Gjesteskribent

Nyleg vart det arrangert ein støttekonsert i Norheimsund kyrkje til inntekt for Hardangeraksjonen. Det vart for sterk kost for ein del medlemer i Den norske kyrkja. Dei melde seg ut då konserten var annonsert. Det er lokalavisa for Kvam og Jondal, Hordaland Folkeblad, som melder dette. Opplysninga om utmeldingane kom frå sokneprest Roy Johnny Knutsen under sjølve konserten.

Det vart ikkje sagt noko om årsaka til utmeldingane, men det er nærliggande å tru at dei utmelde mislikar det dei oppfattar som utidig politisering av kyrkjerommet.

Kanskje ikkje alle er kjende med Hardangeraksjonen, men uttrykket ‘monstermaster’ vart fort kjent over det ganske land. Bakgrunnen for aksjonen var at Statnett planla ei høgspentlinje frå Sima til Bergen. Straks reiste det seg ein sterk opinion i lokalsamfunna i Hardanger mot kraftlinja.

Ein del aksjonistar prøvde fysisk å hindra anleggsarbeidet då den verbale argumentasjonen ikkje førde fram. For dette vart dei bøtelagde.

Konserten i Norheimsund kyrkje resulterte i 70.000 kroner til dei bøtelagde. For å seia det tørt: Kyrkja stilte seg solidarisk med lovbrytarane.

Det var soknepresten sjølv som gav løyve til konserten. Soknerådet vart ikkje spurt. Lokalavisa siterer

soknepresten: … om me (kyrkja) ikkje vågar å engasjera oss i aktuelle samfunnsspørsmål, og spesielt spørsmål som har med Guds skaparverk å gjera, då vert me ei ganske fargelaus kyrkje.

Presten sa det var viktig å gje eit handslag til dei som har ofra tid, krefter og ressursar på kraftlinjesaka.

I etterkant var det eit innlegg i lokalavisa som påpeika at ingen medlemer av kyrkja har meldt seg ut etter fleire temamøte i Norheimsund kyrkje om Israel og Midt-Austen. Temaet er i høgste grad politisk.

Ut frå eit religiøst syn skulle Hardangeraksjonen vera legitim – naturen er jo Guds skaparverk. Men kyrkjemedlemene deltek konsekvenslaust på politiske agitasjonsmøte som bryt totalt med regelen om at kyrkja ikkje må brukast til politiske møte eller verksemd.

Innsendaren går i dette innlegget – og i tidlegare innlegg – hardt ut mot ‘agitasjonsmøta’ for Israel. Norge-Israel-foreningen får så øyrene flagrar. Gro Wenske i denne foreninga leverer historiske forvridingar og løgn. Demagogen Arvid Berntsen i Den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem har ført til torgs berre einsidig og ekstremistisk propaganda.

Så for nokre medlemer av kyrkja er dette godt nok, i andre tilfelle ikkje. Brevskrivaren prøver som sagt å sjå Hardangeraksjonen frå eit religiøst synspunkt, noko som kanskje ikkje er enkelt for ein ateist, men har også for eigen del det ei sympatisk haldning til aksjonen:

– Konserten hadde nok eit lite politisk islett i og med at inntekta går til samfunnsengasjerte personar som har kjempa mot eit statleg prosjekt, eit prosjekt som reduserer den vakre naturen i Hardanger.

 

 

Olav Bjørkum

 

 

Les også

-
-
-
-
-