Dødsfall etter kjønnslemlestelse av jenter straffes med inntil ti års fengsel. Det bør være samme straff hvis gutter dør etter omskjæring sier Jenny Klinge (Sp). Hun tar opp saken i spørretimen i dag.

I Norge finnes det ingen egen lov som regulerer rituell omskjæring av gutter. Et forslag til lovregulering har vært ute på høring, og helseminister Bent Høie (H) varslet før jul at han vil komme med et lovforslag i løpet av våren, melder NRK.

Høringsutkastet (pdf) åpner for at omskjæring av gutter skal skje i spesialisthelsetjenesten. Det kan også bli aktuelt å tillate at andre utfører inngrepet innenfor klare rammer.

I høringsutkastet foreslås det at den som bryter de foreslåtte reglene om rituell omskjæring av guttebarn skal straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder.

Klinge mener det er altfor svakt, og viser til at loven mot kjønnslemlestelse av jenter har en strafferamme på ti år «dersom inngrepet har som følge død eller betydelig skade på legeme eller helbred».

Ervin Kohn, som er leder og forstander i det Mosaiske 
trossamfunn i Oslo, mener Klinge begår et etisk overtramp når hun sammenligner rituell omskjæring av gutter med kjønnslemlestelse av jenter.

Kjønnslemlestelse har vært forbudt i Norge siden 1995, mens omskjæring av gutter er lovlig og praktiseres i store deler av verden. Skikken er mest utbredt blant jøder og muslimer, men omskjæring er også vanlig blant kristne og ikke-troende i land som USA.

I 2008 ble en 67-åring tiltalt for legemsbeskadigelse etter at han angivelig klippet forhuden av to mindreårige gutter med en saks. Omskjæringen ble utført på et asylmottak i Sunndal, og én av guttene skal ha fått smerter i etterkant. Mannen ble imidlertid frikjent i Nordmøre tingrett i 2009. Begrunnelsen var at foreldrene hadde tatt initiativ til det hele, og at omskjæring av gutter ikke er straffbart. Bistandsadvokatens krav om erstatning ble også avvist.

Våren 2012 døde en to uker gammel gutt av komplikasjoner to dager etter at han var blitt omskåret på et legekontor i Oslo.

Klinge ønsker at det skal innføres 18-års aldersgrense for omskjæring av gutter. Hun er ikke alene.

Da den rødgrønne regjeringen sendte ut forslag om lovregulering i 2011, tok flere tunge høringsinstanser til orde for at omskjæring av guttebarn bør forbys. Både Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Barneombudet, Human-Etisk Forbund, Ressurssenteret for menn og Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo ønsker slutt på praksisen.

Ifølge Helsedepartementet blir om lag 2000 gutter omskåret i Norge hvert år, mange av dem privat og uten faglig kontroll.

Ervin Kohn i Det mosaiske trossamfunn ønsker en lovregulering velkommen, men han avviser påstandene om at rituell omskjæring av guttebarn er skadelig.

 

Klinge: – Guttebarn har ikke samme rettsvern som jenter