Nytt

En politirapport advarer mot utviklingen av parallelle samfunn i Oslo. I den interne rapporten «Oslo 2022» beskrives parallellsamfunnene som en reell trussel mot demokratiet, skriver Aftenposten.

Rapporten advarer blant annet mot grupper som søker sammen for å endre de demokratiske spillereglene:

Politiet forbereder seg på store utfordringer hvis parallelle samfunn får utvikle seg i Oslo. Den interne rapporten fra Oslo-politiet, som Aftenposten har fått tilgang til, viser til Sverige og andre land for å illustrere noe av det vi kan vente oss.

Rapporten advarer mot grupper som søker sammen for å endre dagens demokratiske spilleregler. Det påpekes hvor viktig det er at slike parallelle samfunn ikke får utvikle egne regler og kodekser som bryter med norsk lov. En slik utvikling vil ifølge rapporten undergrave folks tillit til fellesskapet og gi grobunn for korrupsjon og undergraving av rettsstaten.

«Voldelige politiserte og religiøse ekstreme miljøer utgjør en reell trussel mot samfunnet. Hendelser og uroligheter på ulike steder i verden kan raskt ende opp i en voldelig konflikt i Oslo», heter det.

Politimester Hans Sverre Sjøvold tar utviklingen på største alvor, og viser til områdene i Paris hvor politiet ikke går inn og at svensk politi ble lokket i bakhold under de voldelige opptøyene i Stockholms forsteder:

– Det er ille hvis vi får en utvikling der hele grupper av befolkningen står på utsiden av samfunnets normer og regler, sier Sjøvold.

Rapporten viser blant annet til reaksjonene på Muhammed-karikaturene og angrepene på det jødiske samfunnet og advarer om at «visse ekstreme personer og miljøer er villige til å begå vold og drap for sin sak. Politiet må være oppmerksomme på en slik utvikling».

Rapporten nevner et konkret eksempel fra Dale asylmottak, der en konflikt mellom tsjetsjenere og kurdere endte i et drap, som i dag har eskalert til en voldelig konflikt mellom det kurdiske og det tsjetsjenske miljøet både i Norge og i utlandet.

Rapporten peker også på den store samfunnsendringen Norge gjennomgår, og uttrykker bekymring for sosial uro i forbindelse med økende arbeidsledighet, boligmangel og urettferdighet i det offentlige systemet:

Særlig et skrantende arbeidsmarked trekkes frem som en potensiell årsak til sosial uro, men også boligmangel, klimautfordringer, helse- og omsorgsutfordringer, brudd på demokratiske rettigheter og pandemier.

«Den store samfunnsendringen i vår region har medført store utfordringer for ulike grupper mennesker. Et spørsmål er om disse, isolert eller samlet vil utløse sosial uro grunnet sterk misnøye mot et offentlig system som både er urettferdig og som ikke klarer å dekke grunnleggende behov og goder», heter det i rapporten.

Aftenposten: Politiet advarer mot «parallelle samfunn»