Nytt

En notis som ble offentliggjort på Kathweb – nettsidene tilhørende Østerrikes katolske nyhetsbyrå – den 21. mars, brakte en opplysning som må sies å være oppsiktsvekkende og en smule symbolladet, dog uten at den har gitt nevneverdig gjenlyd andre steder: I ungdomsskolene i Wien er det nå flere muslimske elever enn katolske.

Tallene som nyhetsbyrået har innhentet fra skolemyndighetene i den østerrikske hovedstaden, viser at antall muslimske elever er 10.734, mens de katolske elevene er 8.632. De serbisk-ortodokse er til sammenligning 4.259, mens 3.219 av elevene oppgis ikke å bekjenne seg til noen religion.

Tallene beror sannsynligvis på ekstra stor innvandring i bestemte år, for tilsvarende tall for barneskolene er 23.807 katolikker, 17.913 muslimer og 11.119 konfesjonsløse. I gymnasene er katolikkene derimot 3-4 ganger flere enn muslimene, hvilket dels forklares av demografiske forhold, og dels av at flere muslimer dropper ut av skolen før den tid.

Slik statistikk benyttes blant annet som grunnlag for å beslutte hvorvidt klasserommene skal være utstyrt med krusifiks, noe loven forlanger dersom andelen kristne er høyere enn femti prosent. Er andelen lavere, kan skolene bestemme selv.

Tallene kan vanskelig unngå å avføde en viss bekymring i Østerrike, hvor den muslimske befolkningen vokser mens majoriteten ikke gjør det, hvor mange unge frekventerer koranskoler, og man heller ikke er ukjent med fenomenet radikalisering.

Stilt overfor denne utviklingen, reagerer den tyskspråklige katolske verden i likhet med resten av romerkirken med forvirring og ambivalens: En fløy av «duer» går inn for utstrakte hender, dialog og gjensidig anerkjennelse, mens en annen bestående av «hauker» vil markere at kristendommen er den rette vei, og at man her er på kristen grunn.

Til de siste hører utvilsomt den for aldersgrensen nylig avgåtte erkebiskopen av Köln, kardinal Joachim Meisner, som tidligere har advart mot spredning av sharia i Tyskland og tatt til orde for bygging av en kirke på fødestedet til apostelen Paulus i dagens Tyrkia. For noen uker siden vakte Meisner en smule bestyrtelse på dialogtilbøyelig hold da han under et møte med representanter for Den neokatekumenale vei, den nyeste og kanskje mest kantete blant de karismatiske katolske bevegelsene, uttalte følgende: «Hver eneste av deres familier er for meg verdt tre islamske.»

Selv om det etter kritikk av denne og andre lignende merknader etter beste evne blir helt olje på bølgene, er det ikke til å komme forbi at situasjonen bærer i seg kimen til polarisering. Hvordan den vil utspille seg utover i århundret, gjenstår å se.

 

Wien: Mehr Muslime als Katholiken in Haupt- und Mittelschulen