Nytt

Det årlige Mangfoldsbarometern viser at svenskene blir stadig mer positive til innvandring. Tallet er 74 prosent, opp seks fra ifjor.

En liten hard kjerne på 6 % er negative.

Hvis dette skulle ha noe som helst med virkeligheten å gjøre kan man forstå at svenske medier og politikere føler de har frie hender til å undertrykke diehardsvenskene.

Men hvem ved sine fulle fem tror på tallene?

Nesten 74 prosent i den svenske undersøkelsen er positive til etnisk mangfold, noe som er en økning på seks prosent siden fjoråret.

……

Generelt sett er svenskene mer positive til etnisk mangfold når det kommer til arbeid og bosetting i år enn i fjor.

Nesten tre firedeler av svenske kvinner har gode erfaringer med innvandrere som arbeidskollegaer eller skolekamerater, mens 67 prosent av mennene føler det slik.

Universitetsutdannede oppgir også å ha en bedre opplevelse av mangfoldet enn de med lavere utdannelse. I alle de fire aldersgruppene man har målt, har de positive holdningene økt.

I år har 762 tilfeldig utvalgte personer deltatt i undersøkelsen og svart på rundt 30 spørsmål på et spørreskjema som er sendt ut og samlet inn per post.

– De er et statistisk representativt utvalg. Dette er personer som representerer hele Sverige, sier Mella.

Orlando Mella er professor i sosiologi ved Uppsala universitet.

I Norge representerer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, den samme orwellske nytale.

Også Integrerings- og mangfoldsdirektoratetsintegreringsbarometer for 2012 viste tendenser til en positiv utvikling i den norske befolkningens holdninger siden forrige undersøkelse i 2010.

Det er en sosiologisk nyskaping av statistikk og forskning brukes til å oppdra intimidere borgerne.

Man forkynner via offentlige talerstoler det som borgerne mener, eller rettere: skal mene. Det er en spesiell måte å drive meningsmålinger på som man ellers bare kjenner fra kommuniststater.

IMDi behersker samme retorikk som svenskene:

Et klart flertall, 80 prosent, sluttet i 2012 opp om påstanden «Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv» – noe som var en signifikant økning fra 2011, da 75 prosent mente det samme.

73 prosent mente at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i landet, men bare 7 prosent syntes det burde bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge.

Mer kontakt – mer positivitet

– Jo mer kontakt vi har med innvandrere, jo mer positive blir vi til mangfold, sier Katarina Heradstveit, underdirektør ved analyseavdelingen hos IMDi.

Det Nye Norges formes etter barnesangen: Jo mere vi er sammen, er sammen, er sammen, jo mere vi er sammen, jo gladere blir vi.

Bare Stakhanov-arbeiderne mangler.

 

http://www.forskning.no/artikler/2013/oktober/370051