Innenriks

Det er i dag blitt avsagt dom i ankesaken som Merete Hodne brakte inn for Gulating lagmannsrett, etter at hun ble dømt for diskriminering i Jæren tingrett for ikke å ha gitt Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin fordi denne gikk med hijab.

Merete Hodne

Hodne vant ikke frem med anken: Lagmannsretten stadfestet at hun hadde opptrådt straffbart, og dømte henne til å betale 7000 kroner i bot, skriver Stavanger Aftenblad.

I domspremissene fastslår retten at hijab er et religiøst symbol, og ikke bare et politisk symbol, slik forsvaret la til grunn, idet Hodne forsikret at det er politisk islam og ikke troende muslimer i sin alminnelighet hun avviser:

«Lagmannsretten finner for sin del at det er tilstrekkelig å konstatere at bæring av plagget tilkjennegir at vedkommende er en muslim, og som sådan må det uansett annen symbolverdi, også anses som et religiøst symbol. Fellesnevner for alle kvinner som bærer hijab er at de er muslimer.»

Domstolen konkluderer med det at

«Nektelsen skjedde således på grunn av fornærmedes religion».

Det lyder som et nokså vaklende resonnement, all den tid det ikke er religionen, men den militante flaggingen av den, som utløste Hodnes reaksjon. Om saken vil gå for flere instanser, vil det formodentlig bli laged hakkemat av konklusjonen.

Interessant nok tok da også en av meddommerne dissens:

Mindretallet, en av meddommerne, mener at en av Hodnes facebookmeldinger kaster lys over hennes motivasjon til å avvise Bayan. Her skriver Hodne blant annet at «muslimer uten hijab eller muslimer som ikke lever etter Koranen eller Mohammeds lære er derimot hjertelig velkomne, som andre».

Denne uttalelsen mener mindretallet at langt på vei støtter tiltaltes forklaring om at nektelsen var politisk motivert.

Bayan avviste ellers påstanden fra et vitne om at hun hadde iverksatt en planlagt provokasjon. Lagmannsretten tok ikke stilling til det spørsmålet, noe som trolig ville ha krevd en etterforskningsinnsats som vanskelig kan rettferdiggjøres i en sak med så lav strafferamme, men lot tvilen om det bli avgjørende for å redusere boten, som tingretten opprinnelig hadde satt til 10.000 kroner.

Så gjenstår det å se om saken er avsluttet med dette. Vi har vel våre tvil.

 

Stavanger Aftenblad