Gjesteskribent

 

Hver eneste dag er nyhetsmediene opptatt av islams krig mot vestlig sivilisasjon og demokrati.  Samtidig pågår muslimenes innbyrdes kamp om lederskapet i denne krigen.  Det kompliserer bildet.  Vi mobiliserer ekspertise for å analysere og kommentere utviklingen og veilede myndighetene i en vanskelig situasjon.  Dette foregår over hele den vestlige verden, men analysene og veiledningen som tilbys, har som fellesnevner at den for mennesker som kjenner Midtøsten fra innsiden, knapt fremviser rasjonell virkelighetsorientering.

Hovedbudskapet vi mottar fra våre ledere er at alt sammen dreier seg om kriminelle handlinger fra individer som vi gjennom mangelfull integrering har satt utenfor samfunnet og som lever ut sin frustrasjon over våre feil og mangler gjennom terrorhandlinger som vi selv har skylden for.  Ifølge ”NRK-ekspert” Cathrine Moe Thorleifsson fra Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo som ga råd og veiledning i programmet Urixforleden, er det et stort problem at sikkerhetsmyndighetene leter etter terrorister blant migranter og flyktninger.  Hun avfeier PST-sjefens frykt for at det på norske asylmottak sitter folk med blod på hendene.  Godheten må gå foran sikkerheten.

Cathrine Moe Thorleifsson

Ekspert Moe Thorleifsson mener at myndighetenes mistanke om mulige terrorister blant muslimene skaper ”islamofobi” og ”islamskepsis” som gjør det vanskelig å være muslim i Europa og derfor skaper økt rekruttering til terroristorganisasjoner.   Hun glemte å nevne at tilstrømningen av muslimer har gjort det vanskelig og noen steder umulig å være jøde eller kristen i Europa, noe som har forsterket utvandringen av jøder.  Ikke noe sted i verden har muslimer hatt det mindre vanskelig enn i dagens Europa.

Vi får fra slike ”eksperter” ingen forklaring på hvorfor terroristene selv begrunner sine handlinger helt annerledes enn ”ekspertene” gjør det.  Ekspertisen ser for eksempel helt bort fra at hundretusener av radikaliserte arabere aldri har satt sine ben i Vesten og derfor ikke kan ha blitt terrorister som følge av ”mangelfull integreringspolitikk og islamofobi” i Europa.  De ser også bort fra at terrorister inntil gjerningsøyeblikket av ekspertene selv var kategorisert som ”moderate muslimer.”

Integrering av innvandrere er ikke utelukkende et myndighetsansvar.  Å bli medlem av det norske samfunnet krever egeninnsats og vilje til integrering fra innvandrernes side.  Det er i valget mellom denne krevende egeninnsatsen og den lettvinte ansvarsfriheten som det islamske kalifatet tilbyr sine undersåtter at troende muslimer velger den orientalske klanens tradisjon fremfor Vestens individuelle og mulighetsskapende frihet.  Men det valget de da gjør krever også en egeninnsats – jihad – som imidlertid kalifatet selv og dets organisasjon av ortodokse imamer organiserer for dem.  Det foregår blant velutdannede og integrerbare mennesker i Norge så vel som i Syria.  Det synes ikke å ha noe med utenforskap å gjøre.

Blant våre egne eksperter og veiledere finner vi også forskeren Lars Gule.  Han er av og til mer treffende i sin analyse enn de mer ”avanserte” ekspertene fra universitetsmiljøet.  I en uttalelse via NTB påpeker han at ”… det er opplagt at den offensive strategien PST har med å fengsle personer som har vært i Syria, potensielt kan gi oss et framtidig terrorproblem … Retorikken om å sperre dem inne og at vi ikke kan straffe dem hardt nok, er kontraproduktivt og kan bekrefte ekstremistenes verdensbilde.”  Han har rett i at fengslene er minst like viktige radikaliseringsanstalter som moskéene, spesielt ettersom muslimer er så sterkt overrepresentert blant klientellet der, men om dette forholdet tilsier at muslimske kriminelle bør innrømmes straffefrihet som bidrag til å redusere faren for radikaliserte Syria-farere og fremtidig terror i Norge er et annet spørsmål.  Vi tror ikke det.

NRK har nå også omfavnet en tidligere etterretningsmann, Ola Kaldager, som analytiker og kommentator.  Hans hovedbudskap er at situasjonen i dag i stor grad er skapt av våre egne militære intervensjoner i Midtøsten.  Det har han sikkert rett i.  Han har også rett i at terror er et våpen og at den pågående terrorkrigen vil komme til å vare lenge.  Men han synes å glemme at Vesten fortsetter å forsyne terroristene med penger og ammunisjon til deres våpen.  Den brutale, men ikke ulogiske konklusjonen på hans analyse ville være at vi bør trekke oss 100 prosent ut av den islamske verden, isolere den og overlate den til sin egen skjebne.

I stedet bruker vi energi og kreativitet på å innbille oss selv at islam er ”toleransens, fredens og kjærlighetens religion” som vi må integrere i vår egen kultur og tilpasse oss.  Men er noe slikt endog teoretisk mulig, eller bygger denne ideen på et selvbedrag av historisk format som truer med å avskaffe, ikke bare vår kultur og sivilisasjon, men til sist også hver enkelt av oss som ikke aksepterer rasisme, diskriminering, lovbrudd, drap, terror og krig som kulturelle uttrykk for mellommenneskelig samkvem?  Den debatten NRK arrangerte om disse tema 31. mars viste at vi fremdeles ikke har stort annet å møte problemene med enn politiske floskler.

Er da den islamske terroren noe vi må ”venne oss til” slik enkelte selvoppnevnte ”eksperter” har konkludert med?  Vi tror ikke det heller.  Islamsk krig og terror mot Europa har pågått i 1300 år.  Denne del av europeisk historie er enda ikke utførlig beskrevet i våre historiebøker.  Av en eller annen grunn er det tabu å fortelle våre barn at islam holder oss for å være fiender og fører en vedvarende utryddelseskrig mot oss.

Dersom vi virkelig mener islamsk terror er et problem som det må gjøres noe effektivt med, er det faktisk noen enkle grep vi kan begynne å ta allerede nå og som vil vise seg å ha effekt.  Å gi politiet fullmakt til å anvende de tekniske mulighetene som finnes i dag burde være en selvfølgelighet i bekjempelsen av lokal terror, men forslag om dette motarbeides av den liberale eliten i samfunnet som paradoksalt nok står høyt oppe på islamistenes hitliste, men som synes å tro at mottiltakene vil bli rettet mot dem.

Politisk støtte til og finansiering av anerkjente terrororganisasjoner i Midtøsten har vært akseptert norsk og europeisk politikk siden de mislykkede Oslo-avtalene kom i stand på 1990-tallet.  Denne støtten har ført til enorm lidelse mange for terrorofre både i og utenfor regionen og kan med fordel avvikles om man på sikt vil redusere mulighetene for terror også i Europa.

Samarbeid med og politisk støtte til regimer som utbrer og finansierer internasjonal terror bør opphøre.  Det iranske regimet er et eksempel på at Vesten lar seg bedra av München-liknende avtaler som dette regimet selv viser at det ikke har til hensikt å overholde.  Det hjelper ikke med FN-sanksjoner mot ayatollaenes politikk når verken de eller FN bryr seg om hvorvidt avtalene overholdes.  Iran er i dag sannsynligvis verdens fremste støttespillerfor global jihadisme og terror, men europeiske og norske bedrifter står i kø for å levere teknologi til regimet.  Denne politikken medfører økt støtte til global terror.

Når viljen til å iverksette virkningsfulle tiltak mot den islamske terrorismen i dag synes å være fraværende hos europeiske og norske politiske ledere, og vi fortsetter å involvere oss i lokale kriger og konflikter i Midtøsten, bør vi ikke være overrasket over at problemet med terror i Europa vedvarer.  Islamsk terror skyldes ikke at vi bruker for lite penger på å etablere og integrere potensielle terrorister i vårt eget samfunn.  Ansvaret for miseren ligger hos våre politiske og kulturelle ledere og eliter som ikke synes å få gjort nok for å holde terrorismen og dens organisasjoner i fortsatt virksomhet.  Det er ikke ansvarlig politikk å la dette fortsette.