Nytt

Advokat Per Danielsen har søndag et leserinnlegg i Aftenposten som hadde fortjent større oppslag. Oslo Tingrett påberopte seg tidligere dommer da den frikjente Uaydullah Hussain, men det er Høyesterettdommer som sier det stikk motsatte av det Oslo Tingrett hevdet, skriver Danielsen.

Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen understreket som førstevoterende at man ikke måtte lese noe inn i utsagnene som ikke var der. Man skulle forholde seg strengt til de konkrete ytringer og ikke fortolke noe inn i dem som ikke var eksplisitt, resonnerte tingrettsdommeren.

Men dette er feil. Høyesterett har gjort det motsatte: også indirekte budskap skal tas med, skriver Danielsen.

Høyesterett har i en nyere dom fra 2005 rettet opp feilen som ble skapt i 2002 (red.anm.: Boot Boys-saken). I den nye dommen er konstatert at man ved tolking skal inkludere også det som ikke direkte uttales. Tingretten synes ikke å ha vært oppmerksom på noe av det som her påpekt. Aftenposten uttaler på lederplass 4. oktober at frifinnelsen av Hussain er riktig fordi saken gjelder «meninger». Så feil kan man ta. I det Hussain er tiltalt for, ligger etter riktig tolking også oppfordring til straffbare handlinger.

Det er liten grunn til å tro at Danielsen tar eksemplet ut av løse lufta. Så hvorfor har vi ikke fått høre om denne dommen, og hvorfor følger ikke Aftenposten opp med å grave den frem?

Igjen hersker en unison enighet i pressen og blant synserne som gjør at viktige motforestillinger ikke kommer frem.