig utredning og anbefaling fra UDI og politiet i fellesskap.

– Kvaliteten på det reelle arbeidet vil kunne øke gjennom tettere samarbeid mellom politiet og UDI. Det er ingen steg i saksbehandlingen som faller bort, selvsagt heller ikke klagemulighetene. Utlendingsnemnda har for øvrig også vært involvert i utredningen av dette, understreker han.

Forfang sier omleggingen har hatt to likeverdige formål: Styrking av arbeidet med å avklare asylsøkernes identitet og et ønske om å korte ned den totale ventetiden for asylsøkerne.

– Dette vil være bra for søkerne, samtidig som det kan bety store økonomiske besparelser for staten når asylsøkerne bor kortere i asylmottakene, sier han.

Støtte fra politiet

Politiets utlendingsenhet (PU) støtter Listhaugs asylplan og er uenig i kritikken rettet mot regjeringens nye asylforslag.

Politiets Fellesforbund mener Listhaugs plan om at åtte av ti skal få asylsøknaden avgjort i løpet av tre uker, er helt urealistisk.

Sjef for Politiets utlendingsenhet (PU), Morten Hojem Ervik, sier han støtter Justis- og beredskapsdepartementets plan.

– Dette legger grunnlaget for en god ankomstfase, ikke minst vil dette styrke politiets muligheter til en tidlig ID-avklaring og styrke våre muligheter til å ivareta samfunnssikkerheten og å forebygge og bekjempe kriminalitet, uttaler Ervik til NTB.

Han opplyser at PU nå skal foreta en pilot sammen med UDI, og han er sikker på at de sammen vil se at dette er en styrking.

– Å klare 80 prosent av sakene på tre uker er ambisiøst, men jeg mener det er et riktig og godt mål å strekke seg mot, sier Ervik.