Innenriks

Organisasjonen Sex og Politikk, foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, har i disse dager en informasjonskampanje i mange norske grunnskoler. Hvert år i uke seks, inviteres skoler med i arbeidet, og i år handler Uke 6 om familier. Organisasjonen setter fokus på det mangfold av familieformer som finnes, og på forestillinger, normer og visjoner om «den gode familien». I følge Sex og Politikk kan familie være så mangt, og familie som begrep endrer seg med tid og sted. Sex og politikk ønsker å gi barn og unge et innblikk i hvor forskjellige familier kan være, og bidra til å gi en større romslighet og aksept overfor de familiene som ikke er det mange oppfatter som «en vanlig familie», med far, mor og barn.

Dette kan med første øyekast høres tilforlatelig ut, men hva skjuler seg egentlig bak honnørordene? Tina Bru, Høyres leder for partiets likestillingsutvalg, kom med noen tankevekkende betraktninger om hensikten med dette arbeidet til NRK-Rogaland den 3. februar.

tina.bru.høyre

Tina Bru hevdet at vi fortsatt har utfordringer med å skape et tolerant og mangfoldig samfunn, og at Norge trenger mer av denne typen holdningsskapende arbeid i skolen. Barn må etter hennes mening få se at det finnes mennesker i Norge som lever på ulike måter og at det er helt greit.

NRK-Rogalands journalist spør da om

«det er riktig at barn skal lære om familieformer som strengt tatt ikke er innenfor norsk lov?»

Til det svarte Tina Bru at

«ja, skal man skape et inkluderende samfunn, så er det viktig at man i tidlig alder forstår at alle ikke er helt like.»

Som Høyres likestillingspolitiske talskvinne var Tina Bru opptatt av at

«likestilling handlet om likeverd, å ha et samfunn der alle er velkommen, der alle har like rettigheter og mulighet til å leve et alright liv. Det er viktig å skape gode holdninger, allerede hos barn.»

Og ifølge Bru

«finnes det mange typer familier, og ingenting er mer normalt enn noe annet.»

Det er interessant at en representant for et parti som kaller seg konservativt, i fullt alvor kan hevde at det ikke finnes en familieform som er mer normal enn andre, at samfunnet skal ha ideen om et samlivsanarki som det moralske utgangspunktet. Det kan ikke bety annet enn at Høyre også vil legalisere polygami. Flerkoneri vil dermed bli en del av det norske normale.

Et annet aspekt ved Tina Brus uttalelser, er forholdet til politisk og religiøst opposisjonelle. Høyre vet at det er mange som er motstandere av den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, og synet på samliv som ligger til grunn for denne loven. Men Bru savner motforestillinger. Hun vil at barna skal formes til å bli mennesker som passer til hennes mål og ønsker. I en tid hvor skolebesøk til en julegudstjeneste fører til ramaskrik og krav om alternativ undervisning, er statens syn på samliv et obligatorisk pensum for alle elever. Elevene skal lære å tåle og applaudere alle ulike samlivsformer, for alt er normalt. Det er tydelig at ekteskapsloven handler om langt mer enn homofiles rett til ekteskap. Den handler om hva mennesket er og hva vi skal få lov til å mene noe om.

På søndag er det morsdag. Jeg lurer på om Tina Bru og Høyre har noen tanker om hvordan vi i fremtiden kan feire den? Vil det være mulig, i et «inkluderende, tolerant og mangfoldig samfunn», å feire barns mødre? Hva da med dem som kun har to fedre å vise til? Kan vi i det hele tatt kunne si at moren har kvaliteter alle barn fortjener når staten har sagt at hun er overflødig, at alt er normalt? Og hva med dem som ikke deler Tina Brus visjon om det tolerante og inkluderende samfunnet? Hva med de foreldrene som ikke ønsker å gi sine barn de «gode holdningene» hun arbeider for? Har Høyre noen strategier og tanker for hva de vil gjøre med dem som fortsatt ikke vil gå i takt?