Sakset/Fra hofta

Forskeren og læreren Gabriel Heller Sahlgren har skrevet en rapport om de dramatisk fallende PISA-resultatene i den svenske skolen. Sverige ligger nå under gjennomsnittet for OECD-landene og er forbigått av Spania, Ungarn og Slovenia.  Nesten en tredjedel av fallet i PISA-resultatene skyldes masseinnvandringen, mener Heller Sahlgren.

– Självklart har även elever med svensk bakgrund fallit i Pisaundersökningen och den här undersökningen om elevsammansättning försöker inte förklara allt. Vi vet ju inte vad som orsakat det svenska Pisa-fallet. Det finns många hypoteser, men det är väldigt svårt att se hur mycket varje faktor har bidragit med eller om de ens har bidragit alls. Så om vi helt enkelt kan ta bort 30 procent av tappet genom att justera urvalet för elevsammansättning så är det en väldigt stark faktor, säger Gabriel Heller Sahlgren.

Gabriel H Sahlgren 300 dpi 1200x1800

Gabriel Heller Sahlgren – en seriøs forsker, men blir han hørt?

Med store endringer i elevsammensetningen så er det naturlig at også elevene med svensk bakgrunn vil slite når hele nivået i klassen trekkes ned. Vi ser det samme i flere Osloskoler. Nivåsenkningen starter tidlig på grunn av mangel på språkkunnskaper. Som en lærer så godt illustrerte det; før pleide vi å starte med «dette er en maurtue», nå begynner vi med «dette er en maur». Elevsammensetningen har både en direkte og indirekte effekt påvirkning på skoleresultatene.

PisaresultatGrafik

Vi noterer oss at denne grafen ikke viser resultatet for «de øvrige elevene» sammenliknet med elever med svensk bakgrunn. Tegn gjerne inn en loddrett graf selv.

Fra rapportens konklusjon:

Sveriges resultater i OECDs PISA-undersøkelse har falt kraftig siden målingene først startet i begynnelsen på 2000-tallet. Samtidig har elevsammensetningen endret seg i form av at andelen elever med svensk opphav har minket. Ettersom denne gruppen i gjennomsnitt presterer bedre enn øvrige elever, kan den endrede elevsammensetningen rent mekanisk ha bidratt til resultatforverringene. Denne rapporten viser at 29 prosent av den gjennomsnittlige resultatforverringen mellom 2000 og 2012 mekanisk forklares av endret elevsammensetning. Av dette forklares 11 prosent direkte av at andelen elever med svensk opphav har minket over tid mens resterende 18 prosent forklares av at resultatene blant de øvrige elevene falt relativt kraftigere enn de med svensk opphav. Forklaringsverdien av endret elevsammensetning er høyest i naturvitenskap og lavest i matematikk. Mange andre faktorer er blitt fremhevet som forklaringer på de fallende resultatene i PISA, men det er vanskelig å analysere i hvilken utstrekning disse faktisk har bidratt. Hittil er endret elevsammensetning den eneste faktoren som vi med sikkerhet vet delvis forklarer resultatforverringene.

Les hele rapporten her.

Sveriges utdanningsminister, Gustav Fridolin, ønsket ikke å kommentere da Radio Sweden kontaktet ham. Hvordan skal man løse problemer (utfordringer for de som heller til venstre) hvis man ikke engang vil erkjenne mulige årsaker?

Gabriel Heller Sahlgren har doktorgrad fra London School of Economics og har tidligere en kandidateksamen fra University of Cambridge. Han arbeider også som forskningssjef for Centre for Market Reform of Education i London.

På samme dag som Dagens Nyheter skriver om Heller Sahlgrens rapport, så har de en sak om at Det svenske forsvarets opptaksprøve er for vanskelig for utenlandsfødte og at kanskje prøven derfor må være diskriminerende mot de som har en annen kulturell bakgrunn!

Igjen: Senk kravene så blir alt så mye bedre. Not.

Sveriges Radio  Dagens Nyheter  Instittuttet for næringslivsforskning