Sakset/Fra hofta

Pausen over, og retten har avvist forsvarer Geir Lippestads anmodning om at videre vitneforklaring avskjæres, fordi det vil utgjøre en ny sakkyndigrapport, noe som ikke er bestilt.

Ulrik Fredrik Malt( M): kan ikke utelukke paranoid psykose,

så er spørsmålet: hvis vi blir stående ved denne diagnosen vil det svare på en rekke kliniske observasjoner vi har i denne saken?

Aktor gjorde meg oppmerksom på om det kunne foreligge en paranoid psykose.

Jeg nevnte noe som kunne tale mot en paranoid psykose, men enkelte observasjoner kan tale for: Han virket mye mer innbitt da han snakket om møtet i london, har vært unnvikende og innbitt når han snakker om møtene i baltikum, noe av de tingene som er skrevet i Manifestet om å skjære av penis og vokterrådet, ligger i grenseområde, som muligens kan tale for.

tilbake til spørsmålstegnet (i powerpointen)

for det første det er beskrevet en rekke observasjoner som barn hvor det beskrives avvik. Han hadde normal språkutvikling, men adferdsavvik som har resultert i observasjon ved statens senter. Det andre sakkyndigeparets diagnose – en narsissistisk personlighetsforstyrrelse og dyssosialitet, kan ikke forklare bortfall fra skolen. Ser man forløpet fremover vil det være en funksjonssvikt.

Det kan ikke forklare hans ekstreme fordypning i tema, hans våpen og bombefokus. Han ville for lengst falt av lasset, å sitte for seg selv å gjøre dette kan du ikke forklare ut fra narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Det kan ikke forklare denne fordypning, heller ikke hypografi – 4.500 sider, når du skriver det kan du være dedikert forfatter, men også en sykdomstilstand hvor du skriver og skriver. Det forklarer ikke det målrettede arbeid med bomben.

Drapstanker: han ble spurt om drapstanker før 20 år, og jeg oppfattet at du sa du hadde hatt det, og det er også spesielt, noe annet påfallende er at av og til er det en underlig måte å uttrykke seg på, som er påfallende. Noe annet påfallende, vender stadig tilbake til sitt tema.

Da han skulle presentere seg selv for retten avbrøt dommer flere ganger: «kan du ikke komme til slutten?» men han fortsetter i samme spor. Påfallende, også ved vitneforklaringene – vender stadig tilbake til tema. En sosial måte å være på, sier venner, og ingen kunne drømt om at han kunne ende opp med slike udåder.

Første sakkyndige har observert noen underlige øyebevegelser, kan dette ha noe med nevrologi å gjøre, som i dette tilfelle ikke fungerer som de skal?

opptatt av prosenter, dette er også påfallende, finnes det sykdommer eller lidelser hvor dette er en av manifestasjonene?

noe annet: terrorister har sprengt bomber, men noe annet er å gå i land på en øy og gå som en maskin og skyte dem som en maskin omtrent som man plukker kirsebær, det er så spesielt her, en ting er politisk motivasjon, men foreligger det en disposisjon for maskinmessig dreping?

hverken narsissisme eller dyssosial personlighetsforstyrrelse kan belyse ulevelig urettferdighet, her må vi tenke på alternative forklaringer, ekstra viktig

sett at mange observasjoner ikke hører hjemme under schizofreni men noe annet!

første man tenker på er sykdom, det finnes sykdommer i hjernen som kan gi noe av dette.

overflatisk munterhet som er upassende til tema, det er veldig påfallende,

kan ha foreligget paranoide forestillingstema
overdrevet interesse for et enkelt tema
detaljrikdom og hypergrafi
endret seksuell atferd

flere fenomener som vi har observert hos tiltalte, som er kjenntegnet ved disse kriteriene

kunne det påvises funksjonsforstyrrelser i pannelapp ville svaret være klart, men vi har ikke tilgang til slike målinger

ABB bryter inn: det er latterlig at jeg ikke skal få anledning til å kommenrtere dette

dommer Arntzen intervenerer: stans kringkastingen, stans kringkastingen!

ABB: det jeg sier blir ikke kringkastet,

Malt – fortsetter: jeg ønsker ikke å krenke deg, jeg diskuterer medisinske diffrensialdiagnoser, det er en mulighet for at det kan foreligge disse sykdommene, men tiltalte har ikke villet underkaste seg tester.

Ut fra hele sykehistorien tror vi ikke at dette er en sannsynlig forklaring (red. anm: at han har diagnosene i de to første rapportene), men siden vi ikke har disse verktøyene – som måling – kan vi ikke eliminere like lett.

Kan det være høyt fungerende autisme, eller aspgergers syndrom?

det som er poenget med denne type tilstander, en type sykdom som affiserer utviklingen av hjernen, akkurat som schizofreni, relativt sjelden. Det som kjennetegner er normal språkutvikling og normal intelligens, men de har til felles at man vil observere endringer i småbarnsalder, jeg mener at det finnes tilstrekkelige observasjoner til å mistenke at fenomener forenlige med aspergers syndrom har foreligget ved fire års alder

var han psykotisk eller har han forstyrrelse i nevrosystemet?

de personene som sliter med denne type lidelser – 99,99 % av de som lider av asperger er ikke kriminelle og kommer ikke til å bli det, men det som kjennetegner personer som sliter med dette, er at de har problemer med å forstå sosiale signaler, hvordan andre føler og tenker.

mange forstår at de har denne defekten, de kompenserer ved å bli ekstra høflige, lære spilleregler, de har et teoretisk forhold til empati: «jeg forstår at andre lider», men de klarer likevel ikke følelsesmessig lide med, som en som har evnen intakt, du får problemer i gi- og ta-forhold, venner vil ofte ikke oppdage det, man prater om løst og fast, du kan drive business, men når det kommer inn på gi- og ta-forhold, hvor man må dele følelser, det klarer de ikke, og de sliter med varige forhold, og det er noe vi observerer hos Breivik. Det som også er en følge av dette er at de psykologisk sett blir ensomme. For oss som er så heldige å bli født med et normalt nervesystem, så kan vi lide med dem, de er i et psykologisk fengsel, pga nervesystemets måte å fungere på.

en endring i kommunikasjonsstilen, tendens til å bli veldig detaljerte, kan lære seg masse detaljer, ensporet, når de snakker vil de ofte snakke monotont, og når jeg hørte på ABB så var det monotont. De bruker mindre fyllord, og har en tendens til å si det samme på flere måter. Dommer Lyng spurte hva er en militant nasjonalist er, det var ingen definisjon, og tiltalte svarte noe sånt som en «nasjonalistisk militant», han snudde bare ordene, ga ikke noe ordentlig svar. Apserger vil kunne få særinteresser som de går helt opp i, feks. korstog, og de kan innenfor sine områder få ekstremt gode faktakunnskaper. De kan være motorisk klossete, men det sies at han hadde trent seg opp og han har en sterk vilje. Mange av dem kan bli tvangsmessig bundet opp til rutiner. Det er gjort forskning på livsforløp, hvordan det går med disse. De fleste klarer ikke fullføre utdannelse, i dokumentet har jeg redegjort for det, de vil ikke klare seg i fast jobb over tid. De får et funksjonsfall, de blir ikke gift, det står i utredningsmanualen. Mange leger vil spørre seg: er dette begynnende schizofreni? lett å feiltolke, de oppleves som sære, litt annerledes, og har mye depresjoner, det som også er et poeng, økning av psykotiske symptomer, 4 % som kunne ha psykotiske symptomer.

Det henger sammen med denne måten å forstå verden på, ligger latent.

en del forskning om økt forekomst av kriminelle handlinger, noe tyder på det, annet ikke.

Det er ikke overbevisende holdepunkter for det (økt kriminalitet) i forhold til forekomst i befolkning, men noe overrep.

ser vi på diagnostiske kriterier, ICD -10, sier kriteriene at det skal være napp fra disse kriteriene:

bruker ikke øyekontakt, ansiktsuttrykk, kroppen gir avvik

er ikke i stand til normale sosiale relasjoner, dele følelser,
nedsatt evne til å forstå andre menneskers følelser og
spontan kontaktsøking, hvis opptatt av tema vil andre normalt dele med andre mennesker, men disse gjør ikke det, de blir sittende alene i måneder

asperger syndrom

altomfattende opptatthet, unormal intensitet og unormalt omfang
holder fast ved tvangspregede rutiner

beskrives som vennlig, samtidig sta, gjør aldri noe halvhjertet, ingen varige forhold, opptatt av utseendet, knyttet til usikker identitet, kan være insensitiv til grenser, når det gjelder seksuelle tilnærmelser, skal ikke gå inn i dette , en del ting i sykehistorien kan tyde på det, og helt uemosjonell når man snakker om forferdelig ting.

jeg mener det er mye som tyder på aspergers

sakkyndige 2 har vurdert ABB, men konkludert med at asperger ikke er til stede. Forklaring: brukt metoder som ikke fanger opp grunnproblematikken, særlig måter å forstå andre mennesker på, og en del andre sider.

asperger kan lære seg teknikker for sosial omgang, så lenge man ikke berører deres svikt kan de fungere, men denne type metoder som er brukt her er ikke sensitive nok for denne type problematikk.

jeg kan heller ikke være kategorisk, men etter mitt skjønn mener jeg det er gode grunner til å mene at det foreligger.

hvordan han reagerte på straff, skulle ikke være så sensitivt at det skulle gjøre noe. Men hvis asperger får straff så vil de ikke forstå det, og da vil man kunne gjøre vondt verre.

dette er en viktig diagnose, hvis det er riktig så forklarer det mye av forløpet, og problemene som har vært til stede.

også en del andre interessante ting, mor skrev at han hade så ekstrem tørst, hvis dere forfølger og sjekker tørst og asperger så vil dere finne at de har reguleringsproblemer som gjør at de ofte beskrives som tørste som barn.

viktig poeng: nesten alle får depresjoner, nå snakker vi om en funksjonsforstyrrelse. Da gjør de følgende: trekker seg tilbake og isolerer seg, virker mer irritable, ser blekere ut, klager på maten, føler at de ikke er bra, kan sitte og spille og spille, det er en virtuell kontakt som erstatter gi-ta kontakt, og det kan forstås som ledd i schizofreni, men kanskje vel så mye forstås som deperessiv periode

noe kan ikke forklares, da er vi over på

forklaringsproblemer

avvikende atferd som barn
faller ut av skolen

det målrettede arbeidet, tenk dere dette mennesket, sitter over flere år og jobber med dette, har ekstreme drapstanker, har underlige øyebevegelser, opptatt av tall, har en maskinmessig måte å drepe på

Gilles de la tourettes syndrom

de fleste er søte mennesker, bare en liten gruppe som har drapstanker

noen har ekstreme drapstanker, tanker om rituelle drap, noen er fortvilte over dette og forteller oss om det. de er plaget av det.

hvis det (tourettes) kobles til andre ting kan det gå helt galt

hva er diagnosen?

det første man må ha er tics, nei han har ikke hatt tics, man tenker på blunking, men tics er noe annet, det kan være ufrivilllige muskelbevegelser, feks. stirring, rulling med øyene, skjæring av grimaser, eller noe med munnen, det sentrale er at tics kan undertrykkes, men de sliter med sosiale måter å pakke det inn på, de kan pakke det inn i smil, kommer på steder det ikke skulle vært, de som sitter i avhør beskriver at det kommer smil på de underligste steder, det kan være tics

har ABB tics?

(kamera viser ABB som sammensnurper munnen på en måte som pressen kaller «smil», det er en merkelig bevegelse, akkurat her er den mal apropos, men ABB kan tydeligvis ikke kontrollere den. Dette gjentar seg flere ganger)

i løpet av en time sist mandag hadde han 30 ganger sammensnurping av munnnen

som en erfaren lege, dette er patologisk

andre har lagt merke til øyebevegelsene,

man kan teste øyets bevegelser og se forskjeller i bevegelser. (viser noen tegninger over forskjell på normale og sykes måte å se på) Det som første par psykiatere så, vil gå inn under tics, det er beskrevet på Utøya at han har en spesiell grynting, noe vi ser som vokale tics, som forkommer når folk er stresset,

man kan si samme ord om igjen og om igjen. Skrivet ABB sendte til pressen for å gjendrive rapport 1 var langt, hvor han monomant gjentar det samme, ingen variasjon, kan gjenta det andre sier, i tillegg kan det være fullt mulig å ha dette med telling, og de har en opptatthet av tall,

summerer opp. finner mange av de formelle kriteriene ved Tourettes syndrom.

ADHD-lignende symptomer initialt
tvangssymptomer, tvangstanker
raseri, drapsfantasier
avvikende seksuelt relatert atferd
sansemotoriske forstyrrelser
tall, telling

20 prosent har også asperger

asperger + tourette syndrom ogh narsissistisk personlighetsforstyrrelse snakker vi om disse tre i kombinasjon?

om det foreligger paranoid psykose også skal jeg ikke ta opp

aller viktigste og mest smertefullt

sårbarhet, faux pas – misforstå, fortelle – ikke bli forstått, affektiv moraliserende, ensom – ulevlig urettferdighet, ulmer

det jeg så første gang på et fengslingsmøte var en dypt ensom mann før han slo over i showmodus som han har trent på, men i bunnen en ensom mann som egentlig er født med aspergers syndrom,

faux pas betyr sedvane,

nå spekulerer jeg, vi sitter ikke med et monster, vi sitter med et medmenneske som uansett hva han har påført andre, selv lider, og vi må forstå selv om han ikke klarer forstå oss, det han sliter med er faux pas, vil ikke forstå følgende:

du har kjøpt ny leilighet den er umøblert, gardinene henger igjen, jeg vet ikke noe annet enn at du kjøpte ny gardiner, jeg kommer på besøk og sier gardinene er grusomme, da er spørsmålet, hvis du nettopp hadde kjøpt dem er det sårende, hvorfor sier jeg dette: fordi jeg tror de hang igjen, hvis jeg hadde visst sammenhengen hadde jeg ikke sagt det, en person med aspergers ville han ikke forstått dette

ABB om første rapport: det var løgn. – Er det ikke slik at de kan ha forstått det annerledes? ble han spurt. Nei, det kunne han ikke forstå, de løy.

Et annnet fenomen; de vil endre seg fysiologisk. Hvis jeg sier: det var ikke noe pent antrekk. Hvis vi måler pupillene så vil ikke folk flest reagere, men de med aspergers reagerer kraftigere, negative kommentarerer går sterkre inn, samtidig som de ikke forstår andre, de blir krenket av bagateller som andre ikke bryr seg særlig om, de vil ofte misforstå andre, noe som disponerer for mistenksomhet.

gjort mye forskning på dette: et eksempel på dette:

situasjonen på utøya: når ABB har bestemt seg for å avslutte drapene, ringer han politiet og sier han er kommandør og vil overgi seg. så ringer han igjen: goddag mitt navn er ABB, jeg er kommandør i motstandsbev. kan du sette meg over til delta,

dette er også noe vi kan se ved aspergers, han gir ikke mottakeren tilleggsinfo som gjør at de forstår, han gjentar det samme,

vi har en mann som pga denne hjernens måte å fungere på dypest sett er ensom og med en følelse av at det er urettferdig at han har det sånn. det ulmer, så kommer han i tenårene og skal ikke gå inn på de forskjellige krenkelser, hans forståelse av hendelser vil være annerledes, og så får du forståelsen av krenkelsen, så har du disp. for tourette som disponerer for vold

det som så skjer at pga sin aspergers så går han inn i den virtuelle kontakten, og så blir det datamaskinen og nettet og den politiske giften og han får ingen korreksjon, den ulevelige urettferdighet får et navn, den blir politisert, og verden blir forståelig

så kommer vi til den avgjørende og destruktive fasen, hvor den apokalyptiske krigen blir å fjerne denne ulevlige urettferdighet.

sikker på at ABB fortsatt vil mene det.

det tragiske er at vi har hatt ABB blant oss, han er en medborger, et menneske med følelser og tanker, han har forsøkt på sin måte, og denne kombinasjonen av anlegg og en høyreekstrem ideologi som veves sammen i en dødelig kombinasjon og pga en tourett-bit så forsøker han komme ut av sitt fengsel, og dette er måten å gjøre det på, og han ødelegger sitt liv og mange andres.

han vil nå også bli sittende i et ytre fengsel, vi må ta det inn over oss, dette er noe mer enn en ren høyreekstremist, det er en tragedie for norge og en tragedie for breivik